آ

 • آثار ریسک و ضمانت‌اجراها توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 205-233]

 • آزادی اراده حقوق بشر در حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • آزادی بیان حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-82]

 • آزادی عناوین مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • آزادی قراردادی مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • آزادی قراردادی تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 35-59]

 • آزادی قراردادی جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • آزادی قراردادها جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • آگهی مزایده و مناقصه ایجاب در معاملات دولتی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 61-80]

 • آیین دادرسی دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 157-182]

 • آیین دادرسی مدنی فراملّی توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 181-218]

 • آیه‌ی ابتلاء از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

ا

 • ابراء ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 57-82]

 • ابطال بلیت بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 29-62]

 • ابطال گواهینامه ثبت اختراع تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 127-149]

 • ابلاغ نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • ابهامات قانون مدنی قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 249-276]

 • اتاق بازرگانی بین المللی داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 121-148]

 • اتاق بازرگانی بین المللی نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • اتاق بازرگانی بین‌المللی ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 97-121]

 • اتحادیه اروپا تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • اتحادیه اروپا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • اتحادیه اروپا کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • اتلاف تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 65-93]

 • اثبات معیار کارآمد اقناع قاضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 151-178]

 • اثرزمان در تحقق نتیجه تسریع در ورود خسارت [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 35-52]

 • ایجاب ایجاب در معاملات دولتی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 61-80]

 • اجاره وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 41-69]

 • اجاره وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 39-61]

 • اجاره رحم مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 61-85]

 • اجتماعی شدن حقوق قرارداد عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 35-62]

 • اجرای تعهد اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 235-262]

 • اجرای جزئی مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 63-87]

 • اجرای زود هنگام اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 235-262]

 • اجرای عینی نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • اجرای قرارداد تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 121-140]

 • اجرای مقررات بین‌الملل ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 131-151]

 • احاله قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 41-64]

 • احترام به حقّ دفاع نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • احتمال گمراهی مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 95-120]

 • احسان نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • اختیارات تنظیمی و تقنینی شرط ثبات در قراردادهای دولتی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 103-130]

 • اختیار ورثه ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 7-31]

 • اختراع مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 37-64]

 • اختلاط تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 103-142]

 • اخذ برائت عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 53-80]

 • اخلاق مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • اداره موقت مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • ادعای جدید اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 87-113]

 • ادغام مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری) [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 89-116]

 • ادغام مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • ادلة اثبات بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 219-245]

 • ادله اثبات اعتبار سنجی اسناد الکترونیک [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 46-61]

 • اذن شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • اذن تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 103-142]

 • اذن شرکاء وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 39-61]

 • اذن واجازه تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • ایراد شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • ارادة طرفین بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 219-245]

 • اراده‌ی یکجانبه نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • اراده مشترک تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-37]

 • ایران بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • ارایه کننده محتوا پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-38]

 • ارتباط کافی اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • ارتباط کامل اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • ارث بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • ارث بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 121-136]

 • ارزیابی خسارت مبانی و روش‌های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری ( با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 67-92]

 • ارزش اقتصادی داشتن بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 151-173]

 • ارزش برتر کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • ارزهای رمزنگاری شده اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • ارکان تقلب مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • ارکان حیله مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • ازدواج تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • ازدواج اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 9-33]

 • اسباب موجهه موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • استانداردهای حمایتی انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 255-284]

 • استانداردهای نظارتی استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 188-205]

 • استثنای تعهد پرداخت مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 75-101]

 • استثنا فقدان تازگی مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 167-200]

 • استثنائات حق اختـراع تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 130-156]

 • استحصال منابع طبیعی فضا.   حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • استدلال حقوقی تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • استرداد مبیع قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400) [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 41-76]

 • استیفای دین امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • استفاده تجاری مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 95-120]

 • استقلال تابعیت اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 9-33]

 • استیلاء شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • استماع تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 145-170]

 • استمرار دادرسی استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اسرار تجاری حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 109-131]

 • اسرار تجاری بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 151-173]

 • اسرار تجاری حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-82]

 • اسمپسیت قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

 • اسناد بینالمللی شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-64]

 • اسناد بین المللی تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • اشاعه تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 103-142]

 • اشتباهات و اختلافات ثبتی ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 175-203]

 • اشتغال همزمان اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اشخاص ثالث تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • اشخاص دارای تابعیت مضاعف آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 113-134]

 • اشراق تجربی «حقوق نوعی عقلی»، تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اشراق معنوی «حقوق نوعی عقلی»، تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • اصالت جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 53-83]

 • اصالت بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • اصالت سند اعتبار سنجی اسناد الکترونیک [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 46-61]

 • اصحاب دعوا تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-37]

 • اصل 139 قانون اساسی اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 230-255]

 • اصلاحات مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 37-64]

 • اصلاحیه نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • اصل آزادی قراردادی مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 149-180]

 • اصل آزادی مذاکره نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 81-108]

 • اصل استقلال مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 123-148]

 • اصل استقلال پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 133-158]

 • اصل استقلال مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 75-101]

 • اصل استقلال خصوصی جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • اصل برائت بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 221-246]

 • اصل بی‌طرفی دادرس موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • اصل تسلط اصحاب دعوا موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی لوازم عقلی دعوا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 29-51]

 • اصل تناظر مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 109-127]

 • اصل حاکمیت اراده «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • اصل حاکمیت اراده ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 67-92]

 • اصل رسیدگی معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 206-129]

 • اصل رفتار ملی ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-68]

 • اصل‌ساز جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 141-168]

 • اصل سرزمینی بودن قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟ [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • اصل علیت تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • اصل لزوم قرارداد چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-153]

 • اصل مغلوبیت اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 87-113]

 • اصول اروپایی وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • اصول حقوقی مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 183-213]

 • اصول حقوقی اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 29-51]

 • اصول حقوقی وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • اصول حقوقی اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

 • اصول قراردادهای تجاری بینالمللی امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 131-165]

 • اصول میانی کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • اصول یونیدرو اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

 • اضطرار نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • اطراف دعوی تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 9-33]

 • اطلاعات مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • اطلاعات افشا نشده حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 109-131]

 • اطلاعات مالی بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 151-173]

 • اطلاعات نامتقارن نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • اطلاعات و تبلیغات نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • اظهار رضایت کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 71-101]

 • اعتبار اسنادی محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 121-141]

 • اعتبار اسنادی نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • اعتبار حقوقی منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 119-146]

 • اعتبار صادرات تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 135-155]

 • اعتبار قرارداد نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 115-138]

 • اعتبار و جایگاه حقوقی چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • اعتراض تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 9-33]

 • اعسار عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 101-125]

 • اعضای بدن امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • ایفاء ناروا ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 45-72]

 • ایفای تعهد ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 83-94]

 • افشاء قرارداد و تعارض منافع چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • افشا استراتژیک مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 167-200]

 • افلاس امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • ایقاع بررسی جریان خیار در ایقاعات [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 159-180]

 • ایقاع ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 45-72]

 • ایقاع ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 57-82]

 • ایقاع خیاری ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 57-82]

 • اقدامات تأمینی و موقت قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 87-109]

 • ایکسید سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-9]

 • ایکسید شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • ایکسید مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 105-124]

 • التزام قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

 • الحاق ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-68]

 • الزام امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • الزام به انجام عین تعهد بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 83-106]

 • الگوی داوری مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 93-117]

 • اماره تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • اماره‌ی رشد از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

 • اماره مغلوبیت اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 87-113]

 • امانسیپا سیون از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

 • امپرویزیون چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-153]

 • امضای الکترونیک اعتبار سنجی اسناد الکترونیک [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 46-61]

 • امضای قراردادهای دولتی ایجاب در معاملات دولتی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 61-80]

 • امنیت بازاری مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • اموال مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • اموال عمومی و دولتی اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 230-255]

 • اموال غیر مادی بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 169-191]

 • اموال فکری وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 127-157]

 • اموال منقول نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • امور تکوینی و تشریعی تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • امور حکمی لوازم عقلی دعوا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 29-51]

 • امور موضوعی لوازم عقلی دعوا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 29-51]

 • امور موضوعی و حکمی محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 123-147]

 • امور و دعاوی خانوادگی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 113-134]

 • انباشت اختراع تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 109-133]

 • انتخاب آگاهانه بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • اینترنت درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 129-149]

 • انتساب داده پیام جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 141-168]

 • انتظارات مشروع ‏ انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 255-284]

 • انتفاء مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-44]

 • انتفاء سبب مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-44]

 • انتفاء موضوع مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-44]

 • انتقال انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 285-308]

 • انتقال ارادی و قهری حق مالکیتبر آثار ادبی و هنری وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 57-80]

 • انتقال اعتبار دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 173-199]

 • انتقال اعتبار- حواله- انتقال طلب- پرداخت بانکی- انتقال وجه تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 33-61]

 • انتقال بار انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • انتقال تعهد رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 161-196]

 • انتقال تعهّد دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 173-199]

 • انتقال داده ها محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 121-141]

 • انتقال ضمان سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • انتقال طلب بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 109-137]

 • انتقال فناوری تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • انتقال مالکیت مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 131-165]

 • انتقال مالکیت سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • انتقال وجه دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 173-199]

 • انحراف انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • انحراف نامعقول اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • انحصار تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • انحصار قراردادی وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 127-157]

 • انحصار واقعی تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 127-149]

 • انحصار واقعی وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 127-157]

 • انحلال قرارداد شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • انصاف جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • انصاف بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 31-56]

 • انصاف و عدالت بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 31-56]

 • انصاف و قانون بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 31-56]

 • انطباق قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 249-276]

 • انطباق مادی تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 247-276]

 • انعطاف‌پذیری عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 157-197]

 • انواع ریسک توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 205-233]

 • اهلیت نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • ائتلاف اختراع تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 109-133]

ب

 • بار همراه مسافر تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002 [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 39-66]

 • بازار پول ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 59-86]

 • بازار سرمایه ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 59-86]

 • بازار غیرمتشکل ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 59-86]

 • بازار مشترک اقتصادی تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • بازارهای الکترونیکی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 64-80]

 • بازدارندگی نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • بازدارندگی مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • بازسازی مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • بازسازی ‌قضائی تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • باطل امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 167-197]

 • بیان دلایل اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 277-314]

 • بانک مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • بانکداری الکترونیکی نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 191-218]

 • بخش بالادستی نفت ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 175-219]

 • بدهی پولی «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • بدون قیدوشرط پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 133-158]

 • برابری طرفین مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 109-127]

 • بُرهان خُلف تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • بطلان موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • بطلان تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 159-180]

 • بطلان مطلق نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 115-138]

 • بطلان نسبی نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 115-138]

 • بیع وکالت در مقام بیع [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • بیع بین‏ الملل تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 141-161]

 • بیع سهام ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 37-58]

 • بیگانه اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 9-33]

 • بلاجبران ماندن ضرر پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-38]

 • بلاک چین اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • بلاک چین کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • بلانحک جهانی- صندوق بین اللمللی پول-عدالت توزیعی- کالاهای عمومی- منابع مالی جهانی جایگاه بین المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 1-28]

 • بلوغ از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

 • بیمار نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • بیمة همگانی نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 179-210]

 • بیمه ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 37-58]

 • بیمه مسئولیت رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 161-196]

 • بنیاد شهید تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • بنگاه اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • بنگاه‌ اقتصادی تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • بهره قانونی تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 271-300]

 • بهره قضایی تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 271-300]

 • به‌روزرسانی تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 247-276]

 • بورس معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 63-100]

پ

 • پدر درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • پذیره قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 63-108]

 • پذیره نویسی ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 67-92]

 • پذیره­ نویسی ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 37-58]

 • پزشک نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • پست‌مدرن از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 65-85]

 • پیشرفت‌ها شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • پیشگیری نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 179-210]

 • پیشنهاد اصلاحی کمیسیون.   الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 67-92]

 • پیشنهاد قیمت ایجاب در معاملات دولتی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 61-80]

 • پلیس نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • پوزیتیویسم حقوقی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 77-108]

 • پول تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 111-137]

ت

 • تابعیت مضاعف اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 9-33]

 • تاخیر بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 29-62]

 • تأدیب شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 65-94]

 • تأدیه دین طبیعی ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 45-72]

 • تاریخچه قانون مدنی قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 249-276]

 • تاریخ سررسید «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • تاریخ مطالبه «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • تالی فاسد تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • تأمین خواسته بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • تأمین مالی بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 109-137]

 • تأمین مالی تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 135-155]

 • تامین مالی شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 31-56]

 • تامین معادل خواسته تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

 • تامین منفعت تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

 • تبدیل تعهد ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 83-94]

 • تبدیل تعّهد اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

 • تبلیغات تجاری مقایسه‌ای حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 110-130]

 • تثبیت جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 53-83]

 • تجارت شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 77-113]

 • تجارت آزاد ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-68]

 • تجارت الکترونیک کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 71-101]

 • تجارت الکترونیک محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 121-141]

 • تجارت بین‏ الملل تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 141-161]

 • تجارت فراملّی روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • تجارت متقابل مفهوم و ماهیت معامله آفست [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 97-120]

 • تجاری سازی تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 143-172]

 • تجاری‌سازی حقوق فضا حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • تجدیدنظرخواهی استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • تجزی پذیری مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 63-87]

 • تجزیه بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 87-112]

 • تجزیه یک دعوی به چند دعوی جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 191-216]

 • تجزیه‌ناپذیری دعاوی اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • تجویز اعادة دادرسی نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • تحدیدات غیرقیمتی تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • تحدیدات نامشروع تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • تحدیدات نامشروع مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 106-127]

 • تحدید مالکیت خصوصی تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-37]

 • تحریم نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 83-125]

 • تحریم‌های بین‌المللی مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-64]

 • تحقیقات تأمین مالی شده عمومی تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 143-172]

 • تحقیقات دانشگاهی تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 143-172]

 • تحلیل اقتصادی تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 109-133]

 • تحلیل اقتصادی نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • تحلیل اقتصادی حقوق بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 83-106]

 • تحلیل منافع اقتصادی «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • تحول در اعتبار عقد نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 115-138]

 • تحول عقد امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 167-197]

 • تحول قرارداد عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 35-62]

 • تراضی بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 109-137]

 • تراکنش الکترونیکی وجوه نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 191-218]

 • تیراندازی نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • ترانشیپمنت انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • ترتیبات تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 135-155]

 • ترتیبات پیوندی تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • ترمیم بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • تساوی مردم در برابر قانون نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • تصحیح امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 167-197]

 • تصرف شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • تصرّفات ناقلۀ مشتری قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400) [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 41-76]

 • تصرف در مال مشاع وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 39-61]

 • تصرف مالی از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

 • تصفیة قضائی تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • تصمیمات اداری اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 277-314]

 • تضمین مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • تضمینات اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

 • تطبیقی تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 35-59]

 • تعادل کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 119-146]

 • تعادل بین حقـوق فـردی وحقـوق اجتمـاعی وسازو کارهای حمایت از حقوق عمومی تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 130-156]

 • تعارض دادگاه ها سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • تعارض قوانین ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • تعارض قوانین قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 35-64]

 • تعارض قوانین سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • تعدد اسباب تسریع در ورود خسارت [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 35-52]

 • تعدیل تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 111-137]

 • تعدیل چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-153]

 • تعدیل بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 199-231]

 • تعدیل تعهد تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-30]

 • تعرفه الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 67-92]

 • تعزیرات منصوص شرعی نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • تعسر تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 121-140]

 • تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 87-107]

 • تعلیق اجرای تعهد شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • تعلیق تعهد تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-30]

 • تعیین داور مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 93-117]

 • تعیین موصی به ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 7-31]

 • تعهد اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 235-262]

 • تعهد قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

 • تعهدات انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 285-308]

 • تعهدات قراردادی قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-179]

 • تعهد به انتقال مالکیت وکالت در مقام بیع [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • تعهد به کاهش خسارت تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 161-184]

 • تعهد پذیره­ نویسی ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 37-58]

 • تعهد پرداخت بانکی محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 121-141]

 • تعهد پرداخت بانکی نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • تعهد طبیعی ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 45-72]

 • تعهد قائم به شخص مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-44]

 • تعّهد قراردادی اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

 • تعهد متصدی‌حمل اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • تعهد همکاری عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-72]

 • تغییر اوضاع‌واحوال اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 87-113]

 • تغییر اوضاع و احوال چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-153]

 • تغییر خواسته ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 45-67]

 • تغییرناپذیری عناصر دعوا لوازم عقلی دعوا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 29-51]

 • تفسیر اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 29-51]

 • تفسیر به نفع متع مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 183-213]

 • تفسیر قانون دکترین به منزله منبع حقوق [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-28]

 • تفسیر قرارداد مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 183-213]

 • تفسیر قرارداد عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 35-62]

 • تفسیر قرارداد تفسیر شرط داوری اجباری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 53-81]

 • تفسیرلفظی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 113-134]

 • تفسیر مضیق مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 183-213]

 • تفسیر مضیق تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 39-67]

 • تفسیر مقررات بین‌المللی ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 131-151]

 • تفسیرهرمنوتیک صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 113-134]

 • تفکیک دعاوی جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 191-216]

 • تفکیک مالکیت الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 67-92]

 • تقابل فرم‏ها تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 141-161]

 • تقصیر نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • تقصیر نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • تقصیر عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 53-80]

 • تقصیر مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-42]

 • تقصیر نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • تقصیر تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 161-184]

 • تقصیر مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • تقصیر بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • تقصیر مشترک زیان‌دیده نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • تقصیر نوعی نسبی نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • تقلب نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • تقلب نسبت به قانون سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • تقلب نسبت به قانون مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • تقلیل خسارت شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-64]

 • تلازم جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 77-108]

 • تلاقی اسباب تسریع در ورود خسارت [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 35-52]

 • تلقیح مصنوعی مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 61-85]

 • تلقیح مصنوعی پس از فوت پدر بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 121-136]

 • تمکین شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 65-94]

 • تملک اراضی تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-37]

 • تهمت درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • توازن قرارداد تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 121-140]

 • توافق جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 125-158]

 • توافقات عمودی تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • توافق‌های مقدماتی معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • توسعه پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 127-159]

 • توسعه دولت میزبان نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 43-70]

 • توسعه فعالیت‌‌های تجاری فضا حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • توصیف قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 41-64]

 • توصیف حقوقی موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • توقف قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-43]

 • توقف ‌بنگاه تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • توقیف طلب بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 169-191]

 • توقیف معادل خواسته تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

 • توقیف منفعت تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

ث

 • ثالث تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 9-33]

 • ثبت اسناد و املاک ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 175-203]

 • ثبت اسناد و املاک توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 181-218]

ج

 • جایز تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 39-62]

 • جایز رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 107-129]

 • جاسوسی اقتصادی حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-82]

 • جانشینی متعهد جدید رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 161-196]

 • جبران خسارت نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • جبران خسارت حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 110-130]

 • جبران خسارت تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-37]

 • جبران خسارت نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 179-210]

 • جبران کامل خسارت امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 131-165]

 • جبران هزینه ها چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • جدید بودن امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 125-149]

 • جرقه بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • جلب سرمایه بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 149-178]

 • جلوه های فولکلور پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-30]

 • جمع بین دعاوی جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 191-216]

 • جنین ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 103-132]

 • جنین آزمایشگاهی ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 103-132]

 • جهانی شدن حقوق تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • جهانی گرایی کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • جوینت ونچر چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

چ

 • چالش های اساسی چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • چالش‌های حقوقی اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • چک اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 145-173]

ح

 • حیات مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • حیات نباتی مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • حادثة طبیعی نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 179-210]

 • حادثه غیرمترقبه تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 263-288]

 • حبس نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 85-107]

 • حجب نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • حجب از رد بری نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • حجب حرمانی نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • حجب نقصانی نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • حجیت" تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 117-140]

 • حداقل های زندگی مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • حداکثر وظیفه‌ مراقبت بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 39-72]

 • حریم خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • حسن نیت نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 81-108]

 • حسن نیت وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 41-69]

 • حفظ اطلاعات- مالکیت فکری- ضمانت اجراء- تعهد ابتدایی_ شرط ضمن عقد نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 89-115]

 • حق مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • حق اختراع شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • حق اختراع تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 130-156]

 • حق اختراع مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-42]

 • حق اختراع نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • حق ادبی و هنری حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 115-140]

 • حقّ استماع مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 109-127]

 • حق اصلاح یا استرداد- حق معنوی – اثر ادبی و هنری – پدید اورنده حق پدید آورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد اثر [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 167-195]

 • حق افشا حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 115-140]

 • حق انصراف. حق عدول حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 115-140]

 • حق بر دفاع اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 277-314]

 • حق تقدم مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 167-200]

 • حق خودتعیین گری جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • حق فسخ تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-30]

 • حق کسب یا پیشه یا تجارت بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 169-191]

 • حق معنوی تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 155-188]

 • حق مولف ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 81-99]

 • حق نشر حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 115-140]

 • حقوق انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 285-308]

 • حقوق پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 127-159]

 • حقوق ایران مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • حقوق ایران مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 61-85]

 • حقوق ایران دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 157-182]

 • حقوق ایران مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 95-120]

 • حقوق ایران بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 87-112]

 • حقوق ایران تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • حقوق ایران کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • حقوق ایران قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟ [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • حقوق اروپا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-179]

 • حقوق اساسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • حقوق آفرینش های ادبی و هنری جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 53-83]

 • حقوق اقتصادی مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 149-180]

 • حقوق آمریکا مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 61-85]

 • حقوق آمریکا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-179]

 • حقوق آمریکا مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 95-120]

 • حقوق آمریکا کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • حقوق انگلیس سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • حقوق انگلیس تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-37]

 • حقوق انگلستان بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 87-112]

 • حقوق بازرگانی فراملی جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • حقوق بنیادین جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • حقوق بنیادین بشری تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 35-59]

 • حقوق تجارت بین‌الملل تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 149-170]

 • حقوق تجارت فراملی از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 65-85]

 • حقوق تطبیقی شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-64]

 • حقوق ثبت ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 175-203]

 • حقوق حمل‌ونقل دریایی شروط آغاز مدت‌‌زمان مجاز بارگیری و تخلیة کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن‌لا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 73-101]

 • حقوق خصوصی حقوق بشر در حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • حقوق رقابت شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • حقوق رقابت تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • حقوق رقابت مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 106-127]

 • حقوق رقابت مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری) [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 89-116]

 • حقوق رقابت تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 243-270]

 • حقوق رقابت تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • حقوق رقابت نامشروع مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 37-69]

 • حقوق سرمایه گذاران شرط ثبات در قراردادهای دولتی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 103-130]

 • حقوق سهامدار اقلیت بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 87-112]

 • حقوق عرفی بازرگانی جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • حقوق فضا حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • حقوق قراردادی آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 277-297]

 • حقوق قراردادها روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • حقوق قراردادها نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • حقوق مادی و حقوق معنوی اثر ادبی و هنری وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 57-80]

 • حقوق مالکیت حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • حقوق مالکیت صنعتی «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • حقوق مالکیت فکری نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 87-118]

 • حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 109-133]

 • حقوق مالکیت فکری تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 143-172]

 • حقوق مالکیت فکری مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری) [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 89-116]

 • حقوق مالکیت فکری تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • حقوق مالکیت فکری مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 106-127]

 • حقوق مجاور ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 81-99]

 • حقوق مصر وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 41-69]

 • حقوق مصرفکنندگان دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 157-182]

 • حقوق مصرف کننده ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • حقوق معنوی حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 115-140]

 • حقوق مکتسبه قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 35-64]

 • حقوق مؤلف دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 289-317]

 • حقوق نوعی عقلی «حقوق نوعی عقلی»، تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • حکم بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • حکم تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 9-33]

 • حکم عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 101-125]

 • حکم تخلیه آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 277-297]

 • حیلة مؤثر و نامؤثر مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • حیله مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • حیله مشروع و نامشروع مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 39-66]

 • حل‌وفصل اختلاف معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 206-129]

 • حل‌وفصل اختلافات اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 29-51]

 • حمایت از اشخاص ثالث گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • حمایت از شرکت گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • حمایت از طرف ضعیف جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • حمایت از مصرفکنندگان دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 157-182]

 • حمل مرکب بین‌المللی تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009 [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 141-170]

 • حمل نقل دریایی ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 131-151]

 • حمل و نقل انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • حمل‌ونقل بین‏المللی بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 39-72]

 • حمل‌ونقل جاده‏ای بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 39-72]

 • حمل ­و­نقل غیر­قانونی مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 67-100]

 • حمل‌ونقل کالا شروط آغاز مدت‌‌زمان مجاز بارگیری و تخلیة کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن‌لا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 73-101]

 • حمل و نقل هوایی بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 29-62]

خ

 • خیار بررسی جریان خیار در ایقاعات [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 159-180]

 • خیار ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 57-82]

 • خیارات قراردادی قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400) [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 41-76]

 • خارج از بورس ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 59-86]

 • خارجی بودن شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • خیار شرط ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 57-82]

 • خاص" تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 117-140]

 • خرید و پذیرش مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • خسارت رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 43-65]

 • خسارت نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • خسارت پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 127-159]

 • خسارت انتظاری نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • خسارت تأخیر تأدیه تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 271-300]

 • خسارت عدمالنفع امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 131-165]

 • خسارت مادی و معنوی نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • خسارت مثبت مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-155]

 • خسارت مثبت تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 89-118]

 • خسارت معنوی نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • خسارت مقطوع مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 81-107]

 • خسارت منفی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-155]

 • خسارت منفی تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 89-118]

 • خطا نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • خواسته الحاقی ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 45-67]

 • خواسته جانبی لوازم عقلی دعوا [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 29-51]

 • خواستۀ ضمنی موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • خوداجرایی اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • خودران چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • خودرو چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

د

 • دادخواست نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • دادرسی نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • دادرسی عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 101-125]

 • دادرسی‌ حفاظت شده تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • دادرسی عادلانه تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 97-126]

 • دادرسی عادلانه توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 181-218]

 • دادستان تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • دادگاه شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 77-113]

 • دادگاه اختصاصی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 113-134]

 • دادگاه صالح دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 289-317]

 • دادگاه صالح جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 125-158]

 • داده مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • داور ماهیت حقوقی داوری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 177-204]

 • داوری ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • داوری مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 93-117]

 • داوری ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 131-151]

 • داوری اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 230-255]

 • داوری تفسیر شرط داوری اجباری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 53-81]

 • داوری ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 97-121]

 • داوری بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 199-231]

 • داوری اجباری تفسیر شرط داوری اجباری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 53-81]

 • داوری اختیاری تفسیر شرط داوری اجباری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 53-81]

 • داوری ایکسید چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • داوری بین المللی نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 139-168]

 • داوری بین المللی تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 161-184]

 • داوری پذیری اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 230-255]

 • داوری تجاری بین المللی شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • داوری تجاری بین‌المللی جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • داوری تجاری بین‌المللی مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-64]

 • داوری سرمایه گذاری استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 188-205]

 • داوری سرمایه گذاری مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 105-124]

 • داوری نامه داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 121-148]

 • داوری نفتا چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • داوری‌های تجاری فراملی از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 65-85]

 • دختربالغ باکره تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • درجه‌بندی مسئولیت مدنی نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 189-219]

 • درخواست ارائه تضمین برای جبران هزینه ها چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • درونی سازی هزینه‌های خارجی بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 83-106]

 • دسترسی به شبکه الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 67-92]

 • دستورالعمل‌های حقوقی الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 67-92]

 • دستور پرداخت نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 191-218]

 • دستور موقت بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • دشواری اجرای تعهدات تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 121-140]

 • دعاوی جمعی دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 157-182]

 • دعاوی خصوصی بین‌المللی تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 93-121]

 • دعاوی طاری اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 39-62]

 • دعاوی طاری ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 45-67]

 • دعاوی مالکیت فکری قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟ [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • دعاوی واهی مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 105-124]

 • دعوی شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • دعوی عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 101-125]

 • دعوی شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 77-113]

 • دعوی" تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 145-170]

 • دعوای اصلی اس اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 39-62]

 • دعوای اضافی اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 39-62]

 • دعوای جلب ثالث اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 39-62]

 • دکترین دکترین به منزله منبع حقوق [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-28]

 • دکترین انطباق دقیق اسناد محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO) [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 121-141]

 • دوام زوجیت تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-158]

 • دیوان عدالت اداری اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 277-314]

 • دوگانگی ایده و بیان جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 53-83]

 • دولت شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • دولت مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • دولت خارجی نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 83-125]

ر

 • رای معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 206-129]

 • رابطه ی امانی اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • رابطه انسان با اعضا امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • رابطه نزدیک عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 157-197]

 • رای داوری خارجی تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 39-67]

 • رأی داوری داخلی موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • ریاست زوج شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 65-94]

 • رأی موجه موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • راننده چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • ربا تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 271-300]

 • رجوع مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-35]

 • رد اولیه دعوا مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 105-124]

 • رد و اجازه بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • رژیـمهـای دوز امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 125-149]

 • رسیدگی تجدید نظر ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 45-67]

 • ریسک پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 127-159]

 • ریسک سیاسی انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 255-284]

 • رشد از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره‌ی رشد در حقوق موضوعه‌ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 119-145]

 • رضایت عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 53-80]

 • رضایت کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 71-101]

 • رضایت دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 173-199]

 • رضایت ولی تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • رفتاردولت میزبان استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 188-205]

 • رفتار عادلانه و منصفانه چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • رفتار منصفانه نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 43-70]

 • رفع اثر از دستور بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • رفع تعهد تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-30]

 • رقابت اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • رقابت تجاری مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 37-69]

 • رقابت غیرمنصفانه حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 110-130]

 • رقابت نامشروع مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 37-69]

 • رقیب تجاری حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 110-130]

 • رکـن حـل وفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 130-156]

 • رهن رهن منفعت در فقه امامیه [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-187]

 • روش ارزیابی مبانی و روش‌های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری ( با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 67-92]

 • روش مقایسه‌ای مبانی و روش‌های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری ( با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 67-92]

 • روشهای تامین مالی خارجی بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 149-178]

 • روش‌های حلّ اختلاف ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 175-219]

 • روش‏های کمک باروری ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 123-147]

 • روشهـای معالجـه بیمـاری امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 125-149]

 • رویکرد فایده گرایی تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 155-188]

 • رویه داوران و قضایی اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 230-255]

 • رویه قضایی اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 115-137]

 • رویه قضایی نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • رویه قضایی تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 159-180]

 • رویه‌قضایی نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 9-40]

 • رویه قضایی و داوری کامن‌لا شروط آغاز مدت‌‌زمان مجاز بارگیری و تخلیة کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن‌لا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 73-101]

 • رویه قضائی تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 39-62]

 • رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 175-219]

 • رویههای محدودکننده تجارت تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • رویههای محدودکننده تجارت مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 106-127]

ز

 • زیان دیده رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 43-65]

 • زیان دیدۀ مجمل نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • زباله های خطرناک مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 67-100]

 • زمان اجرای تعهد اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 235-262]

 • زمان مجاز بارگیری و تخلیه شروط آغاز مدت‌‌زمان مجاز بارگیری و تخلیة کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن‌لا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 73-101]

 • زمینه گرایی کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • زوال داوری رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 107-129]

 • زوجه شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 65-94]

س

 • سازمان بهزیستی تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • سازمان جهانی تجارت ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-68]

 • سازمان داوری مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-64]

 • سازمان همکاری اسلامی تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • سی اند اف سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • سـبب دعـوی تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 9-33]

 • سبب مجمل نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • سرایت" تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 117-140]

 • سیر تحول از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 65-85]

 • سرقفلی بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 169-191]

 • سرمایه گذاری بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 149-178]

 • سرمایه گذاری تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 161-184]

 • سرمایه‌گذاری بین‎‌المللی استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 188-205]

 • سرمایه گذاری خارجی سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-9]

 • سرمایه‌گذاری خارجی نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 43-70]

 • سرمایه‌گذاری خارجی شرط ثبات در قراردادهای دولتی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 103-130]

 • سیستم دوگانه ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • سیستم واحد ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • سیف در اینکوترمز 2010 سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • سقوط ضمان عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 53-80]

 • سکونت عادی عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 157-197]

 • سلب حق وکالت در مقام بیع [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • سلب مالکیت مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری) [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 89-116]

 • سلب مالکیت مبانی و روش‌های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری ( با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 67-92]

 • سلب مالکیت خزنده سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-9]

 • سلب مالکیت ضابطه مند سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-9]

 • سلب مالکیت غیرمستقیم سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 9-9]

 • سلسله مراتب دادگاه‌ها نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • سمت نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • سند الکترونیک اعتبار سنجی اسناد الکترونیک [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 46-61]

 • سهام معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 63-100]

 • سهم اعلی و ادنی نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • سوءاستفاده از موقعیت برتر قراردادی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

ش

 • شبه غصب نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 189-219]

 • شبهه تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 117-140]

 • شخص تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 9-33]

 • شخصیت جنین ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 103-132]

 • شخصیت حقوقی چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • شخص حقوقی نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 85-107]

 • شرایط شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-64]

 • شرایط ارث بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 121-136]

 • شرایط تحقق ایجاب ایجاب در معاملات دولتی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 61-80]

 • شرایط عمومی پیمان قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 233-253]

 • شرط شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 31-56]

 • شرط تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 159-180]

 • شرط آزادی اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • شرط تثبیت قیمت بازفروش توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-97]

 • شرط تضمین خرید مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 81-107]

 • شرط تعیین مرجع رسیدگی شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • شرط تعهد به دریافت مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 81-107]

 • شرط تقدیم انتقال مالکیت تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • شرط ثبات شرط ثبات در قراردادهای دولتی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 103-130]

 • شرط ثبات انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 255-284]

 • شرط جزایی مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 81-107]

 • شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 97-121]

 • شرط داوری تفسیر شرط داوری اجباری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 53-81]

 • شرط ضمنی تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-158]

 • شرط ضمن عقد اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 115-137]

 • شرط عدم مسئولیت پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-38]

 • شرط مبادله شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • شرط مستقل اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 115-137]

 • شرط وابسته اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 115-137]

 • شریعت اسلامی منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 119-146]

 • شرکت تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 39-62]

 • شرکت تک سهام‌دار آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 113-134]

 • شرکت سهامی کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 119-146]

 • شرکت فرابورس ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 59-86]

 • شرکت مدیریت جمعی ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 81-99]

 • شرکت مدنی ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 81-99]

 • شرکت مدنی تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 103-142]

 • شرکت‌های داخلی تحت کنترل اتباع خارجی آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 113-134]

 • شرکتهای دریافت و توزیع حقوق ساختار و نقش شرکتهای مدیریت جمعی در حمایت از حقوق پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و مجریان در حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 81-99]

 • شرکت‌های فراملی نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 43-70]

 • شروط استماع شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • شروط انحصارزا تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 243-270]

 • شروط باز معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • شروط تحمیلی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • شروط غیرمنصفانه جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • شروط غیرمنصفانه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • شروط غیرمنصفانه شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • شروط غیرمنصفانه جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 63-104]

 • شروط کیفری نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • شروط متعارض قراردادی تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 141-161]

 • شفافیت اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • شکایت از آرا اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 35-58]

 • شکایت و اعتراض ثالث شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 77-113]

 • شکست بازار تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • شکلی نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • شکلی تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 35-59]

 • شکلی" تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 145-170]

 • شناسایی نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 85-107]

 • شناسایی و اجرای آرای خارجی تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 93-121]

 • شناسایی و اجرای رای داوری تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 39-67]

 • شهـادت درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • شواری عالی ثبت ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 175-203]

 • شورای حل اختلاف تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 97-126]

 • شیوههای جایگزین حلوفصل اختلاف محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 133-148]

ص

 • صادرکننده بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • صحت وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 39-61]

 • صلاحیت جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 125-158]

 • صلاحیتی ماهیت حقوقی داوری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 177-204]

 • صلاحیت انحصاری تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 93-121]

 • صلاحیت بین‌المللی دادگاه ها تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 93-121]

 • صلاحیت تبعی توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 161-193]

 • صلاحیت دادگاهها توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 161-193]

 • صلاحیت ذاتی توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 161-193]

 • صلاحیت ذاتی اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 157-180]

 • صلاحیت محلی توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 161-193]

 • صلاحیت نسبی توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 161-193]

 • صنعت پیشین مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 167-200]

 • صنعت فوتبال مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 149-180]

 • صنعت گردشگری نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 87-118]

 • صورت‌گرایی حقوقی بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

ض

 • ضرر قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 39-64]

 • ضرر جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 77-108]

 • ضررجمعی مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 63-90]

 • ضرر جمعی قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 39-64]

 • ضررشخصی مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 63-90]

 • ضرر گروهی قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 39-64]

 • ضررمادی مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 63-90]

 • ضررمعنوی مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 63-90]

 • ضرر و زیان نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • ضرورت تنظیم چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • ضمانت اجرا نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • ضمانت اجرا تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • ضمانت‌اجرا ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 175-219]

 • ضمانت اجراهای رقابتی مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری) [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 89-116]

 • ضمانت‌نامه بانکی پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 133-158]

 • ضمانتنامه عندالمطالبه تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 149-170]

ط

 • طبیعت اشیاء «حقوق نوعی عقلی»، تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • طرح صنعتی نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • طرح عمومی تحدید مالکیت خصوصی در اجرای طرح های عمومی و جبران خسارات ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 9-37]

 • طرف ضعیف قرارداد حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • طلاق تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • طلب بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • طلبکاران مدنی ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 45-72]

ظ

 • ظاهر و حس نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

ع

 • عام" تقابل عام و خاص در دانش اصول وکاربرد آن در حقوق موضوعه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 117-140]

 • عامل بیرونی تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 263-288]

 • عامل تسریع‌کننده خسارت تسریع در ورود خسارت [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 35-52]

 • عامل داخلی تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 263-288]

 • عامل ورود زیان رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 43-65]

 • عیب تولید ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • عیب خودرو نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • عدالت درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • عدالت اجتماعی مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • عدالت اصلاحی بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

 • عدالت توزیعی بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

 • عدالت توزیعی مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • عدالت صوری بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

 • عدالت قراردادی نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • عدم امکان اجرای قرارداد شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • عدم انتساب جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 141-168]

 • عدم پیدایش عقد نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 115-138]

 • عدم تقارن اطلاعات تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • عدم قابلیت استناد وکالت در مقام بیع [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • عدم قطعیت رابطۀ سببیت نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • عدم‌نفع تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 65-93]

 • عدم نفوذ مُراعی قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400) [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 41-76]

 • عدوان بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 221-246]

 • عرضهکنندة خودرو نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • عسر و حرج تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 111-137]

 • عقد تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 39-62]

 • عقد امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 167-197]

 • عقد تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 159-180]

 • عقد اجاره آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 277-297]

 • عقد باطل اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 115-137]

 • عقد صلح تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 129-165]

 • عقد مرکب مفهوم و ماهیت معامله آفست [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 97-120]

 • عقد معین ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 67-92]

 • عقود غیرمعیّن تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 129-165]

 • عقوق درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • علائم تجاری جمعی نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 87-118]

 • علنی بودن و شفافیت در رسیدگی نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • عملکرد تقنینی نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 83-125]

 • عین رهن منفعت در فقه امامیه [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-187]

 • عناصر اساسی عقد مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 9-44]

 • عناصر دیجیتالی تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 247-276]

 • عناصر دعوی تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 9-33]

 • عوارض بیرونی تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • عوض قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

غ

 • غرامت ویژه نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • غیرقابل اجتناب بودن (مقاومت‌ناپذیر بودن) شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • غیرقابـل پـیشبینـی تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • غیر قابل تجزیه بودن دعوی جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 191-216]

 • غیرقابـل دفـع تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • غصب شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت (با نگاهی به رویه قضایی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • غصب نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 189-219]

 • غصب بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 221-246]

 • غصب- بدل حیلوله ضمان حیلوله- بدل مثلی بدل قیمی ماهیت و احکام بدل حیلوله [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 117-136]

ف

 • فاکتورینگ بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 109-137]

 • فاینانس بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 149-178]

 • فرابورس معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 63-100]

 • فراخوان نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • فرار از دین نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 85-107]

 • فرزند درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • فرض تقصیر نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • فرض تقصیر تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009 [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 141-170]

 • فرض قانونی تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • فرض مسئولیت تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009 [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 141-170]

 • فرومشاپینگ سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • فسخ تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • فسخ بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • فسخ تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 159-180]

 • فسخ ایقاع بررسی جریان خیار در ایقاعات [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 159-180]

 • فسخ به خیار بررسی جریان خیار در ایقاعات [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 159-180]

 • فسخ خیاری ایقاعات بررسی جریان خیار در ایقاعات [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 159-180]

 • فسخ قرارداد بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 83-106]

 • فضای سایبر درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 129-149]

 • فضای سایبر بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 151-173]

 • فناوری زیستی مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 37-64]

 • فوت رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 107-129]

 • فورس ماژور تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 263-288]

 • فورفیتر بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • فورفیتینگ بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-38]

ق

 • قابل پیش‌بینی نبودن شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • قابلیت اجرا مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 63-87]

 • قابلیت ارجاع به داوری نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • قابلیت پیش‌بینی عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 157-197]

 • قابل تجزیه بودن دعوی جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 191-216]

 • قابلیت رجوع هبه تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-158]

 • قیاس منطقی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 41-64]

 • قاعدة کشور محل حمایت قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟ [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • قاعده اکثریت کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 119-146]

 • قاعده انتخاب مساعدترین رژیم تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 39-67]

 • قاعده حقوقی منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 119-146]

 • قاعده فاس هارباتل دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 85-108]

 • قاعده لاضرر تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 127-149]

 • قاعده منع اکل بالباطل تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 127-149]

 • قانون ایران ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • قانون ایران مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 131-165]

 • قانون بای دال تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 143-172]

 • قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395 [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 263-288]

 • قانون پیش فروش ساختمان انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 285-308]

 • قانون تجارت 1347 دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 85-108]

 • قانون تجارت الکترونیکی جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • قانون تجارت الکترونیکی جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 141-168]

 • قانون حاکم بررسی حقوقی روابط اطراف قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 109-137]

 • قانون حاکم ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • قانون حاکم دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 289-317]

 • قانون حاکم جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 125-158]

 • قانون حاکم قاعدة کشور محل حمایت در حقوق مالکیت فکری، فرصت یا چالش؟ [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 9-37]

 • قانون حاکم بر اموال قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 35-64]

 • قانون حاکم بر قرارداد قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 41-64]

 • قانون حمایت خانواده صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 113-134]

 • قانون داوری نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 139-168]

 • قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • قانون شرکتهای 2006 انگلستان دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 85-108]

 • قانون شکلی بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 219-245]

 • قانون قابل اعمال قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-179]

 • قانون مدنی اتحادیه اروپا مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-35]

 • قانون مدنی واحد اروپا تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • قانون مدنی واحد اسلامی تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 71-100]

 • قانون مسئولیت مدنی ایران بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

 • قانون مقر دادگاه «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • قانون مقررات صادرات و واردات ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 39-68]

 • قانون منتخب طرفین «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • قانون نفت مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 131-165]

 • قانون نمونه ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟ [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 9-29]

 • قانون نمونه آنسیترال جنبه های حقوقی انتساب داده پیام در ارتباطات الکترونیک [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 141-168]

 • قبض رهن منفعت در فقه امامیه [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-187]

 • قرابت درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 9-28]

 • قرارداد مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 63-87]

 • قرارداد اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 235-262]

 • قرارداد انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389 [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 285-308]

 • قرارداد قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

 • قراردادی ماهیت حقوقی داوری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 177-204]

 • قرارداد اجاره کشتی شروط آغاز مدت‌‌زمان مجاز بارگیری و تخلیة کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن‌لا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 73-101]

 • قرارداد باطل عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 35-62]

 • قرارداد بروزرپ کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 71-101]

 • قرارداد پایه پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 133-158]

 • قرارداد حمل‌ونقل دریایی اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • قرارداد دولتی شرط ثبات در قراردادهای دولتی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 103-130]

 • قرارداد رهن «تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری» [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 151-184]

 • قرارداد صحیح عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 35-62]

 • قرارداد عدم افشا حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-82]

 • قرارداد کلیک­رپ کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 71-101]

 • قرارداد لیسانس تحلیل رقابتی تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیسانس فناوری [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 65-104]

 • قرارداد لیسانس مبانی فقهی پیوند اعضا از مردگان مغزی و تحلیل ماده واحده راجع به پیوند اعضاء مصوب 1379 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 106-127]

 • قرارداد مادر جانشین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 123-147]

 • قرارداد مشارکت در تولید قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 63-108]

 • قراردادها مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • قراردادهای استاندارد شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • قراردادهای الکترونیکی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 64-80]

 • قراردادهای امتیازی قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 63-108]

 • قراردادهای بین‌المللی بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 199-231]

 • قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 205-233]

 • قراردادهای توزیع تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 243-270]

 • قراردادهای ضمانت خانوادگی حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • قراردادهای کار حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 9-38]

 • قراردادهای مصرف‌کننده شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • قراردادهای نفتی مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 131-165]

 • قراردادهای نفتی بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 199-231]

 • قراردادهای هوشمند کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • قرارداد هوشمند اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 225-288]

 • قرار رد و قرار عدم استماع دعوی شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • قرار منع پرداخت مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 75-101]

 • قرار منع مداخله" قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 185-212]

 • قصد الزام‌آوری معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • قصور عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 53-80]

 • قضاوت معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 206-129]

 • قطعیت معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 206-129]

 • قطع رابطه استیجاری آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 277-297]

 • قطع مذاکره و مسئولیت نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 81-108]

 • قلع زرع وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 41-69]

 • قلمروی عمومی وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 127-157]

 • قلمرو مسئولیت مدنی تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 65-93]

 • قیمومت تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • قواعد آمره مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 109-127]

 • قواعد حقوقی عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 101-125]

 • قواعد حل تعارض قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 41-64]

 • قواعد داوری مکانیزم رد اولیه دعوا در داوری سرمایه گذاری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 105-124]

 • قواعد روتردام – حمل و نقل دریایی- حمل ونقل مرکب- قلمرو حاکمیت – قلمرو موضوعی – قلمرو مکانی – قلمرو زمانی گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 137-174]

 • قواعد شکلی اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 157-180]

 • قواعد عمومی تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 243-270]

 • قوامیت شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 65-94]

 • قوانین داوری ایران نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 139-168]

 • قوانین موجد حق محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 123-147]

 • قوة قاهره (فورس‌ماژور) شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • قـوهی قـاهره تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

ک

 • کارآیی کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 119-146]

 • کارآیی بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 83-106]

 • کارایی نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 139-166]

 • کارایی اقتصادی نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • کارایی اقتصادی مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • کارایی بازار تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • کارآمدی دادرسی معیار کارآمد اقناع قاضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 151-178]

 • کاربران درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 129-149]

 • کارفرما قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 233-253]

 • کارفرمـا تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • کارکردهای انصاف بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 31-56]

 • کارکردهای ضد رقابتی تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 243-270]

 • کارگر تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • کار و تلاش بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • کالا تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 247-276]

 • کالای عمومی تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • کانتینر انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • کاهش ارزش اسکناس «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • کاهش ارزش پول «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • کپی‌رایت کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی‌رایت [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • کپی‌رایت نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • کپی‌‌رایت مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 289-314]

 • کثرت گرایی ارزشی کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • کرامت انسانی حقوق بشر در حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • کژگزینی نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • کژمنشی نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • کشتی انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل‌ونقل [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • کشور خاستگاه مال قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 35-64]

 • کلیدی: تَسالُم تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 129-165]

 • کلیدواژگان: اثر ادبی و هنری وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 57-80]

 • کلیدواژگان: الگوی جدید قرادادهای نفتی ایران یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 169-190]

 • کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 64-80]

 • کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی حقوق تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 35-59]

 • کلیدواژگان: تضمینات قانونی محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 133-148]

 • کلید واژگان: توافقات عمودی توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-97]

 • کلیدواژگان: توقیف بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 169-191]

 • کلیدواژگان: حمل‌ونقل کالا بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 39-72]

 • کلید واژگان: دادرسی مدنی تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-37]

 • کلید واژگان: دعوای متقابل اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 39-62]

 • کلیدواژگان: دعوای مشتق دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 85-108]

 • کلیدواژگان: سیف سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 9-38]

 • کلید واژگان: شرکت سهامی بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‌های سهامی (ایران و انگلستان) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 87-112]

 • کلیدواژگان: ضمانت نامه بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 123-148]

 • کلیدواژگان: فولکلور پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-30]

 • کلیدواژگان: قرارداد تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 111-137]

 • کلیدواژگان: قرارداد فروش و انتقال گاز مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 81-107]

 • کلیدواژگان: قراردادهای آفست مفهوم و ماهیت معامله آفست [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 97-120]

 • کلیدواژگان: ماده 107 قانون برنامه پنجم چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

 • کلید واژگان: مذاکرات مقدماتی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-155]

 • کلید واژگان: مذاکرات مقدماتی تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 89-118]

 • کلیدواژگان: مسئولیت بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 141-165]

 • کلیدواژگان: موضوع تعهد ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 83-94]

 • کلید واژه: قرارداد داوری نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • کلید واژه‌ها: خسارت معنوی تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 65-93]

 • کمیته امداد تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • کنسرسیوم چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

 • کنوانسیون بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]

 • کنوانسیون آتن تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002 [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 39-66]

 • کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 125-149]

 • کنوانسیون برن دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 289-317]

 • کنوانسیون بروکسل دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 289-317]

 • کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 121-140]

 • کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 141-161]

 • کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • کنوانسیون تنوع زیستی مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 37-64]

 • کنوانسیون روتردام تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009 [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 141-170]

 • کنوانسیون روتردام ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 131-151]

 • کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 131-165]

 • کنوانسیون مونترال بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 141-165]

 • کنوانسیون مونترال1999 بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 29-62]

 • کنوانسیون نیویورک تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 39-67]

 • کنوانسیون ورشو بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 141-165]

 • کنوانسیون ورشو1929 بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 29-62]

 • کودکان مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 289-314]

گ

 • گردشگری فضایی حقوق فعالیت‌‌های فضاییِ تجاری؛ ضرورت‌ها، راهبردها [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 115-150]

 • گروه اقتصادی با منافع مشترک چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

ل

 • لایحه تجارت 1384 دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 85-108]

 • لایحه جامع داوری نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 139-168]

 • لازم تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 39-62]

 • لازم رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 107-129]

 • لباس تجاری نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • لزوم قاعده التزام به قراردادها [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 93-128]

 • لیسانس تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 127-149]

 • لغو تأمین بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • لکس مرکاتوریا از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 65-85]

 • لوئی لوفور «حقوق نوعی عقلی»، تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

م

 • مادر جانشین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 123-147]

 • ماده 203-7III- چارچوب کلی ارجاع بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-61]

 • ماده 2-10 یونیدغای2010 بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-61]

 • ماده 725-2 مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-61]

 • مـاده 98قـانون آیین دادرسی مدنی تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 9-33]

 • مال بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 151-173]

 • مالیات قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 63-108]

 • مال‌انگاری مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • مالیت امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • مالکیت مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی) [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • مالکیت شخص ثالث مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 149-180]

 • مالکیت فکری وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 127-157]

 • مالکیت فکری جمعی پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 9-30]

 • مالکیت نفت مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 131-165]

 • مالکیتهای فکری حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 109-131]

 • مال مرهون رهن منفعت در فقه امامیه [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-187]

 • مال مشاع وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 39-61]

 • میانجیگری محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 133-148]

 • میانجیگری ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 97-121]

 • مانع رسیدگی شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 9-35]

 • ماهیت شرط ضمنی تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-158]

 • ماهوی نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • ماهوی تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 35-59]

 • ماهوی" تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 145-170]

 • مبنای ارزیابی مبانی و روش‌های ارزیابی خسارات ناشی از نقض قراردادسرمایه‌گذاری ( با تکیه بر رویه دیوان های داوری ایکسید و دیوان دعاوی ایران ـ آمریکا) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 67-92]

 • مبنای مسئولیت تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002 [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 39-66]

 • مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009 [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 141-170]

 • متحدالشکل سازی روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • متصدّی حمل‌ونقل تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002 [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 39-66]

 • متصدی حمل و نقل بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 141-165]

 • متعهد عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-72]

 • متعهد اصلی رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 161-196]

 • متعهد جدید رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 161-196]

 • متعهدٌله عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-72]

 • متهب مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-35]

 • مجوز بهره‏‌برداری شرط مبادله‌ی پیشرفت‌ها در قراردادهای مجوز بهره‌برداری از حق اختراع [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • محجور تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 95-123]

 • محدودیت اراده نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • محدودیت ذاتی توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-97]

 • محدودیت معامله‌ای مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 149-180]

 • محدودیت‌های قلمروی توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 73-97]

 • محدودیت‌های قلمرویی تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • محرمانگی محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 133-148]

 • محرمانگی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • محرمانگی حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 41-82]

 • مخالفت شرعِ بیّن نادیده انگاشتن قواعد عمومی دادرسی در انشا و اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 9-36]

 • مختلط ماهیت حقوقی داوری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 177-204]

 • مختوم نمودن دعوا تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 9-37]

 • مداخلة دادگاه مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 93-117]

 • مداخله قانونی تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 159-190]

 • میدان و ساختار نفتی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 169-190]

 • مدت ضمانت نامه مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 123-148]

 • مدت و مبدأ مرور زمان بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-61]

 • مدیریت جمعی اختراع تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 109-133]

 • مدیریت ریسک توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 205-233]

 • مدیریت و نظارت قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 63-108]

 • مدیر ورشکستگی قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 87-107]

 • مدلل موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • مدیون امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 101-122]

 • مذاکره نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 81-108]

 • مذاکره مجدد چگونگی مواجه‌ نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 131-153]

 • مذاکرۀ مجدد بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 199-231]

 • میراث فرهنگی قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 35-64]

 • مراجع شبه قضاییِ ثبتی توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 181-218]

 • مرتبط تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 9-33]

 • مرجع صالح رسیدگی شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • مرجع قضایی تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف) [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 97-126]

 • مرحله دادرسی استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مرکز پایاپای نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 191-218]

 • مرکز مهم امور قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-43]

 • مرگ مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 35-59]

 • مزج مادی تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 103-142]

 • مسافر تحول در مقررات ناظر بر حمل بین‌المللی مسافر از طریق دریا در پرتو کنوانسیون آتن 1974 و پروتکل اصلاحی لندن 2002 [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 39-66]

 • مستحدثات وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 41-69]

 • مستدل موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • مستدل و مستند بودن اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 277-314]

 • مستقل ماهیت حقوقی داوری [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 177-204]

 • مستند موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • مستند موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • مسیر مناسب اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مسوولیت تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 161-184]

 • مسوولیت قراردادی مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-64]

 • مسؤولیت محض نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • مسئولیت رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 43-65]

 • مسئولیت مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 63-90]

 • مسئولیت نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 83-125]

 • مسئولیت بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 221-246]

 • مسئولیت اجتماعی نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 43-70]

 • مسئولیت حرفه‌ای نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 191-218]

 • مسئولیت شبه‌کیفری یا تنبیهی نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 189-219]

 • مسئولیت قراردادی شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 9-38]

 • مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 67-100]

 • مسئولیت مبتنی بر تقصیر پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-38]

 • مسئولیت محض مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار) [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 41-66]

 • مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 131-155]

 • مسئولیت مدنی تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 89-118]

 • مسئولیت مدنی نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • مسئولیت مدنی ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • مسئولیت مدنی درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 129-149]

 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 43-74]

 • مسئولیت مدنی وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • مسئولیت مدنی قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 39-64]

 • مسئولیت مدنی نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • مسئولیت مدنی نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت) [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 189-219]

 • مسئولیت مدنی بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 69-95]

 • مسئولیت مدنی پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 127-159]

 • مسئولیت مدنی چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • مسـئولیت مـدنی تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • مسئولیت مدنی قراردادی قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 233-253]

 • مسئولیت­ مطلق مسئولیت­ مدنی انتقال برون­ مرزی زباله­ های خطرناک و دفع آن در حقوق ایران و پروتکل الحاقی 1999 کنوانسیون بازل [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 67-100]

 • مسئولیت نیابتی مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 289-314]

 • مشارکت قراردادی چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

 • مشارکت مدنی چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 67-83]

 • مصرفکنندة خودرو نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 39-64]

 • مصرف کننده جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • مصلحت منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 119-146]

 • مصونیت از افشاء اطلاعات چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 65-96]

 • مصونیت مخترع مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 167-200]

 • مضاربه جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 77-108]

 • مطالبه مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 123-148]

 • مطالبه خسارت مسئولیت حقوقی سازمان‌های داوری ناشی از استنکاف از رسیدگی به اختلافات ارجاعی [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 37-64]

 • مطالبه غرامت قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ) [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 39-64]

 • مطالبه من غیرحق تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 149-170]

 • مطالبه ناروا پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 133-158]

 • مطالبهی وجه مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 75-101]

 • مطالعه‌ی تطبیقی مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 109-127]

 • مطلوبیت کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 119-146]

 • معیار اقناع معیار کارآمد اقناع قاضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 151-178]

 • معیار تقصیر نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 9-35]

 • معیار ظنّی معیار کارآمد اقناع قاضی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 151-178]

 • معیارهای سنجش معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • معافیت از مسئولیت بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 39-72]

 • معافیت از مسئولیت توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 205-233]

 • معافیت از مسئولیت بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 141-165]

 • معاملات انحصاری تحلیل رقابتی محدودیت‌های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعة تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه ‌‌اروپا و ایران [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 37-75]

 • معاملات غیر نافذ بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 9-42]

 • معامله بلوک معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 63-100]

 • معامله عمده معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 63-100]

 • معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • معاهدات سرمایه‌گذاری آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 113-134]

 • معاهده اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 29-51]

 • مفاد داورینامه داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 121-148]

 • مفهوم سبب تسریع در ورود خسارت [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 35-52]

 • مفهوم مخالف جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-38]

 • مفهوم موافق جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-38]

 • مفهوم وصف در اصول فقه جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-38]

 • مفهوم وصف در حقوق موضوعه جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 9-38]

 • مقدمه علم حقوق دکترین به منزله منبع حقوق [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-28]

 • مقرّ داوری بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 219-245]

 • مقررات سازمان جهانی تجارت اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 29-51]

 • مقرره‌ی رم یک قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 147-179]

 • مقطع دادرسی استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • ملغی الاثر (بدون اثر) آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستأجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 277-297]

 • ممنوعیت اقدام خارج از موضوع شرکت گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • منابع حقوق دکترین به منزله منبع حقوق [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-28]

 • منابع قانون مدنی ایران قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 249-276]

 • منابع مشترک نفت و گاز یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 169-190]

 • منافع اساسی دولت میزبان انتظارات مشروع سرمایه گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن بعنوان ‏ریسک ‏سیاسی‎ ‎‎ ‎‏ [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 255-284]

 • منافع عمومی استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری‌های حقوق سرمایه‌گذاری [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 188-205]

 • منافع ممکن­الحصول نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 9-36]

 • منافع ممکن‌الحصول تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 65-93]

 • منطق حقوق تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • منطقه الفراغ منطق اعتبار قاعده حقوقی در منطقه الفراغ [دوره 6، شماره 21، 1396-1397، صفحه 119-146]

 • منع طرفین از اقامه دعوا قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 87-109]

 • منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 123-147]

 • منع و حجب نقد و بررسی ماده 892 قانون مدنی «حجب نقصانی» [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 221-241]

 • منفعت رهن منفعت در فقه امامیه [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 159-187]

 • منفعت تجمیعی تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

 • منفعت جریانی تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 150-123]

 • منفعت مالی مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 289-314]

 • مهارت بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • مهندس مشاور قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 233-253]

 • مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 33-61]

 • موافقتنامه رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 107-129]

 • موافقت نامه آفست مفهوم و ماهیت معامله آفست [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 97-120]

 • موافقت‌نامه بخشی تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 135-155]

 • موافقتنامه تریپس حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 109-131]

 • موافقتنامه تریپس مطالعه تطبیقی نظام دسترسی به منابع ژنتیکی و ثبت اختراعات فناوری زیستی در موافقتنامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 37-64]

 • موافقت نامه تریپس تأملی برماده 30موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 130-156]

 • موافقتنامه داوری داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 121-148]

 • موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 233-253]

 • موانع شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 35-64]

 • موانع حقوقی بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 149-178]

 • موجبات بطلان امکان‌سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 167-197]

 • موجه موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 9-35]

 • موجه موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • موضوعات پنهان موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • موضوع دعـوی تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 9-33]

ن

 • ناباروری ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 123-147]

 • نابرابری در قدرت چانه‌زنی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 205-234]

 • نیت مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • نجات نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 37-59]

 • نحوه ی تدوین قانون مدنی قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 249-276]

 • نرخ تورم تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی) [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 271-300]

 • نرم‌افزار نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • نسب بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 121-136]

 • نسب مطالعه‌ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 61-85]

 • نشانه-های جغرافیایی نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 87-118]

 • نظارت انتظامی موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • نظارت بنیادی محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 123-147]

 • نظارت دادگاه مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 93-117]

 • نظارت قضایی موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 157-186]

 • نظارت قضایی محدودة نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویة قضایی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 123-147]

 • نظام ثبت نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • نظام حق مؤلف تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 155-188]

 • نظام حقوقی ایران آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 113-134]

 • نظام حقوقی خودبسنده جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • نظام حقوقی عرفی معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • نظام حقوقی نوشته معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 219-248]

 • نظام کامن لا تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 155-188]

 • نظام کپی رایت تحلیل رویه عملی نظام کپی رایت راجع به حق معنوی [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 155-188]

 • نظامهای حقوقی بازاندیشی رابطه انصاف و حقوق [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 31-56]

 • نظریة رکنیت قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • نظریه جهانشمولی قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-43]

 • نظریه حمایت کافی قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 87-107]

 • نظریه ذی‌نفعان گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • نظریه سرزمینی قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-43]

 • نظریه سهامداران گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • نظریه عدالت جان راولز بررسی ویژگی‌های عدالت مطلوب در ماده اول قانون مسئولیت مدنی ایران در مقایسه با نظریه‌ عدالت توزیعی جان راولز [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 59-88]

 • نظریه عدم قابلیت استناد گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس) [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 197-232]

 • نظریه علمای حقوق دکترین به منزله منبع حقوق [دوره 9، شماره 32، 1399-1400، صفحه 9-28]

 • نظریه مذاکرات بستانکاران قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 87-107]

 • نظم حقوقی امنیت حقوقی سردفتر نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور [دوره 1، شماره 2، 1391-1392، صفحه 137-165]

 • نظم عمومی حقوق بشر در حقوق خصوصی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 97-131]

 • نظم عمومی نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 9-34]

 • نظم عمومی تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1400-1401، صفحه 93-121]

 • نظم عمومی بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 219-245]

 • نفع جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 77-108]

 • نفع در تجدیدنظرخواهی اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 87-113]

 • نقش دادگاه نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 139-168]

 • نقش قاضی نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 201-229]

 • نقص نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 139-159]

 • نقض مسئولیت نیابتی والدین، ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 289-314]

 • نقض جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری [دوره 9، شماره 33، 1399-1400، صفحه 125-158]

 • نقض احتمالی قرارداد مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 9-32]

 • نقض اساسی تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • نقض انگیزشی مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-42]

 • نقض با سوءنیت تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • نقض تعهدات قراردادی امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 131-165]

 • نقض عامدانه نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 135-160]

 • نقض علامت تجاری مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 95-120]

 • نقض عمدی تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 213-242]

 • نقض غیرمستقیم مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-42]

 • نقض قرارداد عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 39-72]

 • نقض مشارکتی مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع [دوره 5، شماره 18، 1395-1396، صفحه 9-42]

 • نقیض مطلوب تحلیل استدلال از راه بُرهان خُلف در حقوق؛ مبانی، ماهیت و کاربردها [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • نقض موافقت‌نامه داوری قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوانهای داوری در داوری تجاری بین المللی [دوره 8، شماره 30، 1398-1399، صفحه 87-109]

 • نماینده دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد [دوره 7، شماره 24، 1397-1398، صفحه 173-199]

 • نماینده ارزش تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول [دوره 2، شماره 4، 1392-1393، صفحه 111-137]

 • نماینده الکترونیکی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 64-80]

 • نماینده ‌موقت تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 143-173]

 • نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری [دوره 4، شماره 13، 1394-1395، صفحه 87-118]

و

 • واخواهی استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • واردکننده بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 9-38]

 • واژگان کلیدی ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها [دوره 9، شماره 34، 1399-1400، صفحه 97-121]

 • واژگان کلیدی : ادعای جدید ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 38، 1400-1401، صفحه 45-67]

 • واژگان کلیدی: حمایت کامل و امنیت چیستی و دامنه استاندارد حمایت کامل و امنیت [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 9-40]

 • واژگان کلیدی: دادههای آزمایشی حمایت از دادههای آزمایشی در نظام مالکیت فکری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 109-131]

 • واژگان کلیدی: سببیت رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏ احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 10، 1393-1394، صفحه 43-65]

 • واژگان کلیدی: قانون حاکم اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی [دوره 2، شماره 7، 1392-1393، صفحه 157-180]

 • واسطه های اینترنتی درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 129-149]

 • والدین حکمی ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین [دوره 3، شماره 9، 1393-1394، صفحه 123-147]

 • وام تضمین نشده شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 31-56]

 • و: انتقال ریسک ماهیت حقوقی قرارداد تعهد پذیره نویسی در بازار سرمایه [دوره 7، شماره 26، 1397-1398، صفحه 37-58]

 • واهب مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-35]

 • وب‌سایت نظام حقوقی مناسب برای حمایت از ظاهر و حس وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها [دوره 9، شماره 35، 1399-1400، صفحه 119-155]

 • وثیقه نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول [دوره 8، شماره 28، 1398-1399، صفحه 171-196]

 • وثیقه شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 31-56]

 • وثیقه منفی شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 31-56]

 • وجه التزام تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 9-30]

 • وجود قرارداد پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1391-1392، صفحه 1-38]

 • وحدت تابعیت اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی [دوره 6، شماره 20، 1396-1397، صفحه 9-33]

 • وحدت دعوا موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 9-40]

 • وحدت گرایی وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 22، 1396-1397، صفحه 69-92]

 • وحدت گرایی ارزشی کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری [دوره 7، شماره 25، 1397-1398، صفحه 171-204]

 • ورشکستگی قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 87-107]

 • ورشکستگی نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 85-107]

 • ورشکستگی قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی [دوره 5، شماره 19، 1395-1396، صفحه 9-43]

 • ورشکستگی مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 90-114]

 • ورشکستگی شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویة قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789 [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 77-113]

 • وصیت به جزء ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 7-31]

 • وصیت به سهم ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 7-31]

 • وصیت مبهم ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه [دوره 2، شماره 6، 1392-1393، صفحه 7-31]

 • وصیت و ارث وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری [دوره 5، شماره 16، 1395-1396، صفحه 57-80]

 • وضعیت حقوقی مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 109-143]

 • وظایف خاص قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • وظایف عام قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • وظیفة ارتقا قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • وظیفة امانی قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس) [دوره 11، شماره 43، 1401-1402]

 • وفای به عهد مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 12، 1394-1395، صفحه 109-129]

 • وفای به مقابل ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 83-94]

 • وقف.فقه و حقوق ایران ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی [دوره 11، شماره 40، 1401-1402، صفحه 67-92]

 • وکالت وکالت در مقام بیع [دوره 3، شماره 8، 1393-1394، صفحه 101-119]

 • ولوج روح ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی [دوره 5، شماره 17، 1395-1396، صفحه 103-132]

ه

 • هبه مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) [دوره 8، شماره 31، 1398-1399، صفحه 9-35]

 • هبه ی بین زوجین تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن [دوره 8، شماره 29، 1398-1399، صفحه 135-158]

 • هماهنگسازی روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی [دوره 1، شماره 3، 1391-1392، صفحه 151-177]

 • همبستگی نظام جبران خسارات در صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی [دوره 10، شماره 37، 1400-1401، صفحه 179-210]

 • هنر معاصر جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری [دوره 4، شماره 15، 1394-1395، صفحه 53-83]

 • هواپیما تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات [دوره 4، شماره 14، 1394-1395، صفحه 135-155]

 • هوش مصنوعی وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 5، 1392-1393، صفحه 64-80]

 • هیئت داوری داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی [دوره 3، شماره 11، 1393-1394، صفحه 121-148]

 • هیئت نظارت ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) [دوره 10، شماره 39، 1400-1401، صفحه 175-203]

 • هیئت نظارت توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی [دوره 11، شماره 41، 1401-1402، صفحه 181-218]

ی

 • ید ضمانی بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر [دوره 11، شماره 42، 1401-1402، صفحه 221-246]

 • یکپارچه سازی بین‌المللی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 169-190]

 • یکپارچه سازی داخلی یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران [دوره 6، شماره 23، 1396-1397، صفحه 169-190]

 • یونیدروا بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران [دوره 7، شماره 27، 1397-1398، صفحه 201-228]