نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر ،

چکیده

به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می‌توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش‌های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به‌صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به‌عنوان یکی از نظام‌های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیم‌شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان‌سازی قوانین است، پرداخته می‌شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوة او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل‌الیه نمی‌‌تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به‌شدت احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protection of Debtors on Assignment with a View to the Laws of Iran and England and the Principles of European Contract Law

نویسندگان [English]

 • Mohamad hossein Taghipour 1
 • Seyedeh tahereh Mosavi khatir 2

1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Any right, whether positive or negative, can be transferred. Assignment means that all or a part of the existing obligation is transferred to one or more persons with the agreement of the assigner and the assignee without obtaining the consent and agreement of the debtor, for compensation or free of charge. The person who becomes the owner of the obligation after the assignment can use all the attributes and benefits of that obligation. One of the basic issues in the discussion of the assignment is the debtor's rights and the way to protect their rights in the assignment. The review of domestic laws shows the ambiguities and gaps of this legal entity, and the resolution of these ambiguities and gaps depends on comparative study. Therefore, this research with a comparative study aims to answer the question of what are the rights of the debtor in the assignment and how can the rights of the debtor be protected at the time of the assignment? In this research, in a descriptive and analytical way, the voluntary assignment and the way of protecting the rights of the debtor in the assignment in the legal system of Iran and English law and the principles of European contract law will be dealt with, which is appropriate considering the countless gaps in this matter. Iran's legal system benefited from the achievements of other legal systems, especially the principles of European contract law, which is an international document, and its basic foundations are based on European common law, in order to improve and eliminate gaps.
By referring to some laws such as Articles 746 and 321 of the Civil Code, Article 38 of the Insolvency Law, and Article 26 of the Insurance Law, it is possible to prove the existence of assignment in Iran's legal system and its independence and distinction from the legal institution of Novation. According to this research, the legal rules about assignment should be set in such a way as to protect the debtor. The first way to protect the debtor is the non-assignment clause in contracts, which is accepted in all three legal systems. In addition, there is a general rule in the assignment that the assignee cannot have more rights than the assigner, or even in some cases may have fewer rights than the assigner, which ultimately owes the benefits of this general rule. In addition, if the assignment takes place between the assigner and the assignee and the debtor takes action to fulfill the obligation to the assigner before receiving the official notification, in this situation, the obligee will not re-enforce the obligation and leave the resulting loss to the parties. In the rule of Prior Tempore Potior Jure, the first assigner is based on the date of assignment, and in the rule that was adopted in the case of Dearle v Hall, the date of written notice to the debtor is the criterion for determining the person entitled to enforcement.
In the British legal system and the principles of European contract law, a written notice to the debtor about the assignment is mandatory, but there is no provision in Iranian law regarding the written notice to the obligee after the assignment. This issue is also one of the important objections regarding the assignment request. Of course, according to the insolvency Law, the assignee can be released from responsibility by proving that he informed the assignment before payment or that the debtor was informed about the assignment by another means. Therefore, in Iranian law, the knowledge of the debtor is effective in transferring the claimant, and this knowledge can be realized in both written and oral ways.
So the necessity of compiling and enacting comprehensive laws in relation to the legal entity of the assignment and assigning an independent title to it in civil law considering the great importance of this legal entity and especially considering the expansion of transactions in the field of international trade and increasing the speed of exchanges, is seriously felt. Also, like English law and the principles of European contract law, in Iranian law, a written notice to the debtor about the assignment must be required in the form of a statement or by the court officers, because in this case, it avoids creating any dispute and ultimately leads to a reduction in the number of claims.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assighnment
 • Iranian law
 • English law
 • principles of European contract law
 • assigner
 • assignee
 1. فارسی

  بزرگمهر، داود، یزدانیان، علیرضا، «بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 12(1388).

  جعفری لنگروی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، (تهران: انتشارات گنج دانش، 1372).

  سادات دولتی، تکتم؛ اندرز، داود؛ امیرزاده جیرکُلی، منصور، «انتقال طلب در نظام حقوقی ایران و اصول قراردادهای اروپا در پرتو حقوق نرم»، مجله حقوق پزشکی ویژه نامه نوآوری حقوقی، پیاپی 56، بهار(1400).

  سکوتی نسیمی، رضا؛ غریبه، علی؛ جاوید، علی، «تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هشتم، شماره 4 (1399). 

  شعاریان، ابراهیم، انتقال قرارداد (نظریه عمومی عقود معین)، چاپ اول، (تبریز: نشر فروزش،1388).

  شعاریان، ابراهیم؛ ترابی، ابراهیم،اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، ( تبریز: انتشارات فروزش، 1391).

  فصیحی‌زاده، علیرضا؛ حسینی خاتون‌آبادی، سید نصیر؛ فصیحی‌زاده، محمدامین، «تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران»، نشریه  پژوهشهای حقوقی، دوره 20، شماره 47 (1400).

  قنواتی، جلیل، «اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها»، دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی، دوره صفر، شماره 17 (1388). 

  عراقی، سید عزت‌اله؛ جلالی، حسین؛ پیرهادی، محمدرضا، «بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 48، شماره 4 (1397). 

  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، (تهران: موسسه نشر یلدا، 1374).

  کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سی‌وششم، ویرایش چهارم، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1392).

  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- نظریه عمومی تعهدات، چاپ دهم، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1400).

  کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هفتاد و شش، (تهران: شرکت سهامی انتشار،1389).

  میرزانژاد جویباری، اکبر، «انتقال طلب و آثار آن»، فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، شماره 9، زمستان (1393).

  یزدانیان، علیرضا؛ بزرگمهر، داوود، «فقهی حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه»، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره 8، شماره 1 (1390).

  عربی

  سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید، ج 3، چ اول (1952 م).

  References

   

  English

  Allcock, Bob, "Restrictions on the Assignment of Contractual Rights,  The Cambridge Law Journal", Volume 42, Issue 2, (2009).

  Andersons, Toms, "Can the assignment of a financial claim be regarded as a financial instrument?", MASTER’S THESIS, RIGA Graduate school of law (2018).

  Bridge, Michael G, "The nature of assignment and non-assignment clauses", Law Quarterly Review, 132 (Jan) (2015).

  C Hartley, Trevor, "Choice of law regarding the voluntary assignment of contractual obligations under the Rome I regulation", International and Comparative Law Quarterly, VOL 60, issue 1, (2011).

  Delivorias, Angelos, "Law applicable to the third-party effects of assignments of claims", EPRS | European Parliamentary Research Service, (2022). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623546/EPRS_BRI(2018)623546_EN.pdf

  Flessner, Axel & Verhagen, Hendric, "Assignment in European Private International Law: Claims as Property and theEuropen commissins ROME 1 proposal", EUROPEN LAW Publishers, (2006). https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=E5Wbnrn_OQEC&oi=fnd&pg=PR5&dq=+Transferee+in+principles+of+European+contract+law&ots=ziSBqPgjaf&sig=t2jxib1izEfjL4sw04Ji2QPsT1M#v=onepage&q&f=false

  1. Salomons, Arthur, "Deformalisation of Assignment Law and the Position of the Debtor in European Property Law", Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2007/01, (2007). file:///E:/SSRN-id968654.pdf

  Gao, Lingyun, Flexibility in Assignment of Contractual Rights: Assignment of Account Receivables, (2015). https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=45d70ab9-8c76-45ad-9f1f-e87d86525335

  Gullifer, Louise, "Should Clauses Prohibiting Assignment be Overridden by Statute?", The Penn State Journal of Law & International Affairs, volume 4, issue 1, (2015). https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=jlia

  Ho Tham, Chee, "Notice of assignment and discharge by performance", Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, Research Collection School Of Law (1), (2010). https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3024&context=sol_research 

  İpek, Mertcan (2016). "Assignment of contractual rights and its impact on arbitration agreements", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22.1, (2016).‏

  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/274363

  1. Kwass, Sidney, "Priorities Between Successive Assignments of the Same Right", West Virginia Law Review, Vol 36, Iss 4, Art 9, (1930). https://researchrepository.wvu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5394&context=wvlr

  John Tolhurst, Gregory, "The Assignment of Contractual Rights", a thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy University of New South Wales, (2003). http://www5.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawTD/2003/1.pdf

  Késmárki-Mészáros, Gyöngyi, "The transfer of contract", Cultural Relations Quarterly Review, Vol.1, Issue 3, (2014).

  http://culturalrelations.org/Review/CRQR_01_03/CRQR_01_03_Gyongyi-Kesmarki-Meszaros_The-transfer-of-contract.pdf

  Kirby, Justine, "Assignments and Transfers of Contractual Duties: Integrating Theory and Practice", Victoria university of wellington law review, vol 31, no 2, (2000).

  https://ojs.victoria.ac.nz/vuwlr/article/view/5956/5221

  Lando, Ole & Clive, Eric  & Prüm, André & Zimmerman, Reinhard, the principle of european contract law , part III,prepared by the commission on european contract law , kluwer law international, the hague , London, Boston, (2003).

  1. Briggs, L, "Assignment of Choses in Action", Journal of Accountancy, Vol 49, Iss 5, Article 2, (1930).

            https://egrove.olemiss.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1170&context=jofa 

  MacMahon, Paul, "RETHINKING ASSIGNABILITY", the Cambridge law journal, vol 79, issue 2, (2020). http://eprints.lse.ac.uk/106993/1/Rethinking_Assignability_2.pdf

  MILLER, LAURIE & SARNA, LAZAR, "ASSIGNMENTS OF BOOK DEBTS: PROTECTION OF THIRD PARTIES IN QUEBEC", The Canadian Bar Review, Vol 59, No 4, (1981). https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/3035

  Pollock F. & Maitlabd F.W, The History of English Law, (Washington: Lawyers Literary Club, 1959).

  1. Keasbey, Edward, "Notice of Assignments in Equity", The Yale Law Journal, Vol. 19, No. 4, (1910).

  Sebok, Anthony, "Going Bare in the Law of Assignments: When is an Assignment Champertous?", FIU Law Review, vol 14, Number 1, Article 9, (2020).

  https://ecollections.law.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1419&context=lawreview 

  Tham, Chee Ho, In defense of the no discharge after notice rule: A reply, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, Research Collection School Of Law, (2010). https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=4169&context=sol_research

  Treitel, G.H., An outline of the law of Contract, (London: Butterworths, 1989).

  Walton, peter, "Assignments of Book Debts – outright transfers of rights or unregistered securities?", Wolverhampton Law Journal,  vol 1, isue 1, (2018). https://www.wlv.ac.uk/media/departments/faculty-of-social sciences/documents/wolverhampton-law-journal/4.-P-Walton.pdf

  French

  Chantepie, Gael et Latina, Mathias, La reforme du droit des obligations. Commentaire theorique et pratique dans L’ordre du Code Civil, (Paris: Dalloz, 2016). 

  Marty, Gabriel & Pierre, Raynaud & Jestaz, Philippe, Droit civil. Les obligations, T. 2. 2é. Éd, (Sirey, 1989)

  Terre, Francois et simler, philippe et Lequette, Yves et Chenede, Francois, droit civil Les obligations, (Paris: Dalloz, 2019).

  Translated References into English

  Bozorgmehr, Davoud, Yazdanian, Alireza, "Comparative study of voluntary transfer institution", Encyclopaedia of Law and Politics, No. 12 (2009). [In Persian]

  Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar, Legal Terminology, (Tehran: Ganj Danesh Publications, 1993(. [In Persian]

  Sadat dolaty, tektem; Anders, Davoud; Amirzadeh Jir-Keli, Mansour, "Transmission of debt in the Iranian legal system and the principles of European contracts in the light of soft law", Journal of Medical Law, Special issue of Legal Innovation, serial 56, spring (2021). [In Persian]

  Sokoti Nasimi, Reza; Gharibeh, Ali; Javeed, Ali, "The Impact of the Cession of Original Obligation on Accessory Contracts in Iranian and French Law", Comparative Research Quarterly of Islamic and Western Laws, 8th year, number 4 (2020). [In Persian]

  Shaareyan, Ebrahim, transfer of contract (general theory - specific contracts), first edition, (Tabriz: Forozesh Publishing, 2009). [In Persian]

  Shaareyan, Ibrahim; Torabi, Ebrahim, Principles of European contract law and Iranian law (Comparative study), (Tabriz: Forozesh Publications, 2012(. [In Persian]

  Fasihizadeh, Alireza; Hosseini Khatunabadi, Seyed Nasir; Fasihizadeh, Mohammad Amin, "A Contrastive Study of Cession of Claim and Novation by Substitution of Creditor in Iranian Legal System", Journal of Legal Research, Volume 20, Number 47 (2021). [In Persian]

  Ghanavati, Jalil, "Principles of European contract law: bearer of traditions, responsive to needs", biannual scientific journal of comparative law, zero period, number 17 (2009). [In Persian]

  Iraqi, Seyyed Ezzatullah; Jalali, Hossein; Pirhadi, Mohammad Reza, "STUDY OF INSTITUTION OF TRANSFER OF INCORPOREAL RIGHTS IN IRAN, ENGLISH AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS", Private Law Studies Quarterly, Volume 48, Number 4, )2018). [In Persian]

  Katouzian, Nasser, Civil Rights: General Theory of Obligations, first edition, (Tehran: Yalda Publishing House, 1995). [In Persian]

  Katouzian, Nasser, Civil Law in the Current Legal Order, 36th edition, 4th edition, (Tehran: Mizan Legal Foundation, 2013(. [In Persian]

  Katouzian, Nasser, Civil Rights - General Theory of Obligations, 10th edition, (Tehran: Mizan Legal Foundation, 2021). [In Persian]

  Katouzian, Nasser, Introduction to the science of law and study in Iran's legal system, seventy-sixth edition, (Tehran: Sahami Publishing Company, 2010(. [In Persian]

  Mirzanjad Joybari, Akbar, "Transfer of Talab and its Effects", Rai Quarterly: Studies of Judicial Opinions, No. 9, Winter (2014). [In Persian]

  Yazdanian, Alireza; Bozorgmehr, Davoud, "A Legal and Jurisprudential Study about the Ways of Intentional Assignment of Entitlements in Comparison with French Law", Scientific Research Journal of Private Law, Volume 8, Number 1 (2011). [In Persian]