نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22054/jplr.2022.60968.2570

چکیده

انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship of the transferor with the transferee in the contract of transfer of debt and liability insurance by looking at the Principles of European Contract Law

نویسندگان [English]

  • Ghanbari Mohammadjaber 1
  • Jalal SoltanAhmadi 2
  • Ebrahim Taghizaadeh 3

1 Phd Student in Private Law,Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Associate professor of Private L aw at Payam-e-Noor university،Tehran،Iran

3 Professor of Private law at Payam-e- Noor University

چکیده [English]

The Transfer of debt in the Principles of European Contract Law is a tripartite agreement that may also be concluded between the original debtor and the new debtor. The existence of scattered provisions in Iranian law, especially assuming the formation between the transferor and the transferee, needs to be investigated by the present study with aim to eliminate the shortcomings in the law and with descriptive-analytical method. The results show there is a relationship between the transferor and the transferee in three ways. First, the contract. The transfer of debt, even if it is made between the transferor and the transferee, will lead to the full substitution of new debtor, provided that there is the prior consent of the creditor. In addition, the contract concluded between the transferor and the transferee without the consent of the creditor will lead to the transfer of debt with incomplete substitution of new debtor, like a liability insurance. Second, the existence of debt. Third, the area of responsibility transferred to the transferee. principle is to transfer the debt to the transferee with the same characteristics as the original debtor. However, the liability of debt transferee may increase or decrease, such as a liability insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer of debt
  • Substitution of new debtor
  • Original debtor
  • New debtor
  • Liability insurance
 
امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد نخست، چاپ نوزدهم (تهران: انتشارات اسلامیه، 1377).
ایزانلو، محسن؛ عباسی حصوری، مهدی؛ شعبانی کندسری، هادی، «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، آموزههای فقه مدنی، شماره 5 (1391).
بابایی، ایرج، حقوق بیمه، چاپ چهاردهم (تهران: انتشارات سمت، 1396).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی (عقد ضمان)، (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1353).
جلالی، حسین؛ عراقی، عزت‌الله؛ پیرهادی، محمدرضا؛ عباسلو، بختیار، «انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بینالمللی، شماره 37 (1396).
ره‌پیک، حسن، حقوق مدنی (حقوق قراردادها)، چاپ نخست (تهران: انتشارات خرسندی، 1385).
ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ نخست (تهران: انتشارات میزان، 1382).
ساعی، محمدهادی، «وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 2 (1386).
سکوتی نسیمی، رضا؛ غریبه، علی؛ جاوید، علی، «تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 4 (1399).
سیداحمدی سجادی، سیدعلی؛ دهقانی دهج، ایمان، «عقد ضمان؛ زوال یا بقای تضمینات تعهد (با نگاهی به حقوق فرانسه)»، دوفصلنامه حقوق خصوصی، شماره 1 (1397).
شعاریان، ابراهیم؛ ترابی، ابراهیم،  اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)، چاپ نخست (تبریز: انتشارات فروزش، 1389).
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ سوم (تهران: انتشارات مجد، 1386).
شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 (تعهدات)، چاپ سیزدهم (تهران: انتشارات مجد، 1388).
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ نهم (تهران: انتشارات مجد، 1387).
شیروی، عبدالحسین، حقوق قراردادها (انعقاد، آثار و انحلال)، چاپ سوم (تهران: انتشارات سمت، 1398).
صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد دوم، چاپ چهارم (تهران: انتشارات میزان، 1385).
صفایی، حسین؛  رحیمی، حبیب‌الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ نهم (تهران: انتشارات سمت، 1395).
عراقی، عزت‌الله؛ جلالی، حسین؛ پیرهادی، محمدرضا، «بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 4 (1397).
قاسم‌زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات (نظری و کاربردی)، چاپ سوم (تهران: انتشارات دادگستر، 1385).
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین)، جلد دوم، چاپ ششم (تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1383).
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و هشتم (تهران: انتشارات میزان، 1390).
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد نخست، چاپ هشتم (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1388).
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ پنجم (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1387).
کاظمی، محمود؛ زارعی، علی، «مطالعه تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه)»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2 (1395).
 
تارنما
 
اصول حقوق قراردادهای اروپایی، (2002)، در:
سامانة ملی آرای قضایی، (1400)، در:
سامانة روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، (1400)، در:
سامانة نشست های قضایی، (1400)، در: