نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین‌المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک‌ها بین اطراف قرارداد تأثیر به‌سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می‌کند. عمده‌ترین ریسک‌ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت‌اجراهای هر کدام از این ریسک‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش‌بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک‌های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می‌گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه‌کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal distribution of Risk on International Shipbuilding Contracts

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi, 1
  • Seyyedeh Mitra Moosavi 2

1 Full profiessor, Private and Economic Law at Tehran University

2 Student of Private Law PHD'S Degree, Tehran University.Tehran,Iran

چکیده [English]

This article seeks an appropriate response to the issues that the parties to international shipbuilding contracts struggle with and they are lawsuits arising from disputes related to the manner of risk distribution in these contracts as well as the variety of associated cases and their referral to arbitration tribunals or international courts. Identifying existing or perceived risks in international shipbuilding contracts and the quality of management and distribution of these risks among the contracting parties have a significant impact on the life and survival of the contract and on achieving the desired result and the ultimate goal of the contract. A wide range of financial, legal, political, technical and economic risks are involved in the contract, the distribution of which must also be detailed. besides, national, regional and international legal rules and requirements in the field of maritime standards restrict and regulate the freedom of will of the parties. The main risks include design, technical or qualitative risk and financial risk. The effects and guarantees of each of these risks vary and the way out of them should be foreseen in the clauses of the contract or other similar documents in the light of the principle of sovereignty of the will and it should also be specified which party bears the burden of these risks. Risk, as the case may be, is borne by the party to the contract who has the greater capacity, power and from technical, legal or financial point of view has the capacity to compensate and procure it. Depending on the case, the design risk is borne by the design provider (owner, builder or design consultant), technical or quality risk is borne by the builder until the end of the warranty period, and financial risk is borne by the financing applicant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of risk
  • Management of Risk
  • International Shipbuilding Contracts
  • Disclaimer
  • Consequences of Risk and Sanctions
خزائنی، گرشاسب؛ خانزادی، مصطفی؛ ساختارهای قراردادی، چهارچوبهای تسهیم ریسک‌های پروژه، کنفرانس توسعه نظام اجرایی پروژه‌ها، اردیبهشت 1386.
خزائنی، گرشاسب؛ «شناسایی ریسک‌های خاص پروژه‌های بی. او. تی.»، ماهنامه بین‌المللی راه و ساختمان، سال سوم، شماره 24 ،ص 89
صفایی، سیدحسین، حقوق بیع بین‌المللی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392).
عباس‌زاده، محمد،آیین تنظیم قراردادهای پیمانکاری، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، 1394.
حقیقی، محمد؛ علمایی، سیدمحمود، مجموعه کتب قراردادی طرحهای عمرانی، مدیریت طرح های عمرانی، نشر قرارگاه خاتم الانبیاء، 1389.
فیضی چکاب، غلام نبی؛ خداداد، خدادای، درآمدی بر تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1398.
کریمی، عباس؛ عادل، مرتضی، مطابقت کالا با قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی، (تهران: نشر دانشگاه تهران، 1385)
لطفی، احسان،« مطابقت حقوقی کالا با قرارداد در پرتو کنوانسیون بیع بین‌المللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره33، (1397).