نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسیدگی بی‏طرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه‏های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین‏المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشم‏گیری در انتخاب قانون حاکم بر قواعد رسیدگی به دعوا پذیرفته شده است. علاوه بر آن، داوران با در نظر گرفتن دو اصل بنیادین رسیدگی صحیح و بی‏طرفانه (حقّ طرفین باید شنیده شود و به‌طور مساوی با آنان رفتار گردد)، در تعیین قواعد رسیدگی به دعوا از ابتکار عمل وسیعی برخوردار هستند. بدین جهت، ایدة بی‏طرفی مقرّ داوری در امر اثبات دعاوی بین‏المللی قابل طرح و پذیرش است. با وجود این، پرسش تحت بررسی این است که در امر اثبات دعوا‏، مقرّ داوری بین‏المللی تا چه حدّی بی‏طرف است؟ با توجه به قوانین داوری بین‏المللی، به نظر می‏رسد انعطاف‏پذیری شکلی مزبور در مقرّ داوری تا حدی پذیرفتنی است که با الزامات اساسی مربوط به امر اثبات دعاوی بین‏المللی معارضه نکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Neutrality of International Arbitral Seat in Evidence; A comparative study in Iran and England’s Law

نویسندگان [English]

  • Soheila Dibafar 1
  • Morteza Shahbazinia 2
  • Fereidoon Nahreini 3

1 Ph.D. student in private law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch.Tehran, Iran

2 Associate Professor, faculty of law, University of Tarbiyat Modares, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, faculty of law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the essential objectives of international arbitration is to obtain fair and neutral procedures without being bound by the formalities and technicalities of procedural rules applicable in national courts. This aim is affirmed by articles 18 and 19 of Iran International Commercial Arbitration Act, approved in 1376, and sections 33 and 34 of England Arbitration 1996 Act. In such a private dispute resolution mechanism, the parties’ autonomy is significantly accepted in the law governing the rules of arbitral proceedings. Furthermore, by considering the two basic principles (parties’ rights must be heard and treated equally), arbitrators have a wide range of initiative in determining the rules of proceedings. Therefore, the idea of neutrality of the arbitral seat is considerable and acceptable in the arbitral proceedings. Yet, the question that arises is to what extent the neutrality of the arbitral seat is acceptable in evidence. According to the international arbitration acts reviewed in this essay, the procedural flexibility, namely, the neutrality of the seat of arbitration is allowed to the extent that it does not contradict with the fundamental requirements of evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Procedural Law
  • Arbitral Seat
  • Parties’ Autonomy
  • Public Policy
ارفع‏نیا، بهشید، حقوق بین‏الملل خصوصی، جلد 2، چاپ سوم،(تهران: نشر بهتاب،1379)
افتخار جهرمی، گودرز، «دیوان دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا»، مجله‏ حقوقی بین‏المللی، نشر مرکز امور حقوقی بین‏المللی ریاست جمهوری، شماره‏های 17 و 16 (1372).
الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، چاپ چهارم، (تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1375).
ایرانشاهی، علیرضا، «بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی»، مجله‏ حقوقی بین‏المللی، نشر‏ مرکز امور حقوقی بین‏المللی ریاست جمهوری، شماره 44 (1390).
جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی، چاپ اول، (تهران: نشر دانشکده‏ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1378).
---------، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، چاپ سوم، (تهران: نشر مؤسسه‏ مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، 1392)
---------، قانون حاکم در داوری‏های تجاری بین‏المللی، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، 1376)
جنیدی، لعیا، شهبازی‏نیا، مرتضی، زمانی، سارا، «استاندارد سازی منعطف اداره دلایل در داوری تجاری بین‏المللی»، مجله پژوهش‏های حقوق تطبیقی، شماره 2 (1397).
دادرس، پیمان؛ طالبیان، سید امیر حامد، «تحلیلی نظری و کاربردی بر چالش های نوین تحصیل ادله در داوری‏های بین‏المللی با رویکردی تطبیقی و انتقادی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 76  (1395).
دیبافر، سهیلا ، نظام ادله در داوری تجاری بین‏المللی، چاپ اول، (تهران، نشر دادنامه، 1394).
قنواتی، جلیل؛ افضل، سید فریدالدین، «نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران)»، مجله پژوهش‏های حقوق تطبیقی، شماره 1 (1398).
کاتوزیان، امیرناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ سی و چهارم، (تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، 1382).
محبی، محسن، دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده امریکا، چاپ دوم، (تهران: نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های حقوقی شهر دانش، 1390).
نصیری، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصی، (تهران: نشر آگاه، 1372).
نیک‏بخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین‏المللی «آیین داوری»، چاپ دوم، (تهران: نشر مؤسسه‏ مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، 1390).
قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مصوب 1376.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.
قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 1386 هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.