نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران

چکیده

امروزه داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حلّ‌و‌فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه‌های ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین‌المللی، نظریه‌های متعددی مطرح شده که یکی از مهم‌ترین و البته چالش برانگیز‌ترینِ آنها، نظریة استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخلة دادگاه‌های ملّی که برخلاف ارادة مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه‌شده در این تحقیق نشان می‌دهد، نه‌تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه‌های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویة متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین‌المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام‌های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویة داوری بین‌المللی استوار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Autonomous Theory in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

 • Majid Raza Arabahmadi 1
 • Mohammad Karimi 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Farahan Branch, Islamic Azad University, Farahan, Iran

2 Ph.D. Student, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

Today, international arbitration is considered as one of the most efficient methods of resolving disputes in foreign trade, which is considered a more efficient option for managing foreign trade disputes in many ways compared to national courts. In relation to the investigation of the nature of international commercial arbitration, several theories have been proposed, one of the most important and certainly the most challenging of them is the theory of arbitration independence. In this research, we will examine many aspects of this theory and how it works in foreign trade. Different arbitral legal theories have different views on the autonomy of arbitration, with which they usually refer to its independence from national legal orders. Based on autonomous theory, the arbitrator is not forced to consider specific parochial requirements of each State’s public policy, but he only must consider the main rules which are arising out of the international community. Arbitration is actually an institution whose main purpose is to serve the community of international businessmen, for this reason, it should not be used to promote the interests or fairness of the national governments related to arbitration, regardless of the country of the seat of arbitration or the country where the arbitration award is executed. Based on this point of view, any intervention of national courts that is against the assumed will of the contracting parties will actually reduce the efficiency of the arbitration institution in foreign trade, because practically, by choosing an arbitration institution, individuals want to free themselves from the constraints of national laws and not be under the rule of any specific national legal system. Proponents of autonomous theory, believe that the involvement of courts and national laws in the process of international commercial arbitration reduces the usefulness of the arbitration institution, because on the one hand, national laws do not have the ability to properly manage disputes in international trade and on the other hand, the intervention of the national court can make the arbitration process slow and complicated and therefore ineffective and finally, it will reduce the usefulness of the arbitration institution for the merchants. According to this view which has been approved by some national legal systems such as French law, basically international arbitration has a transnational nature and for this reason, the arbitration award issued in a case is not related to any national legal order and in fact has an international character. According to this view today, we are witnessing a new arbitration system in the international arbitration community which shows a new private order, above any national legal system that instead of relying on customs and national norms it is evolving based on the transnational principles and rules of international arbitration. In the view of supporters of independence theory, this is the new approach that will only help to ensure the efficiency of arbitration in foreign trade. Because this approach is completely based on the principle of independence and sovereignty of the contracting party's will in international commercial arbitration which emphasizes the spontaneous and non-governmental nature of arbitration in accordance with transnational conditions of international business in foreign trade, on the basis of which the origin of arbitration rules and regulations is independent of all national legal systems, and in fact, it is the arbitration agreement that is of primary importance in the arbitration process, not the law of the seat of arbitration. The material presented in this research shows that, not only theoretically but also practically, national courts in different countries in line with the common practice in foreign trade tend to acknowledge the independent nature of international commercial arbitration. For this reason, today, along with the national legal systems, we are witnessing a new legal system called the legal system of arbitration, whose principles and rules are based on the principles and procedure of international arbitration beyond referring to any specific legal system of a country. This new legal order with its self-regulation feature emphasizes the non-national nature of arbitration in foreign trade and as it will be analyzed in this research, it brings important results which in practice cause the arbitration institution to be more efficient for the international business community and it will also cause the maintenance and promotion of the advantages of arbitration as an effective dispute resolution method for businessmen as private actors in cross-border trade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Commercial Arbitration
 • National Court
 • Businessmen
 • Nature of Arbitration
 1. الماسی،نجادعلی، نهرینی، فریدون، مسعودی، رضا، « تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور» ، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دورة 48 ،شماره 3، (1397).

  علیخانی، حمیدرضا، عباسی، سعید، «دستاوردهای جدید قانون داوری 1996 انگلستان در مقایسه با قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران» ، پژوهشهای حقوقی، شماره 21، (1391).

  جهانیان، مجتبی،  شهبازی نیا، مرتضی، «اعمال اصل صلاحیت بر صلاحیت در داوری‌ پذیری دعاوی،بررسی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا»، پژوهش های حقوق تطبیقی، تابستان، دوره بیست و سوم - شماره ، ( 1398).

  مافی، همایون، تقی پور، محمد ، «ماهیت حقوقی نهاد داوری»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم،  شماره بیست و یکم، (1396).

   

  References

  Alicja Warwas, Barbara, The Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, (Netherlands, Springer, 2016).

  Angoura, Stavroula, The Impartiality and Independence of Arbitrators in International Commercial Arbitration (Successful Dispute Resolution, 11), (Germany: Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co, 2021).

  Bantekas, Ilias, An Introduction to International Arbitration, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2015).

  Blackaby, Nigel, Redfern, Alan, Partasides, Constantine, Hunter, Martin, WoltersRedfern and Hunter on international arbitration, (United Kingdom: Kluwer Law & Business, 2009).

  Born, Gary, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials, (Netherlands: BRILL, 2021).

  Born, Gary B, Rutledge, Peter B, International Civil Litigation in United States Courts, (United States: Aspen Publishing, 2022).

  Brekoulakis, Stavros, Dimitropoulos, Georges, International Commercial Courts: The Future of Transnational Adjudication, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2022).

  1. L. Lim, The Cambridge Companion to International Arbitration, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2022).

  Casey, J. Brian, Arbitration Law of Canada: Practice and Procedure Second Edition, (United States, Juris Publishing, Inc, 2012).

  Cavallini, Cesare, “On Arbitral Jurisdiction. How to Deal with the Complementarity between Arbitral Tribunals and the Courts”, Global Jurist Forthcoming, Available at SSRNhttps://ssrn.com/abstract=3192018, ( 2018).

  DE SOTO, SONSOLES HUERTA, DEL PRADO, FABIO NÚÑEZ,  “International Arbitration as A Spontaneous Legal Order,  PROCESOS DE MERCADO REVISTA EUROPEA DE ECONOMÍA POLÍTICA VOLUMEN XVII, NÚMERO 2, OTOÑO, (2020).

  Fauvrelle, Marc Robert “Beyond the Dream: Theorising Autonomy in International Arbitration”, https://scandinavianlaw.se, (2017).

  G.Ahuja, Navin, Taming the Guerrilla in International Commercial Arbitration: Levelling the Playing Field, (Singapore: Springer Nature, 2022). 

  Gaillard, Emmanuel, Transcending National Legal Orders for International Arbitration, GENERAL EDITOR: ALBERT JAN VAN DEN BERG with the Assistance of the Permanent Court of Arbitration Peace Palace, The Hague (2020).

  Gattini, Andrea, Tanzi, Attila, Fontanelli, Filippo, General Principles of Law and International Investment Arbitration, (Boston: BRILL, 2018)

  George A. Bermann, “The Self-Styled 'Autonomy' of International Arbitration”, 36 ARB. INT'L, (2020).

  Ismail, Mohamed A.M, Globalization and New International Public Works Agreements in Developing Countries: An Analytical Perspective, (New York: Routledge, 2016).

  Jemielniak, Joanna, Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, ((New York: Routledge, 2016).

  Kalb, Don, van der Land, Marco, Staring, Richard, Wilterdink, Nico, Van Steen Bergen, Bart, The Ends of Globalization: Bringing Society Back in, (Maryland: Rowman & Littlefield, 2000).

  Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Rigozzi, Antonio, International Arbitration:  Law and Practice in Switzerland, (United Kingdom: Oxford University Press, 2015).

  Khanfar, Nehad , “The Liability of the International Arbitration Institutions on the Arbitrator’s Errors: An Examination of the Influence of Legal Traditions of Civil and Common Law”, Kuwait International Law School Journal, Special Supplement No. (2) Part 2, (2020).

  Koca, Ergün. Possibility of an Autonomous International Commercial Arbitration Faculty of Law, Master’s thesis, Master of International and Comparative Law, University of Lapland, (2017).

  Krūmiņš, Toms, Arbitration and Human Rights: Approaches to Excluding the Annulment of Arbitral Awards and Their Compatibility with the ECHR, (Switzerland: Springer Nature, 2020).

  Kun, Fan, “Arbitrator's Contract" in Andrea Bjorklund, Franco Ferrari, Stefan Kroll (eds) Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration”, Cambridge University Press, Forthcoming, Available at SSRN:

   https://ssrn.com/abstract=3480939, (2017).

  Michaels, Ralf, “Dreaming Law without a State: Scholarship on Autonomous International Arbitration as Utopian Literature”, London Review of International Law, Volume 1, Issue 1, (2013).

   Mills, Alex, Party Autonomy in Private International Law, (London:Cambridge University Press, 2018).

  1. Barnett, Michael, C. W. Pevehouse, Jon, Raustiala, Kal, Global Governance in a World of Change, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2021).

  Ng’ambi, Sangwani Patrick , Resource Nationalism in International Investment Law, (United Kingdom: Routledge, 2015).

  Islam, Rumana, “Autonomy of the Arbitration Clause and Invalid Contracts: All is Fair in Arbitration?”, Jahangirnagar University Journal of Law, Vol. V(2017).

  Payne, Taylor, Bales, Richard, “What a Contract Has Joined Together Let No Court Cast Asunder: Abolishing Separability and Codifying the Scope of The Provisions of Arbitration Agreements”, West Virginia Law Review, Volume 120, Issue 2, (2017).

  Sadafi Chaghooshi, Farshad, Is International Commercial Arbitration an Autonomous Legal System? A Thesis Submitted to McGill University in Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree of Master of Law (2013).

  Schultz, Thomas, Ortino, Federico, The Oxford Handbook of International Arbitration, (United Kingdom: Oxford University Press, 2020).

  Sunday, Fagbemi. “The Doctrine of Party Autonomy in International Commercial arbitration: Myth or Reality?” J Sustain Dev Law Policy 6(1), (2015).

  Synková, Sandra, Courts' Inquiry into Arbitral Jurisdiction at the Pre Award Stage: A Comparative Analysis of the English, German and Swiss Legal Order, (London: Springer Science & Business Media, 2013).

  Verlag, Nomos, “The Impartiality and Independence of Arbitrators in International Commercial Arbitration”, https://www.nomos-shop.de, Volume 11, (2021).

  Vuthyka, Men, A RESOLUTION OF THE CONFLICT BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: FOCUSING ON THE ISSUES OF ARBITRABILITY AND THE APPLICATION OF INTERNATIONALLY MANDATORY RULES, Nagoya University Graduate School of Law, LL.D. (Comparative Law) Program in Law and Political Science (2018).

  Weigand, Frank-Bernd, Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration, (New York: OUP Oxford, 2009).

  Zekos, Georgios I, Advanced Artificial Intelligence and Robo-Justice (Switzerland: Springer Nature, 2022).

   

  Translated References into English

  Alikhani, HamidReza, Abbasi, Saeid, “New Achievements of England Arbitration Act 1996 in compare with Iranian International Trade Arbitration Act”, Journal of Legal Research, Volume 11, Issue 21, (2012). [In Persian]

  Almasi, Nejad Ali, Nahreini, Freidoon, Masoudi, “Reza, ANALYSIS OF ARBITRATION AGREEMENT IN LAW WITH EMPHASIS ON ARBITER STATUS”, Private Law Studies Quarterly, Vol. 48, No. 3, (2018). [In Persian]

  Jahanian M, Shahbazinia M, “Application of the Competence-competence Principle in Arbitrability of Claims, Comparative Analysis of Iranian and American Law”, Comparative law Research Quarterly, 23 (2), (2019). [In Persian].

  Mafi, Homayon, Taghipour, Mowhammad Hosin, “The Examination of Legal Nature of Arbitration Institution”, Private Law Research, Volume 6, Issue 21, (2018). [In Persian].