نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ، ایران

10.22054/jplr.2022.61878.2591

چکیده

تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Realization of a fair trial in quasi-judicial authorities (Dispute Resolution Council)

نویسندگان [English]

  • Hashem Farhadi 1
  • Ahma Shams 2

1 PhD student in private law, Islamic Azad University-South Tehran

2 Associate Professor, Islamic Azad University, South Tehran Branch

چکیده [English]

Achieving a fair trial and ensuring justice in the trial is initially subject to identifying the principles governing the trial and adapting it to the principles and rules of the national and transnational legal system and adapting it to the circumstances prevailing in each judicial authority. As a quasi-judicial authority with a conciliatory approach and compromise, on the one hand, the deliberations of the council in accordance with the laws and regulations are not subject to the procedures and principles of the trial, and on the other hand, the deliberations of the council in terms of principles and rules are subject to the rules of civil and criminal procedure. Due to the absence of the judge in the council meeting, this issue causes inconsistencies and conflicts in the issuance of the verdict. Sub-vote is the result of the review process and in practice the council judge does not play a key role in it. Therefore, in order to comply with the rules and principles of procedure, it is necessary to separate the issues raised in the council in terms of compromise and compensation from the beginning. Compromise issues without observing the court proceedings by the members of the council and dispute issues with the presence of the council judge in the hearing in accordance with the principles of the court and the governing procedures to be considered in order to achieve a fair trial in practice in this judicial authority.
Keywords: Judicial Authority, Dispute Resolution Council, Fair Trial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair Trial"
  • Dispute Resolution Council "
  • Quasi-Judicial Authority"
  • Compromise "
  • Adversarial
 
ابدالی، مهرزاد، رویه و آیین دادرسی مدنی، چاپ اول (تهران: انتشارات نیک اندیش، 1385).
تازیکی‌نژاد، علی؛ شفیعی سردشت، جعفر، «آیین دادرسی مالیاتی در ایران»، پژوهشهای حقوقی، شماره دهم (1385)، صص 367.
دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در زمینة مسائل مدنی، (تهران: دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، بی تا).
رضایی‌نژاد، امیرحسین، آیین دادرسی مدنی و شیوههای عادی شکایت از آرا، چاپ اول (تهران: نشر اندیشگران، 1390).
شهیدی، موسی، موازین قضایی (محل نشر: چاپخانه علمی، 1340).
شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 35 و 36  (1382)، صص 61.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 3، چاپ ؟؟؟ (تهران: انتشارات میزان: 1380).
صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم (تهران: انتشارات مجد، 1378).
غمامی، مجید؛ محسنی، ؟؟؟، اصول آیین دادرسی فرامّلی، چاپ اول (تهران: انتشارات میزان، 1386).
قلی‌پور، حسن؛ احمدی، سیدمهدی؛ جعفری مته‌کلائی، محمدحسن، «بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامه پژوهشهای فقه وحقوق اسلامی، سال دهم، شماره سی‌وهفتم (1393)، صص 130 و 131.
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، چاپ اول (تهران: انتشارات مجد، 1378).
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 1، چاپ چهارم، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1360).
مؤذن‌زادگان، حسنعلی، تقریرات درس آیین دادرسی کیفری 2، دوره کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، (1386).
مهاجری، علی؛ پورعرب، رضا، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران، چاپ اول (تهران: نشر خط سوم، 1381).
مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضاوت دادگستری استان تهران، جلد 2، (تهران: نشر دادیار، دی 1380).
مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد 2 (تهران: انتشارات گنج دانش، 1380).