نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22054/jplr.2022.67763.2670

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Liability for the Claimant in Relation to the Damages of the Litigant as a Result of the Garnishment and the Temporary Order

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh

Associate prof. of Private Law, Law Faculty, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The Code of Civil Procedure In Article 120 has announced: the plaintiff is liable for damages to the litigant as a result of garnishment in the event of a final judgment against him, and in Article 323, the liability of the applicant for an interim injunction is determined if the plaintiff fails to file a lawsuit within the legal deadline or the plaintiff's claim be rejected. But the plaintiff's liability in other cases of cancellation of the garnishment or order needs to be reviewed and analyzed. Examination of the subject shows that, in addition to the issuance of a verdict against the plaintiff, in cases of issuance of a final lawsuit and failure to file a lawsuit within the deadline and termination of the garnishment appointment due to protest, fault and liability of the plaintiff is proven. However, in cases of cancellation of the garnishment or order due to rising up the cause of it, withdrawal of the applicant and removing the effect of the order by entrusting security, responsibility of the plaintiff depends on the outcome of the lawsuit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garnishment
  • Temporary Order
  • Cancellation of the Provision
  • Removing the Effect of the Order
  • Civil Liability
  • Fault
حیاتی، علی عباس، کلیات آیین دادرسی مدنی، (تهران: میزان، 1394).
حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: میزان، 1390).
خالقیان، جواد، تأمین خسارت احتمالی، (تهران: مهاجر، 1385).
زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، (تهران: ققنوس، 1389).
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد 3، (تهران: انتشارات دراک، 1389).
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، جلد1 (ضمان قهری)، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382).
کریمی، عباس؛ حمیدرضا، پرتو، آیین دادرسی مدنی. جلد 3، (تهران: میزان، 1390).
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانیف جلد 1 و 2 (در یک مجلد)، (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381).
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، پیشینه رویه قضایی ایران در ارتباط با آیین دادرسی مدنی، جلد 1، (تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1396).
مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: فکرسازان،1390).
مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 2 و 3، (تهران: انتشارات فکرسازان، 1389).
یوسف‌زاده، مرتضی، آیین دادرسی مدنی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1394).
ب) انگلیسی
پ) وبسایت
پژوهشگاه قوه قضاییه، سامانه ملی آرای قضایی