جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگه مفید، قم، ایران

2 دانشکده حقوق- دانشگاه مفید- قم

10.22054/jplr.2020.46041.2274

چکیده

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Agreements on Determining Competent Court and Applicable Law in the Intellectual Property Disputes

نویسندگان [English]

  • Shokat Shayesteh 1
  • Mohammad Hbibi Majandeh 2
1 Mofid Universirty, Qom, Iran
2 Law Faculty- Mofid University- Qom
چکیده [English]

If there is a foreign factor in intellectual property disputes, then the matter of choice-of-court and choice-of-law will be arisen. The most important question in the parties’ minds is that whether they can choose the competent court and applicable law by agreement and also prevent from the complicated and vague process of the forum interference. The freedom of choice is accepted as a principle in the determination of competent court and applicable law in the intellectual property disputes and there are few exceptions. According to all international documents the choice-of-court agreements will cause exclusive jurisdiction unless otherwise is specified. Those agreements shall govern all rules except those of subject-matter jurisdiction. Choice of law is valid in IP contracts but there are hesitations over the ownership and infringement of IP rights.
According to the most acceptable opinion, choice of law on the ownership of intellectual property including existence, validity, duration, infringement, assignment, … is not valid because of imperative nature of regulations over those subjects. Also choice of law on infringement can be enforceable only after the commitment of infringing act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competent court
  • Applicable law
  • exclusive jurisdiction
  • Infringement
  • agreement