نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به‌طور ‌مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت‌ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می‌داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به ‌اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی‌تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر‌بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوة تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه‌ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به‌عبارتی از تلفیق ادلة اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می‌شود و نشانه‌های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون‌گذار همان‌گونه ‌که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می‌کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در بارة ید اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به‌صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به‌طور ‌مساوی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis to the Manner of Directors Board Members’ and Executive Manager’s Fiduciary Possession of Joint Stock Company’s Property

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay

Associate Professor at the Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

Bill Amending a Part of the Commerce Act  1969 (BACAI) is ambiguous about the manner of directors board members’ and executive manager’s fiduciary possession of joint stock company’s property. Commerce Act in other companies deems manager’s possession of company’s property as agent’s possession of principal’s property. But, although agent’s possession of principle’s property is fiduciary and fault-based, it is unknown whether in case the company’s property suffers damages, manager (agent) is responsible unless he proves his innocence (diminished fiduciary possession) or he is not responsible unless the principle proves his fault (intensified fiduciary possession). Besides, in case of any doubt, which kind overrules? Further, dividing responsibility manner among various responsible persons such as directors’ board members and executive manager needs some discussion. Dividing fiduciary possession into diminished and intensified is a result derived from amalgamation of stages of truth and established judicial situation, i.e., from amalgamation of  civil evidence with commerce law. There are clear signs for it in Commerce Act. This research shows that the Legislature as in the Commerce Act has deemed agent’s possession of company’s property as diminished fiduciary possession; in the BACAI as well it has not principally changed its mind in respect to directors board members’ and executive manager’s possession into intensive fiduciary possession but annual audition and financial clearance have disrupted possibility of applying the diminished fiduciary possession. In case responsible persons were more than one, responsibility would be divided proportionally and if there was no reason to the contrary, proportions would be equivalent.
Obviously, determining manner of board members and executive manager’s possession can respond to a variety of issues about manner of their responsibility. Separation of fiduciary possession into diminished and intensified and setting the diminished fiduciary possession as principle is also helpful in this case, and in the first step, it determines that board members or executive manager are plaintiff or respondent of the lawsuit. Obviously, intensified possession in which responsibility continues to be based on fault should not be confused with guarantors possession in which liability is not based on fault. Although fiduciary possession can be converted into guarantors possession, and moment of this conversion can be determined by resorting to the principle of the lateness of the event. Diminished fiduciary possession, including customer’s possession, mortgagee’s possession and tenant’s possession may also become intensified due to unwanted staying of property at the possession of fiduciary; As we can see in the non-delivery of the cargo from the transport operator, the non-appointment of the successors of the board members with the expiration of their term of office, or in exercising the right of bailment of the transport operator. In fact, just knowing that the responsibility of board members and executive managers is based on fault has not been enough to respond to the relevant issues.
The legislator considers fiduciary possession of an attorney (or representative) to be a diminished fiduciary possession, i.e. the attorney is liable for the property he has been entrusted with unless he proves his innocence. Therefore, Commerce Act too considers the manager's possession on the properties of different types of companies, including limited liability, general partnership, limited partnership, joint stock partnership, and proportional liability partnership as diminished fiduciary possession. In the 1968 amendment bill and the Cooperative Sector Act, despite the inconsistencies in the amendment bill, the legislature has not promoted its view on the members of the board of directors and the executive manager’s possession to intensified fiduciary possession but annual audits and account clearances have impaired the possibility of applying diminished fiduciary possession In such a way that after auditing and approving the balance sheet and profit and loss account for each year, for that year possession is considered as intensified fiduciary for the board of directors and executive manager, that is, they are assumed to be clean for that year unless their dishonesty and culpability are proved. This can also be extended to the companies contained in the Commerce Act. In the event of a multiplicity of responsible persons, responsibility will be proportional and in the absence of the opposite reason, proportions would be equal.
There is no funding support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Directors’ Board Members
  • Executive Manager
  • Possession
  • Diminished Fiduciary Possession
  • Intensified Fiduciary Possessio
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت - شرکت‌های تجاری. جلد 2. (تهران: سمت، 1383).
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت، شرکت‌های تجارتی. جلد 1. (تهران: سمت، 1375).
اسکینی، ربیعا و الهام‌الدین شریفی. «تحلیل اختیارات مدیران شرکت‌های سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس.» مدرس 4، شماره 4 (1379): 1-15.
امیرمحمدی، محمدرضا و عبدالرضا محمد حسین‌زاده. «مسوولیت جمعی.» مقالات و بررسیها 40، شماره 85 (1386): 41-58.
امینی، عیسی. «اجتماع مسئولیت متصدی حمل‌ونقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا.» مجله حقوقی دادگستری، شماره 33 (1379): 98-136.
اندرز، داوود، مهدی منتظر، و فرزاد مسعودی. «مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی).» دانش حقوق مدنی، 1391: 75-83 .
ایزانلو، محسن و افروز صمدی. «مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی (س ام آر - ورشو).» پژوهشنامه حمل‌ونقل 10، شماره 4 (1392): 391-400.
بادینی، حسن. «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی غیرقراردادی متصدی حمل‌ونقل هوایی.» فصلنامه حقوق 40، شماره 3 (1389): 57-86.
پاسبان، محمدرضا. حقوق شرکت‌های تجاری. (تهران: سمت، 1401).
جنیدی، لعیا و ملیحه زارع. «اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران؛ تحلیل مسئولیت مدیران شرکت‌های سرمایه در قبال دیون پرداخت‌نشده شرکت.» مطالعات حقوق تطبیقی 6، شماره 1 (1394): 85-105.
حسنی، حسن. حقوق تجارت. (تهران: میزان، 1380).
خزاعی، حسین. حقوق تجارت - شرکت‌های تجارتی - تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384. جلد 2. (تهران: نشر قانون، 1385).
زنگنه، عبدالحمید اعظمی. حقوق بازرگانی. (تهران: بی‌نام، 1353).
سادات حسینی، سید حسن. «بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (کنوانسیون سی. ام. آر.) و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس.» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42 (1384): 199-237.
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد 2. (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1347).
ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد 4. (تهران: انتشارات دهخدا، 1350).
سماواتی، حشمت‌الله. حقوق تجارت ج1. جلد 1. (تهران: نشر میزان، 1378).
صفی‌نیا، نورالدین. درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. (تهران: دانشگاه تهران، 1381).
طارم‌سری، مسعود. حقوق بازرگانی بینالمللی. (تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377).
عرفانی، محمود. حقوق تجارت (اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی، برات، سفته، چک). جلد 1. (تهران: ماجد، 1369).
عیسی تفرشی، محمد. مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجارتی. جلد 1. (تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378).
قاسم‌زاده، سید مرتضی، و علی خسروی. «مسئولیت مدنی «آخذ بالسوم» در فقه و قانون مدنی.» فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره 41 (1386): 59-72.
کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. (تهران: گنج دانش، 1375).
کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، اجرای قرارداد. جلد 4. (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387).
کاویانی، کورش. حقوق شرکت‌های تجارتی. (تهران: نشر میزان، 1386).
 
References
Burke, Jr., D. Barlow. Law of Real Estate Brokers. New York: Wolters Kluwer, 2016.
CBCL, Committee on Business and Corporate Litigation. Annual Review of Developments in Business Corporate Litigation. Chicago: American Bar Association, 2005.
Conard et al., Alfred. International encyclopedia of Comparative Law, Volume XIII: Business and Private Organizations. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
Dorfman, Avihay. “On Trust and Transubstantiation: Mitigating the Excess of Ownership.” In Philosophical Foundations of Fiduciary Law, by Andrew S. Gold and Paul B. Miller, 339-363. (Oxford: Oxford University Press, 2014).
Glusman, David H., and Gabriel D. M. Ciociola. Accountants' Roles and Responsibilities in Estates and Trusts. (Chicago: CCH, 2008).
litman, Moe M. "Fiduciary Law and For-Profit and Not-For-Profit Health Care." In Health Care Reform and the Law in Canada, by Timothy A. Caulfield and Barbara von Tigerstorm, 85-131. (Alberta: The University of Alberta Press, 2002).
Morreim, E. Haavi. Holding the Health Care Accountable, Law and the New Media Marketplace. (New York: Oxford University Press, 2001).
Richardson, Benjamin J. Fiduciary Law and Responsible Investing in Nature's Trust. (New York: Routledge, 2013).
Watt, Gary. Trusts & Equity. (Italy: Oxford University Press, 2013).
Translated References into English
Amini: Isa. "Gathering the responsibility of the transport operator with the guarantee of guilt towards the owner of the goods." Legal Journal of Justice, No. 33 (2000): pp. 98-136. [In Persian]
Amirmohammadi, Mohammad Reza, and Abdolreza Mohammad Hosseinzadeh. "Collective Responsibility", articles and reviews 40, No. 85 (2007): pp. 41-58. [In Persian]
Andarz, Davood, Mehdi Montazer, and Farzad Masoudi. "Responsibility of the operator of maritime transportation for passengers in Iranian law (with comparative study)" Civil rights knowledge: (2012), pp. 75-83. [In Persian]
Baadini, Hassan. "Comparative study of non-contractive civil liability of aviation operator." Quarterly Journal of Law 40, No. 3 (2010): pp. 57-86. [In Persian]
Erfani, Mahmoud. Trade law (trade practices, merchants, commercial note books, commercial contracts, bill of exchange, promissory note, cheque). Volume 1. (Tehran: Majed, 1990).  [In Persian]
Eskini, Rabia. Business Law, Commercial Companies. Volume 1. (Tehran: Samt, 1996). [In Persian]
Eskini, Rabia. Trade Law - Commercial Companies. Volume 2. (Tehran: Samt, 2004). [In Persian]
Eskini, Rabia, and Elhamuddin Sharifi. "Analysis of the powers of managers of joint stock companies according to the principles of managers' relationship with company in the legal systems of Iran and the United Kingdom”, Modarres 4, No. 4 (2000): pp. 1-15. [In Persian]
Farazandemehr, Alireza. Explaining trade law. (Tehran: Javdaneh Publications, 2017). [In Persian]
Ghasemzadeh, Seyed Morteza, and Ali Khosravi. "Civil liability of posessing customer in Jurisprudence and Civil Law.", Quarterly Journal of Legal Views, No. 41 (2007): pp. 59-72. [In Persian]
Hasani, Hasan. Trade Law. (Tehran: Mizan, 2001). [In Persian]
Isaa Tafreshi, Muhammad. Analytical discussions of the rights of commercial companies. Volume 1. (Tehran: Tarbiat Modares University Press, 1999). [In Persian]
Izanloo, Mohsen, and Afrooz Samadi. "The basis for the responsibility of the transportation operator in Iranian law and international conventions (CMR - Warsaw)" Transportation Research Journal 10, No. 4 (2013):  pp. 391-400. [In Persian]
Joneidi, Laya, and Malihe Zare. "Applying the rule of unveiling of legal personality on managers; analyzing the responsibility of capital companies managers for unpaid debts of the company." Comparative Law Studies 6, No. 1 (2015): pp. 85-105. [In Persian]
Katebi, Hoseingholi. Trade Law. (Tehran: Ganj Danesh, 1996). [In Persian]
Katuzian, Naaser. General rules of contracts, implementation of contracts. Volume 4. (Tehran: Publishing Joint Stock Company, 2008). [In Persian]
Kaaviaani, Kurosh. The law of commercial companies. (Tehran: Mizan Publications, 2007). [In Persian]
Khaza'i, Hosein. Trade Law - Commercial Companies - Overview with amended bill 2005. Volume 2. (Tehran: Ghanun Publishing, 2006). [In Persian]
Paasbaan, Mohammad Reza. Law of commercial companies. (Tehran: Samt, 2006). [In Persian]
Saadaat Hoseini, Seyed Hasan. "Investigation of the basis of responsibility of the operator of the road transport of goods in the Convention on the International Transport of Goods by Road (CMR Convention) And comparing it with the Law of Iran and the United Kingdom." legal research journal, No. 42 (2005): pp. 199-237. [In Persian]
Safinia, Noureddin. Introduction to commercial enterprise law in Iran. (Tehran: University of Tehran Press, 2002). [In Persian]
Samaavaati, Heshmatullah. Trade Law. Volume 1. (Tehran: Mizan Publications, 1999). [In Persian]
Shahidi, Mehdi. "Collision of civil and trade law on transportation contract" Journal of the Faculty of Law of Shahid Beheshti University 2, No. 1 (1985): 64-70. [In Persian]
Sotoudeh Tehrani, Hasan. Trade Law. Volume 2. (Tehran: University of Tehran Press, (1968). [In Persian]
Sotoudeh Tehrani, Hasan. Trade Law. Volume 4. (Tehran: Dehkhoda Publications, 1971). [In Persian]
Taaromsari, Masoud. International Commercial Law. (Tehran: Commercial Publishing Company, 1998). [In Persian]
Yazdani, Gholamreza. Trade Law 1: Analytical review of trade law regulations, trader, business transactions and trading. (Tehran: Majd Scientific and Cultural Forum, 2018). [In Persian]
Zanganeh, Abdul Hamid Azami. Commercial Law. (Tehran: Nameless, 1974). [In Persian]