نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، کشور ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی‌ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می‌تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه‌ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده‌اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به‌روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ‌تر می‌شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ‌باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام‌های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل‌ها از مبانی سنتی فاصله گرفته‌اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Desirable Basis of Civil Liability from the Economic Analysis of Law Viewpoint (Looking at Market Rights)

نویسندگان [English]

  • fezzeh salimi 1
  • mohammad bagher parsapour 2

1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, University of Bojnourd , Bojnourd .Iran

2 Associate professor of the private law, faculty of law, university of tarbiat modares

چکیده [English]

One of the most important topics in the economic analysis of law is civil liability and the basis of civil liability is the most fundamental issue in analyzing the content of civil liability rules and the way that the legal system views these rules. There are two types of approaches to economic analysis of Basis of Civil Liability; economic analysis of traditional Foundations and tendency to new basis. Conventional foundations are fault-based liability theory and fault-free liability theory that in the legal literature, these are called fault theory and risk theory. In the general rules among traditional theories, by changing their lawsuits and their level of caution, either fault or strict liability can be effective. Market rights have generally accepted strict liability and the theory of market security. In the market rights, new foundations have been introduced because of inefficiencies of traditional foundations And because of their social capability, they are becoming more prominent in the legal literature of the world. The consequentialist basis are deterrence and distributive justice. This research is an analytical-descriptive study using library data in two topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence
  • Distributive Justice. Economic Efficiency
  • fault
  • Strict liability
  • Market Security