ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.تهران. ایران

2 گروه حقوق خصوصی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده‌ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.
شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام‌یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن‌که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Legal Dimensions of Unorganized Capital Market; with an comparative attitude in US Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Ehzari 1
  • Mahmood Bagheri 2
1 Private Law.Faculty of Law and Political Sciences. University of Tehran.Tehran.Iran
2 Private Law.Faculty of Law and Political Sciences.University of Tehran.Tehran.Iran
چکیده [English]

Un-organized capital market has existed for a long time; however, the Organized market has emerged in recent centuries. There are a lot of discussions about the extent of monitoring and control over the Un-organized capital market, particularly the market in which investors are referring to the public. In this research, we seek to explain the concept of un-organized capital market by identifying the features of its distinction with its corresponding entity (i.e. un-organized money market). Therefore, by conducting a comparative study under the U.S. law and the comprehensive examination of the un-organized capital market’s situation in Iran, it was found that in a general sense, over the counter market is consistent with un-organized capital market, and that there have been major changes to rules and regulation in this area.
Iran Fara Bourse has been established on the basis of High Council and Securities and Exchange Organization’s license as the sole over the counter in Iran, but the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, have particularly led to distinguishing the Fara Bourse from the concept of OTC. This has caused  the regulation of the unorganized capital market to encounter many problems.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Money Market
  • Over the Counter
  • Unorganized Market
  • Fara Bourse Co
 
- ابراهیمی، مریم، تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس، رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (1392)
- انصاری ع؛ عیسائی تفرشی م؛ حسینی م.، «تحلیل حقوقی- اقتصادی نهادهای خود انتظام و نقش مراجع غیردولتی ناظر بر این نهادها در بازار سرمایه ایران و آمریکا»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 20، 1391
- حامدی، میثم، فرهانیان، سیدمحمدجواد، تنظیم و نظارت در بازارهای مالی، چاپ نخست، (تهران: نشر نوای مدرسه، 1394)
- حسینی مقدم، سید روح الله، بازارگردانی در بورس اوراق بهادار، (تهران: نشر جاودانه، 1387)
- سامتی، مرتضی، رنجبر، همایون، همت زاده، منیره، «بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تحت اطلاعات نامتقارن (مورد مطالعه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه)»، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره نهم، 1391
- سلطانی، محمد، «تبیین و تحلیل جایگاه ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال پنجم، شماره 20، 1391
- سلطانی، محمد، حقوق بازار سرمایه، چاپ اول، (تهران: نشر سمت، 1395)
- موسوی، سید محسن؛ احمدی، موسی، بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، چاپ نخست، (تهران: نشر بورس، 1395)
- واعظ برزانی، محمد، ایزدخواستی، حجت، «تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحرآن‌های اقتصادی نظام سرمایه داری: رویکرد اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره 44، 1390
 
English resources:
- Božena Chovancová, Tomáš Gregor, Over-The-Counter Markets and Their Role in The Financial System, 2003.
- Frank J. Fabozzi, Christopher K. Ma, “The Over-The-Counter Market and New York Stock Exchange Trading Halts”, Financial Review- Vol. 23, No. 4, 1998.
- George J. Benston, Robert L. Hagerman, “Determinants of Bid-Asked Spreads in the Over The Counter Market”, Journal of Financial Economics, 1974.
- Ji-Chai Lin, John S. Howe, “Insider Trading in the OTC Market”, THE JOURNAL OF FINANCE, VOL. XLV, NO.4, 1990.
- Madura,Jeff, Financial Institutions and Markets, 9th Edition, Florida Atlantic University, 2010.
- Michael J. Simon, Robert L.D. Colby, “The National Market System for Over the Counter Stocks”, 55 Geo. Wash. L. Rev. 17, vol.55m No.1, 1986-1987.
- Parson, Jens O., Dying of Money: Lessons of the Great German & American Inflations, 1974.
- Seha M. Tinia, Richard R. West, “Competition and The Pricing of Dealer Service in the Over-The-Counter Stock Market”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1972.
 
Websites:
- www.ifb.ir
- www.investopedia.com
- www.isna.ir
- www.otcmarkets.com