دوره 10 (1400-1401)
دوره 9 (1399-1400)
دوره 8 (1398-1399)
دوره 7 (1397-1398)
دوره 6 (1396-1397)
دوره 5 (1395-1396)
دوره 4 (1394-1395)
دوره 3 (1393-1394)
دوره 2 (1392-1393)
دوره 1 (1391-1392)

تعداد مشاهده مقاله

2,968,472

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,957,354

نسبت مشاهده بر مقاله

10271.53

نسبت دریافت فایل بر مقاله

6772.85

تعداد مقالات ارسال شده

1,729

تعداد مقالات رد شده

981

درصد عدم پذیرش

57

تعداد مقالات پذیرفته شده

227

درصد پذیرش

13

نشریه پژوهش حقوق خصوصی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوق خصوصی پایه گذاری شده است. این نشریه درر پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حقوق خصوصی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم حقوق عمومی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علّامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه پژوهش حقوق خصوصی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

در یک پاراگراف کوتاه از حامیان مادی و معنوی پژوهش تقدیر شود.

موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه

خیرالله هرمزی؛ معصومه کشتکاری

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68746.2695

چکیده
  موضوع دعوا را ادعاهای طرفین در دادخواست و لوایح دفاعی تعیین می‌کند و به این_‌ترتیب، قلمرو حرکت دادگاه در فرایند رسیدگی معین می‌شود؛ اما از میان عناصر مطرح‌شده از سوی طرفین، موضوعاتی وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین به‌طور صریح به‌منظور بهره‌مندی از آثار حقوقی به آنها استناد نمی‌کند، ولی دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد از آنها ...  بیشتر

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز

باقر انصاری

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 41-82

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.62445.2593

چکیده
  قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری‌ها حمایت می‌کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ ‌انحصاری به دارندة اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفادة غیرمجاز صورت می‌گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنة ...  بیشتر

نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم

لعیا جنیدی؛ سپیده راضی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 83-125

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68036.2678

چکیده
  در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت‌‌های خارجی به دلیل نقض حقوق بین‌‌الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با ...  بیشتر

وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن

مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 127-157

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69929.2708

چکیده
  وضعیت حقوقی پدیده‌های فکری از زمان خلق تا شروع دوره حمایت و پس از آن سه دورة زمانی متفاوت را سپری می‌کنند. وضعیت پدیده‌های فکری به لحاظ مالکیتی از زمان خلق تا زمانی که زیر چترِ حمایتی حقوق مالکیت فکری قرار  می‌گیرند و پس از انقضای دورة حمایت و همچنین  اینکه پدیده‌های فکری خارج از شمول حقوق مالکیت فکری از چه حقوق مادی برخوردار ...  بیشتر

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی

مجید عزیزیانی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 159-180

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65440.2638

چکیده
  خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از ...  بیشتر

توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

علیرضا حسنی؛ امیرمسعود فاطمیان؛ اشکان آشتیان

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 181-218

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.58830.2535

چکیده
  هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین‌‌های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌‌هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی‌نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح ...  بیشتر

بی‏ طرفی مقرّ داوری بین‏ المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

سهیلا دیبافر؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فریدون نهرینی

دوره 11، شماره 41 ، دی 1401، صفحه 219-245

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.62879.2601

چکیده
  رسیدگی بی‏طرفانه و عادلانه و به‌دور از اِعمال تشریفات دادرسی در دادگاه‏های ملّی، یکی از اهداف اساسی نظام داوری بین‏المللی است. مثبِت این نظر مواد 18 و 19 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران مصوب1376 و مواد 33 و 34 قانون داوری1996 انگلیس است. در چنین نظام حلّ‌و‌فصل خصوصی، حاکمیت ارادة طرفین داوری به‌طرز چشم‏گیری در انتخاب قانون حاکم ...  بیشتر

چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

محمد علی بهمئی؛ محمدمهدی اسدی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، ، صفحه 65-96

https://doi.org/10.22054/jplr.2021.47991.2322

چکیده
  تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه ...  بیشتر

تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

خیر الله هرمزی

دوره 1، شماره 3 ، فروردین 1392، ، صفحه 9-33

چکیده
  یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ...  بیشتر

وکالت در مقام بیع

محمد عابدی؛ علی ساعتچی؛ فرزاد جاویدی آل سعدی

دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 101-119

چکیده
     چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش ...  بیشتر

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک

حبیب اله رحیمی؛ سعیده علیزاده

دوره 6، شماره 21 ، دی 1396، ، صفحه 147-175

https://doi.org/10.22054/jplr.2018.8139

چکیده
   نوسان‌های شدید قیمت‌ها که می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری ‌شود. یکی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏های پیش‌بینی نشده‌ نشأت گرفته از نوسان‌  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ...  بیشتر

نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی

حسن محسنی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 139-159

چکیده
  چکیدهاعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یمدادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ربروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق ارادهمعیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوقفرانسه آن چنان که خواهیم ...  بیشتر

ابر واژگان