نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شرط حمایت کامل و امنیت، استانداردی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است که امروزه تقریباً در تمامی موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری درج می شود. اگرچه این استاندارد نسبت به همتایان دیگر خود به ویژه شرط رفتار عادلانه و منصفانه کمتر در آرای داوری و آثار حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما یک وجه اشتراک بارز با دیگر استانداردهای حمایتی دارد؛ یعنی دارای مفهومی مبهم و تفسیربردار بوده و معاهدات سرمایه‌گذاری، این استاندارد را نیز بدون تعریف رها کرده‌اند. این امر از یک سو دست مراجع داوری را در تفسیر و تعیین محدوده اجرای این استاندارد باز می‌گذارد و از سوی دیگر، وجود این ابهام می‌تواند موجب تشتت آرا و ارائه تفاسیر گوناگون شود. مراجع داوری اتفاق نظر دارند که این استاندارد از تمامیت فیزیکی سرمایه محافظت می‌کند؛ اما به مرور در برخی آرای داوری با ارائه تفاسیر گسترده‌تر از مفهوم حمایت کامل و امنیت، استاندارد حمایت کامل و امنیت را همچنین بر امنیت حقوقی و ثبات فضای حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذاری قابل اعمال دانسته‌اند. تفاسیر گوناگون مراجع داوری از دامنه حمایت کامل و امنیت، در پرتوی تفسیر آنان از ماهیت تعهدات دولت میزبان ذیل شرط حمایت کامل و امنیت قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nature and Scope of the Full Protection and Security Standard

نویسندگان [English]

  • niloofar saeedi 1
  • Pouria Askary 2

1 Ph.D Student of Public International Law at Allameh Tabataba’i University

2 َAssociate Professor of Public International Law at Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Full Protection and Security clause, as a standard for protecting foreign investors, is included in almost every Bilateral Investment Treaty. In comparison with other protection clauses specially Fair and Equitable Treatment, this standard is less discussed in arbitral awards and legal writings, however, it has a common feature with other protection standards which is vagueness and being subject of different interpretations and the fact that Bilateral Investment Treaties do not define Full Protection and Security either. As a result, arbitral tribunals feel free to interpret and determine the scope of the Full Protection and Security standard which can also result in divergence of opinions and different interpretations. Arbitral tribunals agree that this standard protects the physical integrity of investment but over time some Arbitral tribunals presented a wider interpretation of the concept and scope of Full Protection and Security making it also applicable to stability of legal and commercial environment and legal security of foreign investment. Arbitral tribunals’ different interpretations can be justified in light of their interpretation of the nature of host states obligations under Full Protection and Security clause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Full Protection and Security
  • Bilateral investment treaty
  • ICSID Arbitration
  • Fair and Equitable Treatment
  • NAFTA Arbitration