بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد یار دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه قم

4 دانشجوی دتری حقوق خصوصی پیام نور

چکیده

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات
معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس
توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای
این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی
است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به
منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی،
امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و
امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی
در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی
خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق
این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و
کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور
دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران
پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers for Foreign Finance in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Gholam Nabi Fayzi Chekab 1
  • Ebrahim Taghizadeh 2
  • Azizollah Fahimi 3
  • Khodadad Khodadadi Dashtaki 4
چکیده [English]

These days, because of high costs for carrying out fundamental projects,
foreign financing plays a fundamental role in economic development of
developing countries, including Iran. A financier is seeking for a secure
environment for investment in order to be able to secure its capital and to make
a profit. For this purpose, the host State needs to provide a suitable environment
from legal, moral and economic perspectives as well as in terms of security. In
this regard, the role of the host State in providing stability and predictability,
relating to economic, legal and political issues, is of particular significance.
Financing barriers are not the same in all host states. This article deals with
these barriers in Iranian law. It also considers different methods for foreign
financing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign financial financing
  • Methods of foreign financing
  • Attraction of capital
  • Legal barriers
  • Financing
  • investment

- اسکینی، ربیعا، ) ،(1371مباحثی از حقوق تجارت بینالمللی، نشر دانش امروز.
- بهکیش، محمد مهدی، ) ،(1380اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی.
- حسن بیگی، ابولفضل، ) ،(1381نفت، بای بک و منافع ملی، تهران، انتشارات نوای آوا.
- رهنمای رودپشتی، فریـدون، نیکـومرام، هاشـم و شـاهوردیانی، شـادی، ) ،(1386مـدیریت مالی راهبردی )ارزش آفرینی(، تهران، انتشارات کساکاوش.
- زارعی، محمد حسین، ) ،(1385سرمایهگذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت)با نگاهی به وضعیت ایران(، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- شبانی، محمد، ) ،(1386بازارهای مالی و پولی بینالمللی، تهران، سازمان مطالعـه و تـدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(.
- شرکت تولید برق توس، ) ،(1386نیروگاه گازی توس، دفتر اول، تهران، شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران)مپنا(.
- کلانتری، صمد، ) ،(1384نگاهی بر مسایل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناختی جهان سوم، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
- علی پور، علی رضا، زهی، تقی و غفـار پـور، داود، ) ،(1384سـرمایهگـذاری و روشهـای تأمین منابع مالی خارجی، تهران، سازمان دارایی آذربایجان شرقی، معاونت اقتصادی.
- نصیری، مرتضی، )،(1370حقوق چند ملیتی، نشر دانش آموز.
- هال، جان، ) ،(1384مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مترجمان سجاد سـیاح و علـی صالح آبادی، تهران، گروه رایانه تدبیرپرداز.
- اشکوه، حسین، صبحیه، محمدحسین، زرگرپور، حمیـد و زرآبـادی پـور، سـعید، »بررسـی چالشهای تأمین مـالی پـروژههـای نیروگـاهی در مشـارکت دولتـی- خصوصـی«، ارایـه شـده در دومین کنفرانس بینالمللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
- افشاری، زهرا، »عوامل مؤثر در کارایی استفاده از اسـتقراض خـارجی در ایـران«، فصـلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا)س(، شماره .1386 ،32
- امیری، داریوش، »یوزانس«، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، .1384
- صارمی، محمود و جمالی، احمد، »کاربرد مدل چنـد شاخصـه فـازی بـرای انتخـاب شـیوه
مناسب سـرمایهگـذاری خـارجی در بخـش بالادسـتی صـنعت نفـت جمهـوری اسـلامی ایـران«، 177
-بررسی موانع و کاستیهای تامین مالی خارجی در حقوق ایران فصلنامه پژوهش های بازرگانی، شماره .1382 ،29
-  عزیزالهی، محمدرضا، »قرارداد بیع متقابل«، قم، مجله حوزه و دانشگاه، شماره .1384 ،44
- علیشیری، بهروز و شمس عراقی، شراگیم، »تأمین منـابع مـالی و سـرمایهگـذاری خـارجی: مبانی، الزامات، اقدامات و دسـتاوردها«، فصـلنامه سیاسـیت هـای مـالی و اقتصـادی، سـال یکـم، شماره ،2تابستان .1392
- فیـروزی، مـژده، »ماهیـت حقـوقی قـرارداد تـأمین مـالی خـودگردان در ایـران«، مجموعـه مقالات پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
- قاسـمی، سـامان، »بررسـی راههـای تجهیـز و توسـعه منـابع مـالی خـارجی«، تهـران، مجلـه اقتصادی وزار امور اقتصادی و دارایی، .1382
- کسمتی، محمدرضا، »مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی«، پژوهشگاه صنعت نفت، ارایه شده در اولین همایش مدیریت پروژه، .1381
- موسوی، سید فرید، »روشهـای تـأمین منـابع مـالی خـارجی پـروژههـا زیربنـایی و صـنعتی کشور«.
- نبی لو، حمید، »شناسـایی و اولویـت بنـدی ریسـک قراردادهـای سـاخت، بهـره بـرداری و انتقال ) (BOTدر پروژههای عمرانی از دیدگاه مدیران پروژهها در شرکت هـای عمرانـی«، پایـان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، .1388
- Faboozi, Frank J., Short Selling, Strategies, Risks and Rewards, John Wily Press, 2004.
- Fouzul Khan, Kabir and Parra, Robert J., Financing Large Project s,
Prentise Hall 2003.
- Mitra, J. K., (1977), Economics Micro and Macro, the World Press Private Ltd.
- Staley, Kathryn F., The Art of Short Selling, John Wily Press, 1997.
- Zavatta, Roberto, Financing Technology Entrerensurs and SMES in Developing Countries: Challenges and Opportunities , the International Bank for Reconstruction and Development, 2008.
- Centre For Financial and Management Studies, "Legal Aspects of International Finance", SOAS, University of London, 2011
- Gendrrone, M. Lai, V. S. & Soumare, L., "Project Finance with Limited Recourse: An Option Pricing Approach to Debt Capacity and Project Risk",
Journal of Structured Finance, vol. 13, No. 3., 2007.
- Groendaal, Willem Van and Mazraati, Mohammad, "A Critical Review of Iran`s Buy- Back Contracts", Energy Policy, 2006.