نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم‌الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می‌شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی‌توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis to Security or Executive Seizure of Profit

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay

Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

Civil Procedure Act deems securable not profit claim’s object itself but its equivalent. That Act once allows the defendant’s wage (equivalent of his profits) to be secured, but, later it accepts securing from lands and gardens outcome (profit itself). This is ambiguous. Civil Judgments Enforcement Act as well repeating the possibility of seizing losing party’s wages, seizing lands and gardens and non-following of seizing profits of immovable properties from their substance, brings about more complete relevant regulations. In addition, in Commerce Act security from equivalent of dividends of defendant’s stocks or shares or seizing those equivalents as well seizing profits possessed by bankrupt person have been set before. Attached profits are not separable from substance so they are not discussed here. Separable profits can be collectable or in current. Collectable profit is deemed as substance so it by itself can be secured or seized. Legislature’s not taking notice of this matter has led to this duality. As current profit gets moment by moment vanished and substituted, it ruins by security or seizure. Albeit, seemingly despite legislature’s ignorance judgment enforcement department can change in current profit into its equivalent and secure or seize that equivalent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securing the profits
  • Seizing the profits
  • Securing the claim’s object’s equivalent
  • Seizing the claim’s object’s equivalent
  • Collective profits
  • In current profits