نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف محصول املاک و باغات و عدم تبعیت توقیف منفعت اموال غیرمنقول از توقیف عین آنها احکام بعضاً کاملتری در این موارد دارد. بعلاوه در قانون تجارت تامین از محل معادل منافع سهام یا سهم‌الشرکه خوانده یا توقیف معادل منافع مزبور همچنین توقیف منافع در اختیار ورشکسته مطرح شده است. منافع متصل چون قابل تجزیه از عین نیست مورد بحث ما نمیباشد. منافع منفصل میتوانند تجمیعی یا جریانی باشند. منفعت تجمیعی در حکم عین بوده خودش هم قابل تامین یا توقیف است. عدم توجه دائمی قانونگذار به این نکته علت این دوگانگی است. منفعت جریانی چون هر لحظه نابود و جایگزین می‌شود تامین یا توقیف آن را تلف میکند. البته ظاهراً علیرغم بی‌توجهی قانونگذار دایره اجرای احکام میتواند منفعت جریانی را به معادل آن تبدیل نموده، آن معادل را تامین یا توقیف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis to Security or Executive Seizure of Profit

نویسنده [English]

  • Ahad Gholizadeh Manghutay

Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

Civil Procedure Act deems securable not profit claim’s object itself but its equivalent. That Act once allows the defendant’s wage (equivalent of his profits) to be secured, but, later it accepts securing from lands and gardens outcome (profit itself). This is ambiguous. Civil Judgments Enforcement Act as well repeating the possibility of seizing losing party’s wages, seizing lands and gardens and non-following of seizing profits of immovable properties from their substance, brings about more complete relevant regulations. In addition, in Commerce Act security from equivalent of dividends of defendant’s stocks or shares or seizing those equivalents as well seizing profits possessed by bankrupt person have been set before. Attached profits are not separable from substance so they are not discussed here. Separable profits can be collectable or in current. Collectable profit is deemed as substance so it by itself can be secured or seized. Legislature’s not taking notice of this matter has led to this duality. As current profit gets moment by moment vanished and substituted, it ruins by security or seizure. Albeit, seemingly despite legislature’s ignorance judgment enforcement department can change in current profit into its equivalent and secure or seize that equivalent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securing the profits
  • Seizing the profits
  • Securing the claim’s object’s equivalent
  • Seizing the claim’s object’s equivalent
  • Collective profits
  • In current profits
اباذری، منصور، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: انتشارات خرسندی، 1386).
ابهری، حمید و علی‌اکبر ایزدی‌فرد، «ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران.» مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 2، شماره 43: صص 11-26 (1389).
احمری، حسین و پرویز ذکائیان، «مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین»، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره 9، شماره 32: صص 11-26 (1392).
ادریسیان، محمدرضا، دستور موقت، (تهران: انتشارات ققنوس، 1380).
اردکانی، ابوالفضل بهاری، سید جعفر هاشمی باجگانی و اباالفضل سلیمیان، «مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته»، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 23، شماره 86: صص 69-94 (1395).
الشریف، محمدمهدی،  «کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی»، مجله حقوق تطبیقی سال 2، شماره 2: صص 1-22 (1390).
باختر، سید احمد و مسعود رئیسی، بایستههای اجرای احکام مدنی (علمی-کاربردی)، (تهران: انتشارات خط سوم جلد 1، 1385).
بهشتی، محمدجواد و نادر مردانی،  آیین دادرسی مدنی، (تهران: میزان، جلد 2، 1385).
پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت‌های تجاری، (تهران: سمت، 1385).
تفرشی، محمد عیسایی، محمود صادقی و محمد شاه‌محمدی، «تفویت منفعت مالک، ضابطه‌ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا»، پژوهشهای حقوق تطبیقی دوره 15، شماره 3: صص113-132 (1390).
حسنی، حسن،  حقوق تجارت، (تهران: میزان، 1380).
حسینی، سید محمدرضا،  قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، (تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد،  1380).
حسینی، سید محمدرضا،  قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، (تهران: نگاه بینه، 1383).
حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، (تهران: سلسبیل، 1384).
حیدرپور، البرز،  محدودیت‌های مدیران شرکت‌ها در انجام معاملات - مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، (تهران: مهزیار، 1382).
خالقیان، جواد، تأمین خسارات احتمالی، (تهران: نشر مهاجر، 1385).
خزاعی، حسین، حقوق تجارت - شرکت‌های تجارتی - کلیات، شرکت‌های اشخاص، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی - تطبیق اجمالی با لایحه قانونی 1384، (تهران: نشر قانون، جلد 1، 1385).
زنگنه، عبدالحمید اعظمی، حقوق بازرگانی، (تهران: بی‌نا، 1353).
ستوده، حسن، حقوق تجارت، (تهران: انتشارات دهخدا، جلد 1، 1349).
سعیدی، ارسلان ثابت،  حقوق تجارت (رشتههای علوم اجتماعی و حسابداری)، (تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1391).
سماواتی، حشمت‌اله، بررسی و تحقیق پیرامون اعسار، نظری، کاربردی و تطبیقی، (تهران: انتشارات کمالان، 1385).
شریف، علی‌اصغر، مظاهر تصرف عدوانی و رفع مزاحمت، (تهران: تابان، 1340).
شمس، عبدالله،  آیین دادرسی مدنی، (تهران: انتشارات دراک، جلد 3، 1385).
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران: نشر میزان، جلد 1، 1382).
شمس، عبدالله،  آیین دادرسی مدنی، (تهران: دراک، جلد 2، 1385).
فروحی، حمید،  حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه‌ای - شخصی و مختلط، (تهران: انتشارات روزبهان،  1372).
فصیحی‌زاده، علیرضا، «تفویت منفعت و مبانی ضمان‌آوری آن»، فصلنامه حقوق، سال 41، شماره 3: صص 259-277 (1390).
قلی‌زاده، احد،  آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (3) ، (اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1381).
محمودی، اصغر، «بازتعریف عدم‌النفع و مقایسه آن با مفاهیم مشابه»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره 4: 129-153 (1392).
مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی - اجرای احکام، (تهران: گنج دانش، 1369).
مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، (تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1357).
مصطفوی، مصطفی سعادت و حسین هوشمند فیروزآبادی، «عدم‌النفع»، حقوق اسلامی، سال 7، شماره 26: صص 59-88 (1389).
مهاجری، علی،  شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، (تهران: انتشارات فکرسازان، جلد 2، 1384).
مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، (تهران: گنج دانش، جلد 1، 1379).
موسویان، سید عباس، حسن حسن‌زاده سروستانی و هاشم نیکومرام، «تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه»، تحقیقات مالی اسلامی، دوره 4، شماره 1: صص 5 – 44 (1393).
نهرینی، فریدون، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، (تهران: گنج دانش، 1387).
واحدی، قدرت‌الله،  آیین دادرسی مدنی. جلد 1، (تهران: نشر میزان، 1378).
Abaazari, Mansour. (2007) Civil judgment’s enforcement Act in the current legal order. Tehran: Khorsandi Publications. [In Persian]
Abhari, Hamid, and Ali Akbar Izadifard. (2010) "Usurper's Guarantee of Interests in Islamic Jurisprudence and Civil law of Iran." magazine of Jurisprudence and Roots of Islamic Law 2, No. 43: 11-26. [In Persian]
Ahmari, Hosein, and Parviz Zokaeian. (2013) Quarterly Journal of Islamic Jurisprudence and Law Research 9, No. 32: 11-26. [In Persian]
Al-Sharif, Mohammad Mehdi. (2011) "Quality and Effects of Profit Submission, Comparative Study in Jurisprudence and Civil Law." Magazine of Comparative Law 2, No. 2: 1-22. [In Persian]
Ardakaani, Abolfazl Bahari, Seyed Jafar Haashemi Bajgani, and Abalfazl Salimian. (2016) "Civil Liability Arising from Lost Opportunity." Quarterly Journal of Parliament and Strategy 23, No. 86: 69-94. [In Persian]
Baakhtar, Seyyed Ahmad, and Masoud Raisi. (2006) The necessities of implementing civil judgments (scientific-applied). Volume 1. Tehran: Third Line Publications. [In Persian]
Barnes, Nicholas, and Rajnil Krishna, "Fiji." In Attachment of Assets, by Lawrence W. Newman, Fiji (1- 14), (New York: Juris Publishing, 2014).
Beheshti, Mohammad Javad, and Nader Mardaani. (2006) Civil Procedure. Volume 2. Tehran: Mizaan. [In Persian]
Brown, James Joseph, Judgment Enforcement, (New York: Wolters Kluwer, 2017).
Citizen, Ohio, Strictures upon the Constitutional Powers of the Congress and Courts of the United States over the Execution Laws of the Several States in their Application to the Federal Courts. (Cincinnati: Morgan, Lodge and Fishers, Printers, 1925).
Coleman, Reggy M., Warren R. Ross, and John P. Finan. "Creditor's Rights in Ohio: An Extensive Revision." Akron Law review 16, no. 3: pp. 486-516 (1983).
Cox, Harvey L. How to Collect Your Own Judgment in Texas. (New York: Amazon Publishing, 2010).
Edrisian, Mohammad Reza. (2001) Temporary order. Tehran: Phoenix Publications. [In Persian]
Fasihizaadeh, Alireza. (2011) "Ruining benefits and the foundations of its guarantee". Law Quarterly 41, No. 3: 259-277. [In Persian]
Forouhi, Hamid. (1993) Trade law, capital- personal and mixed companies. Tehran: Roozbehaan Publications. [In Persian]
Gholizadeh, Ahad. (2002) Civil Procedure of the General and Revolutionary Courts (3). Isfahan: University of Isfahan Press. [In Persian]
Hasani, Hasan. (2001) Trade Law. Tehran: Mizaan. [In Persian]
Hayaati, Ali Abbas. (2005) Description of civil procedure Act. Tehran: Salsabil. [In Persian]
Heydarpour, Alborz. (2003) Limitations of corporate managers in accomplishment of transactions - Comparative study on Iranian and British law. Tehran: Mahziar. [In Persian]
Hoseyni, Seyyed Mohammad Reza. (2001) Civil Procedure Act in Judicial Procedure. Tehran: Majd Scientific and Cultural Forum. [In Persian]
Hoseyni, Seyyed Mohammad Reza. (2004) Civil judgments enforcement Act in judicial procedure. Tehran: Negaah Bayyeneh. [In Persian]
Hynes, Richard M. "Why (Consumer) Bankruptcy." Alabama Law Review 56, no. 1: 121-179 (2004).
Kennett, W.A. Enforcement of Judgments in Europe. (New York: Oxford University Press, 2000).
Khaaleghiyaan, Javaad. (2006) Securing probable damages. Tehran: Mohaajer Publications. [In Persian]
Khazaa'i, Hosein. (2006) Trade law - commercial companies - generalities, companies of persons, limited liability companies and cooperatives - overview of the 2005 legal bill. Volume 1. Tehran: Law Publishing. [In Persian]
Madani, Jalaaleddin. (1978) Civil Procedure. Volume 2. Tehran: National University of Iran Press. [In Persian]
Madani, Jalaaleddin. (1990) Civil Procedure – Enforcement of Judgments. Tehran: Ganj Daanesh. [In Persian]
Mahmoudi, Asghar. (2013)"Redefining non-profit and comparing it with similar concepts". Comparative Law Research 18, No. 4: 129-153. [In Persian]
Matsumoto, Toru, and Sayuri Nishita. "Japan." In International Enforcement of Foreign Judgments, by Paul Hopkins, 250-261, (New York: Yorkhill Law Publishing, 2006).
Millar, Robert Wyness. Civil Procedure of the Trial Court in the Historical Perspective. (New York: The Law Centre of the New York University, 1952).
Mohaajeri, Ali. (2000) Description of the Civil Procedure Code of the General and Revolutionary Courts. Volume 1. Tehran: Ganj Daanesh. [In Persian]
Mohaajeri, Ali. (2005) Comprehensive description of civil judgments enforcement law. Volume 2. Tehran: Think-builders Publications. [In Persian]
Mostafavi, Mostafaa Saadat, and Hosein Hooshmand Firouzaabaadi. (2010) "Non-Profit." Islamic Law 7, No. 26: 59-88. [In Persian]
Mousaviaan, Seyyed Abbas, Hasan Hasanzaadeh Sarvestaani, and Haashem Nikoumaraam. (2014) "Analysis of normal stock of companies accepted in Tehran Stock Exchange as object matter of the sale contract based on Imaamiyah jurisprudence" 4, No. 1: 5-44. [In Persian]
Nahreyni, Fereydun. (2008) Temporary Order in Iranian Law and a Research in Comparative Law. Tehran: Ganj Daanesh. [In Persian]
Paasbaan, Mohammad Reza. (2006) Law of Commercial Companies. Tehran: SAMT. [In Persian]
Parra, Bernardo Salazar. "Colombia." In Attachment of Assets, by Lawrence W. Newman, Colombia (1-21), (New York: Juris Publishiing, 2014).
Saeedi, Arsalaan Saabet. (2012) Business Law (Social Sciences and Accounting). Tehran: Payaame Noor University Press. [In Persian]
Samaavaati, Heshmatollah. (2006) Investigation and research on insolvency, theoretical, applied and comparative. Tehran: Kamaalaan Publications. [In Persian]
Shams, Abdollah. (2003) Civil Procedure. Volume 1. Tehran: Miazaan Publications. [In Persian]
Shams, Abdollah. (2006) Civil Procedure. Volume 2. Tehran: Deraak Publications. [In Persian]
Shams, Abdollah. (2006) Civil Procedure. Volume 3. Tehran: Deraak Publications. [In Persian]
Sharif, Ali Asghar. (1961) Manifestations of the capture with bullying and the elimination of harassment. Tehran: Taabaan. [In Persian]
Sotoudeh, Hasan. (1970) Trade Law. Volume 1. Tehran: Dehkhodaa Publications. [In Persian]
Tafreshi, Mohammad Isaai, Mahmoud Saadeghi, and Mohammad Shahmohammadi. (2011) "Ruining the owner's profits, a criterion for compensation arising of patent infringement in Iranian and American law." comparative law research 15, No. 3: 113-132. [In Persian]
Vaahedi, Ghodratollah. (1999) Civil Procedure. Volume 1. Tehran: Mizaan Publications. [In Persian]
Wade, William Pratt. A Treatize on the Law of Attachment and Garnishment. (San Francisco: Bancroft-Whitney Co., 1886).
Zanganeh, Abdol Hamid Azami. (1974) Commercial Law. Tehran: Nameless. [In Persian]