تحول مسئولیت متصدی حمل ترکیبی، از قواعد حمل مرکب 1980 ژنو تا روتردام 2009

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علامه

چکیده

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم‏ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است.
مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام‌شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می­باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می­گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی‌که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می­نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به‌صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می­نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evolution on the Multimodal Transport Carrier`s Basis of Liability: From Multimodal Transport Convention 1980 to Rotterdam Rules 2009

نویسندگان [English]

  • Gholam Nabi Feizi Chekap 1
  • Mohammad Hassan Mardani 2
1 Assistant Professor, Private Law , Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 PhD, Private Law, Tehran, Iran
چکیده [English]

< p >The Rotterdam Rules that has been ratified at 2009 is one of the most important rules with significant innovation in the regulations of international transport of goods by sea. The gradual development of the rules governing the basis of carrier’s liability since Multimodal Transport Convention 1980 to the UNCTAD/ICC Rules 1992 and then the Rotterdam Rules 2009 are discussed in this paper. While according to Multimodal Transport Convention 1980, presumed fault, was accepted as the basis of carrier`s liability, and the majority of scholars claim that the basis of liability in UNCTAD /ICC Rules 1992 is the same (presumed fault), in practice the burden of proof in both groups of the above-mentioned Rules is on carriers and they are practically subject to presumed liability. The Rotterdam Rules is based on the new structure in assigning the burden of proof to each party, and the basis of liability. While the other previous regulations governing the multimodal carriage of goods  comply with certain liability basis, in Rotterdam Rules, this liability is the combination of presumption of liability and presumption of fault, and tort law which alternatively change at each stage. Therefore, carriers in some cases have to prove lack of their fault, and in some cases, lack of their liability, and in some assumptions, the claimant has the responsibility about the burden of proof, and not the carrier.
< p > 

کلیدواژه‌ها [English]

  • 2009 Rotterdam Rules
  • 1980 Multimodal Transport Convention
  • International Maritime Carriage
  • Basis of Carrier’s Liability
  • Presumption of Fault
  • Presumption of Liability
 فارسی
-    احمدی، افشین، «بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی در کنوانسیون روتردام یا کنوانسیون بروکسل و هامبورگ»،  نشریه علمی پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره6، شماره2، پاییز و زمستان (1394) .
-    ___________، حقوق حمل‌ونقل دریایی با تأکید بر کنوانسیون روتردام 2009؛ مطالعه تطبیقی کنوانسیون­های بروکسل، هامبورگ و روتردام، (تهران: بهرامی، 1395).
-    تفرشی، محمد عیسی و کامیار، محمدرضا ، «مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل‌ونقل در کنوانسیون حمل‌ونقل ترکیبی بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران»، نشریه مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دوره پنجم، شماره4، (1380).
-    تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل‌ونقل دریایی، (تهران: مجد، 1392).
-    _________، هاشمی، سید احمدعلی، مسئولیت مدنی ضمان قهری، (تهران: دانشگاه پیام نور، 1391).
-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 18 (تهران: کتابخانه گنج دانش،1386).
-    رسولی، محمد، حقوق حمل‌ونقل، چاپ اول، (لنگرود، سمرقند، 1392).
-    ژوردن، پاتریس، تحلیل رویه قضایی در زمینه مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: میزان، 1386).
-    سیمایی صراف، حسین، یاری، میثم، «قلمرو اجرای کنوانسیون روتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون­ها و عدم پذیرش حق شرط»، مجله حقوقی بین­المللی مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری (دو فصلنامه علمی)، شماره 45، (1390).
-    السان، مصطفی، «تعهد ایمنی متصدی حمل‌ونقل در قرارداد حمل‌ونقل کالای خطرناک»، پژوهشنامه حمل‌ونقل دانشگاه تربیت‌معلم آذربایجان، سال پنجم، شماره سوم، پائیز (1387).
-    محمدزاده وادقانی، علیرضا، «ترابری چند نوعی و نارسایی قانون داخلی»،  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره30،(1372).
-    میرزا‌نژاد جویباری، اکبر و مرادی گوارشکی، محسن، «چالش‌های موجود در مسئولیت عامل حمل‌ونقل ترکیبی در کنوانسیون ژنو (1980) و تأملی در حقوق ایران»، پژوهشنامه‌ حقوق علوم‌ سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، ش دوم و سوم، (1385).
-    هاشمی­زاده، علیرضا، «مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا، مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی»، فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق(ع)، شماره9، (1378).
-    یزدانیان، علیرضا، «مبانی مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل‌ونقل کالا در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری (پژوهشی) زیر نظر پژوهشگاه قوه قضائیه، سال 75، شماره73، (1390).
English
-       Atamer,  Kerim, Construction  Problems  in  the  Rotterdam  Rules  regarding  the  Performing  and  Maritime Performing Parties, 2010, 41(4,) Journal of Maritime Law & Commerce.
-       Berlingieri, Francesco A comparative analysis of the Hague Visby rules, the Hamburg rules and the Rotterdam rules, Paper delivered at the General Assembly of the AMD, Marrakesh November 2009,P13,  available from: http: //www.rotterdamrules2009.com/ cms/uploads /Official Records
-       Binling, Zhou, Carrier’s Obligations and Liabilities in International Sea Carriage: A Comparative Study of the Nordic Maritime Codes, Chinese Maritime Code and Rotterdam, International master’s Degree Programme in International Business Law, University of Helsinki, 2014.
-       Carbonnier, Jean, Droit Civil, Vol.4, (Les Obligations), P.U.F., Paris, 1972, 4.
-       Carl, H, Future developments in the regulatory aspects of international multimodal transportation of goods, Available at: http://www.aimu.org.
-       Carl, H., Future developments in the regulatory aspects of international multimodal transportation of goods,  Available at: http://www.aimu.org.
-       Chitcharoongkiat, Donaporn, Will the United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (The Rotterdam Rules) be a successful single legal solution to modern international trade by sea in the 21st century? A comparison of The Hague/Hague-Visby Rules, the Hamburg Rules and the Rotterdam Rules, LLM, Durham University LLB (Hons), Thammasat University, Thailand, 2013.
-       Clarke, Malcolm A., Multimodal Transport in the new millennium, 2002, 1, WMU Journal of Maritime Affairs.
-       Colebunders, Caroline, Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance: in Search of Suitable Regime, Master in Law Thesis, University of Ghent, 2012-2013.
-       Driscoll, William Larsen, Paul B., The Convention on International Multimodal Transport of Goods, 1982, 57 Tul. L. Rev. 193.
-       Glass, David A., Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, second ed., 2012.
-       Herber, Rolf, The European Legal Experience with Multimodalism, 1989, 64, Tul. L. Rev. 611, p622; Driscoll, William, Larsen, Paul B, The Convention on International Multimodal Transport of Goods, 1982, 57, Tul. L. R.193.
-       Isaacs, Marc D., Cofman, Alan S., The Rotterdam Rules & “Wet” Multimodal Shipping: Important Concepts for Lawyers, [on line]. Available: http://www.cmla.org/.p16.
-       Kindred, Hugh M., Brooks, Mary R., Multimodal Transport Rule, 1997.
-       Kituri, Catheine wanjala, The Rotterdam Rules: Do they solve the problem arising from Multimodal transportation?, Master of Law, University of Cape Town, 2009.
-       Linda Innocent, Matshinga, The suitability of the Rotterdam Rules in Modern Multimodal transport: The Possibility of Harmony for Liability under Multimodal Carriage Contracts, submitted for degree of Master of Laws, University of KwaZulu-Natal, 2015.
-       Proctor, Carol, The legal role of the bill of lading, sea waybill and multimodal transport document, vol.1, 1997.
-       Robert Mandelbaum, Samuel, International Ocean Shipping and Risk Allocation for Cargo Loss, Damage and Delay: A U.S. Approach to COGSA, Hague-Visby, Hamburg and the Multimodal Convention, 1995, 5, 1. Tnansnat'' I L. & Pol''y I.
-        Schoenbaum, Thomas J., Admiralty and Maritime Law, Vol1, 4th ed., 2007.
-       Sturley,  MF  ‘Transportation  Law  for  the  twenty-first  century:  an  introduction  to  the  preparation, philosophy, and potential impact of the Rotterdam Rules’ (2008) 14 Journal of International Maritime Law .
-       Sturley, Michael F., Fujita, Tomotaka, Van der Ziel, Gertjan, The Rotterdam Rules: the Un Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, London,: Sweet& Maxwell, 2010.
-       Tetley, William, Marine Cargo Claims, (3rd ed), les Editions Yvon Blais, 1988.
-       Tetley, William, Marine Cargo Claims, 4th ed., Vol.2.2008, p. 2257.
-       United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, UNCTAD Document TD/MT/CONJ/17, 1981, vol. 1.
-       Wilson, John F., Carriage of Goods by Sea, 6th ed., 2008, p.246.
-       Yuzhou, Si, Henri Hai Li, The New Structure of the Basis of  the Carrier''s Liability under the Rotterdam Rules, Uniform  Law Review, 2009, p938, at: http://heinonline.org .
-       Yvonne, Baatz, Debattista, Charles, Lorenzon, Filippo, Serdy, Andrew, Staniland, Hilton, Tsmiplis, Michael, The Rotterdam Rules: A practical Annotation, London, 2009.
-       Zhang, Yu, The Liability of the Multimodal transport Operator, Thesis for Master of Laws, University of new South Wales, 1993.