نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

2 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به‌عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیة طلبش بالا ببرد. ازاین‌رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمة مضمونً‌عنه و یا مستقل از آن؟ به‌عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می‌گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گسترة حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق‌دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهدة ضامن مستقر می‌شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می‌افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

legal - jurisprudence Thematic analysis of guarantees in commercial documents (subsidiary or independent?) and its effects on the holder's rights; Based on the theory of detail

نویسندگان [English]

  • seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei 1
  • Mohammad Amini 2
  • mahmoud rastegari 3

1 Associate Professor of Law Department, University of Isfahan, Iran

2 PhD Candidate in private law, University of Isfahan, Iran.

3 M.A in Private Law, University of Isfahan, Iran.

چکیده [English]

If the guarantee contract is separated in a general division into the guarantee of transfer of Dhimmah and the guarantee as a tool to give credit to the obligee, the guarantee which is customary in commercial documents is the second part of the above division. The holder of the commercial document wants to introduce a guarantor while remaining the obligation and responsibility of the person who is the guarantor, in order to increase the strength and validity of the document and to raise his collective conscience in paying the amount of the commercial document. Therefore, the main question of the current research is that in the guarantee of commercial documents, is it engaged in the Dhimmah or responsibility? What effects will this detail have on the extent of the owner's rights? After researching and studying the works of jurists and jurists, and using a descriptive-analytical method, the authors came to the conclusion that in the guarantee of commercial documents, unlike the civil guarantee, the obligation to pay the amount of the document is placed on the guarantor, and such a view is also based on It increases the credibility of the commercial document and affects the rights of the holder.
According to the nature of the issue of guarantee in commercial documents, i.e. the substitution of responsibility for the Dhimmah, after the occurrence of the guarantee, the guarantor is independently responsible for paying the amount to the holder of the commercial document without his obligation being subordinate to the Dhimmah of the main debtor.
After the conclusion of the guarantee in the commercial document, if it is determined that the obligation of the main debtor was invalid during the issuance or transfer of the commercial document due to reasons such as forgery of the signature or lack of capacity, and for this reason, the debtor on the date of the document, because of the forgery his signature or lack of legal capacity, raises objections and refuses to pay, it must be said that regarding fake signature and lack of legal capacity, there is no discussion about the obligations of the holder; Rather, the discussion is about the commitment itself, because the commitment is the guarantor of an independent commitment. The subordination of guarantor's guarantee in commercial documents is not related to the principle of the obligation itself and it is related to the duties and legal conditions of the demand, which if the holder of the commercial document does not comply with the formalities of the demand for the document's payment within the specified period, he cannot, in terms of the commercial document, refer to the guarantor, but the fault of the holder has nothing to do with the independence of the guarantor's obligation in front of the principal debtor. In fact, in this research, guarantee is in a sense other than the concept of transfer and attachment. Because in the two concepts of transferring or attachment, the subject of the guarantee is the Dhimmah and a function of the debtor's Dhimmah, but in the guarantee of commercial documents, what is important is the independence of the guarantor's responsibility in dealing with the holder of the commercial document.
The limits of the guarantor's responsibility (which include: the guarantor's relationship with the debtor; the relationship of multiple guarantors with the debtor; the relationship between multiple guarantors; Condition of mortgaged property; Collapse of debt obligation; Invalidation of debtor's obligation; Death of guarantor in relation to holder), the scope of the obligations of the officials of the commercial document towards the guarantor, the scope of the law (Statute) governing commercial documents, and the scope of defenses that cannot be cited against the guarantor (which in part consists of (1) irrefutable objections related to the will, which include the objection of forging the debtor's signature; Debtor's lack of legal capacity; forgery in the document after the signature of the debtor and guarantor; The problem of signing the document by the debtor's representative lacks authority, and in another part, it consists of (2) objections that cannot be relied on other than the will, that is, the guarantor's substitution of the debtor, as well as compliance with the deadlines for protesting and filing a lawsuit) will be the influencing factors in this connection

کلیدواژه‌ها [English]

  • guarantee of commercial documents
  • civil guarantee
  • Dhimmah
  • responsibility
  • owner's rights
اسکینی، ربیعا، «قواعد حاکم بر تعهّد تجاری در حقوق ایران»، مجلة حقوقی دادگستری، ش23 (1377).
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چاپ بیست‌و‌هفتم، (تهران: سمت، 1398).
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت اسناد تجاری-، (تهران: سمت، ۱۴۰۰).
افشارنیا، طیب و اسدی، حمید «صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه»، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، 34 (2)،  (۱۳۹۰).
الله‌آبادی، کمال، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 10 و 11 (۱۳۷۷).
الفی، بهمن؛ باشکوه، مظفر؛ لطفی دودران، علیرضا، «تبیین و تحلیل ضمانت در اسناد تجاری»، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12(46)، (۱۴۰۰).
الماسی، نجادعلی. حسین‌زاده، مهدی، «ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهّدات ناشی از اسناد تجاری». حقوق خصوصی، 7(16)، (۱۳۸۹).
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ 26، (تهران: اسلامیه، 1385).
امینی، راضیه؛ ناصری مقدم، حسین، «مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض مادة 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت»، مجله پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، 13(47) (1396)، 11-26.
بزرگ‌پور، علی. صلحی، سیمین، «اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن». پژوهش‌های حقوقی، 18(40)، (1398).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دوره حقوق مدنی عقد ضمان، (تهران: شرکت سهامی، ۱۳۵۲).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، چاپ اول، (تهران: گنج دانش، 1386).
جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه، ج 5، چاپ 1، (قم: موسسه دائرۀ المعارف فقه اسلامی، 1392ش).
خرازی، محسن، «پژوهشى در اقسام بانک‌ها و احکام آن»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 43، (1384).
خزاعی، حسین، حقوق تجارت (اسناد تجارتی)، جلد سوم، چاپ اول، (تهران: نشر قانون، 1385).
درایتی، حمید، درس خارج فقه (کتاب الضمان)، (1399) نمایه‌شده در سایت:
درویشی هویدا، یوسف، «مسیولیت تضامنی و امکان طرح دعوا علیه کلیه مسئولین بدون رعایت ترتیب خاص»، مجله رأی (مطالعات آرای قضائی)، 4 (10)، (1394).
دلشاد، ابراهیم. موجانی، نیره‌سادات، «مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون‌ها». پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 9(1)، (۱۴۰۱)، صص 121-146.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی؛ قرائی، محسن، حقوق تجارت در نظم حقوق کنونی، (تهران: آوا، ۱۴۰۱).
دهقانی، پرویز، «حقوق شهروندی دارنده سند تجاری در قبال ضامن با نگرش انتقادی بر رویه قضایی»، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی، ۱۳ (۰)، (۱۳۹۸)، ۲۵۳-۲۶۶.
سعادت، صالح، «بررسى قاعده اتلاف با رویکردى به دیدگاه امام خمینى(ره)»، فصلنامه فقه، شماره 59 (1389).
سکوتی نسیمی، رضا، مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری، چاپ چهارم، (تهران: مجد، 1401).
سیداحمد سجادی، سید علی، «تضامن در  اسناد تجاری،» مجله مجتمع آموزش عالی قم، 14(4)، (۱۳۸۱).
شریفی اشکوری، الیاس،  فقرات فقهیه‌، (قم: بیت آیت‌الله الیاس شریفی اشکوری، 1387).
صالحی مازندرانی، محمد، «نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن»، فقه، 22 (3)، (۱۳۹۴).
صفایی، سید حسین؛ جواهرکلام، محمدهادی، حقوق مدنی پیشرفته (تضمین های دین)، جلد نخست، چاپ دوم، (تهران: سهامی انتشار، 1400).
صقری، محمد، حقوق بازرگانی (اسناد)، ج 1 و 2، چاپ اول، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380).
عباسی خراسانی، هادی، درس خارج فقه (1401)، قابل دست‌رسی در وب سایت:
عبدی‌پور فرد، ابراهیم، حقوق تجارت (اسناد تجاری)، جلد 3، چاپ ششم، (تهران: مجد، 1398).
عبدی‌پور فرد، ابراهیم، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، چاپ دوازدهم، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1399).
عبدی‌پور فرد، ابراهیم؛ جعفری خسروآبادی، نصراله، «خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی»، مجله علمی حقوق خصوصی، 11(1) (1393)، 81-100.
عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ چهارم، (تهران: جنگل، 1398).
عرفانی، محمود، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، چاپ سوم، (تهران: جنگل، 1395).
فخاری، امیرحسین، «مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 16 و17 (1374).
فخاری، امیرحسین، اندیشه های حقوقی 3 (حقوق تجارت)، چاپ دوم، (تهران: مجد، 1389).
فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲).
قنبری، سعیده؛ طباطبایی، سید محمدصادق، «شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی»، فصلنامه علمی - پژوهشی فقه، دوره 27، شماره 3 (1399).
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی وثیقه‌های دین، (تهران: سهامی انتشار، 1392).
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۴).
کاشانی، سید محمود، قراردادهای ویژه، چاپ دوم، (تهران: میزان، 1394).
کاویانی، کورش، حقوق اسناد تجارتی، چاپ اول، (تهران: میزان، 1383).
کاویانی، کوروش، حقوق اسناد تجاری، (تهران: میزان، 1380).
مافی، همایون؛ فرزانگان، محمد، «پرداخت بی‌قیدوشرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه»، پژوهش حقوق خصوصی، 5(17)، (1395)، 133-158.
نعمت اللهى، اسماعیل، «ضمان به مثابه حکم تکلیفى»، حقوق اسلامی، (27) (1389)، صص، 55-29.
نعمت اللهی، اسماعیل، «ذمّه و عهده در فقه شیعه»، فقه و اصول، 44(3) (1391)، صص 155-176
نعمت اللهی، اسماعیل، «راهکارهای توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه»، حقوق اسلامی، 17(65)، (۱۳۹۸)، صص282-283.
عربی
ابن قدامه، عبدالله بن احمد. المغنی (همراه با شرح الکبیر)، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1404ق).
ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ اول، (قم: نشر ادب الحوزه، 1405ق).
ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم، البحر الرقائق شرح کنز الدقائق -تحقیق شیخ زهیر عثمان الجعید-، (بیروت: دار الکتب العلمیه، 1997م).
ابن‌ هما‌م‌، محمدبن‌ عبدالواحد (سیواسی)، شرح‌ فتح‌ القدیر (مع‌ تکملته‌ نتا‌ئج‌الافکا‌ر فی‌ کشف‌الرموز و الاسرار/ للمولی‌ شمس‌الدین‌ احمد المعروف‌ بقا‌ضی‌زاده‌ علی‌ الهدایه‌ شرح‌ بدایه‌المبتدی تا‌لیف‌ شیخ‌الاسلام‌ برها‌ن‌الدین‌ علی‌بن‌ابی‌بکر المرغینا‌نی‌ فی‌ الفقه‌ علی‌ مذهب‌ الاما‌م‌ الاعظم‌ ابی‌حنیفه‌ و بها‌مشه‌ شرح‌ العنا‌یه‌ علی‌ الهدایه‌ للاما‌م‌ اکمل‌الدین‌)، (بیروت: دار الفکر، 1970م).
اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422ق).
ایروانی، محمّد باقر، دروس تمهیدیّة فی الفقه الإستدلالی، چاپ دوم، (المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیة، 1422ق).
بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، بی تا).
بخاری، طاهر بن احمد، خلاصۀ الفتاوی، چاپ سنگی، (دهلی، بی تا).
پیمانی، عبدالرسول، کشف الغطا عن وجه الربا، چاپ اول، (اصفهان: آیینه هستی، 1399).
تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، ج2، چاپ 1، (قم: مجمع الامام المهدی (عج)، 1426ق).
حسینى حائری، سیدکاظم، فقه العقود، چاپ دوم، (قم: مجمع اندیشه اسلامى، 1423ق).
خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، (تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بی‌تا).
خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج2، چ1، (قم: دارالعلم، بی تا).
خویی، سیدمحمدتقی، مبانی العروة الوثقى، (بی‌تا) برگرفته از وب سایت:
https://lib.eshia.ir/  .
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه الامام الخوئی، ج 31، چ 1، (قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۱۸ق).
روحانی، سید صادق، المسائل المستحدثۀ، (بی جا، بی تا).
الزبیدی، سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبدالستار أحمد فراج، (کویت: وزاره الإرشاد والأنبا، 1965).
سبزواری، سید عبدالأعلی، جامع الأحکام الشرعیة، چ ۹، (قم: مؤسسه المنار، بی‌تا).
سبزواری، سید عبدالاعلى، مهذب الأحکام، چاپ چهارم، (قم: مؤسسة المنار، 1413ق).
سند، محمد، فقه المصارف و النقود، چاپ اول، (قم: محبین‌، 1428ق).
سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، ج 2، (بی جا، بی تا).
سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج2، چ5، (قم: دفتر آیۀ ا.. سیستانی، 1417ق).
شبیری زنجانی، سید موسی، المسائل الشرعیۀ، چ1، (قم: موسسه نشر الفقاهۀ، 1428ق).
شهید ثانی، زین الدین، الروضۀ البهیۀ (المحشی کلانتر)، ج4، چ1، (قم: موسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق).
صدر، محمد باقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، (قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر (دار الصدر)، 1429).
صدر، محمدباقر، «حواله»، فقه اهل بیت، ( 21 ) (1397)، صص 3-20
صدر، سید محمد باقر، «بررسى فقهى احکام بانک1»، فقه، 18(70) (1390)، 194-231.
طباطبایى حکیم. سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ اول، (قم: مؤسسة دارالتفسیر، 1416ق).
طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقى، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا).
طباطبایی حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، (بی جا، بی تا).
طباطبایى قمى، سیدتقى، مبانی منهاج الصالحین، چاپ اول، (قم: منشورات قلم الشرق، 1426ق).
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقى، ج5، چ1، (قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1420ق).
طباطبایی یزدی، سید محمد، عروه الوثقی، (تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا).
طریحی، شیخ فخر الدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، (تهران: المکتبۀ المرتضویۀ، بی تا).
طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق).
طوسی (ابن حمزه)، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، چ 1، (قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق).
علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج2، چ1، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق).
علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، (ناشر: منشورات المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، بی تا).
فیاض، محمد اسحاق، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه «البورصات» من وجهه النظر الاسلامیه، (قم: مکتبۀ سماحۀ الشیخ محمد اسحاق الفیاض –چاپخانه امیر-، بی تا).
فیاض کابلی، محمد اسحاق، منهاج الصالحین، ج2، (بی جا، بی تا).
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، چاپ هشتم، (بیروت: تحقیق مکتب التراث فی مؤسسة الرساله، مؤسسة الرساله، 2005م).
قیومی المقرى، أحمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، (المکتبة العصریّة، 1418ق).
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج2، چ2، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1408ق).
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، چ2 (تهران: استقلال، 1409ق).
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، (قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث، 1408ق).
مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق (ع)، چاپ اول، (قم: مؤسسه انصاریان، 1421ق).
موسوی بجنوردی، سیدحسن بن آقابزرگ، القواعد الفقهیة، ج 6، (قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ق).
موسوی خویى، ابوالقاسم، مبانی العروة الوثقی، چاپ اول، (قم: منشورات مدرسة دارالعلم، 1409ق).
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1362ش).
النووی، بو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، المجموع شرح المهذب، (قم: دار الفکر، بی تا).
 
References
Corley, Robert N. Shedd. Petter J. Principles of Business Law, Prentice Hall, New Jersey (1989).
Gao, X. The Identity of the Fraudulent Party under the fraud Rule in the Law of Letters of Credit. UNSWLJ, Vol.24 (2001).
Gillies, P., and Moens, G. International Trade & Business Law & Policy. Routledge (1998).
Clarkson, Kenneth A, Miller, Roger Leroy & Cross, Frank B, Business Law Text and Caces,12Ed, USA, South -Western, Centage Learning, (2012).
Kessler, Friedrich, "Forged endorsements", Yale Law School Legal Scholarship Repository, Vol 47, No 6, (1938).
 
Translated References to English
A group of authors, jurisprudence culture, vol.5, 1st edition, (Qom: Islamic Jurisprudence Encyclopaedia Institute, 2013). [in Persian]
Abbasi Khorasani, Hadi, the lesson outside jurisprudence, available on the website: https://www.eshia.ir (2022). [in Persian]
Abdipour Fard, Ebrahim, Business Laws (Commercial Documents), Volume 3, 6th Edition, (Tehran: Majd, 2018). [in Persian]
Abdipour Fard, Ebrahim, Analytical discussions of commercial law, 12th edition, (Qom: Hozha and University Research Institute, 2019). [in Persian]
Abdipour Fard, Ebrahim; Jafari, Nasrolah, "Theoretical Confusion Caused as a Result of Misconception in Terminology", Journal of "Private Laws", 11(1) (2013). [in Persian]
Afsharnia, Tayyeb and Asadi, Hamid "A Study of the Validity of Plurality of Suretyship for a Debt in Iranian Law and Shiite Jurisprudence", Research Journal of Islamic Law, 34 (2), (2011). [in Persian]
Alefy, Bahman. Bashokouh, Muzaffar. Lotfi Dodran, Alireza, "Explanation and analysis of the Suretyship in commercial instrument", Journal of Strategic Management Studies, 12(46), (2021). [in Persian]
Allahabadi, Kamal, "Principle of Independence of Signatures and Ignoring Defects in Commercial Documents", Journal of Judicial Law Perspectives, Vol. 10 and 11 (1998). [in Persian]
Almasi, Nejad Ali. Hosseinzadeh, Mehdi, "The Criteriavfor Determining the Governing Law on Obligations of the Commercial Instruments", Journal of private law, 7(16), (2018). [in Persian]
Amini, Razieh; Naseri Moghadam, Hossein, "Semantics of Guarantor's Contract by Approach of Rejecting Conflict of Clause 698 of Civil Law and 403 of Trade Law", Journal of Islamic Jurisprudence and Law Research, 13(47) (2016). [in Persian]
Bozorgpour, Ali. Solhi, Simin, "Ignoring Objections Principle and One of This Exemption and the Exemption of the Next Direct Beneficiary on it". Journal of Legal Research, 18(40), (2018). [in Persian]
Darvishi Hoveida, Youssef, "Joint liability and the possibility of filing a lawsuit against all officials without observing a specific order", Journal of Judicial Opinion Studies, 4 (10), (2015). [in Persian]
Delshad, Ebrahim. Mojani, Nayera Sadat, "A Comparative Survey on the Boundaries of the Liability of the Guarantor in Commercial Instruments Considering Iranian and French Laws and Certain Conventions". Journal of Comparative Research Islamic and Western Laws, 9(1), (2022). [in Persian]
Damarchili, Mohammad; Hatami, Ali; Qaraei, Mohsen, Business Law in the Current Law System, (Tehran: Ava, 2022). [in Persian]
Dehghani P. "The Commercial Document Holder's Citizens' Rights Toward a Guarantor with a Critical Attitude to Judicial Precedent", Journal of medical law, Vol 13, MLJ 2019. [in Persian]
Draiti, Hamid, Lessons in Jurisprudence (Book of Guarantee), indexed at https://www.eshia.ir (2019). [in Persian]
Emami, Seyyed Hassan, Civil Law, Volume 2, 26 ed, (Tehran: Islamia, 2006). [in Persian]
Erfani, Mahmoud, Business Law, Volume 3, Edition 4, (Tehran: Jangal, 2018). [in Persian]
Erfani, Mahmoud, Comparative Commerce Laws, 6th volume, 3rd edition, (Tehran: Jangal, 2015). [in Persian]
Fakhari, Amir Hossein, "The responsibility of the signatories of commercial documents", Journal of Legal Research, Vol. 16 and 17 (1995). [in Persian]
Fakhari, Amir Hossein, Legal Thoughts 3 (Business Law), second edition, (Tehran: Majd, 2009). [in Persian]
Farhanakian, Farshid, Commercial law in the current legal system, (Tehran: Mizan Legal Foundation, 2012). [in Persian]
Jafari Langroudi, Mohammad Jafar, civil law -guarantee agreement-, (Tehran: Sahami Company, 1973). [in Persian]
Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar, Contractual guarantee in civil law, first edition, (Tehran: Ganj Danesh, 2016). [in Persian]
Katouzian, Nasser, Civil Laws: Permissive Contracts - debt Pledges, (Tehran: Sohami Publishing, 2012). [in Persian]
Katouzian, Nasser, Civil Laws in the current legal order, (Tehran: Mizan Legal Foundation, 2014). [in Persian]
Kashani, Seyyed Mahmoud, special contracts, second edition, (Tehran: Mizan, 2014). [in Persian]
Kaviani, Korosh, Laws of commercial documents, first edition, (Tehran: Mizan, 2004). [in Persian]
Kaviani, Korosh, Laws of commercial documents, (Tehran: Mizan, 2001). [in Persian]
Kharazi, Mohsen, "Research on the types of banks and their rulings", Journal of Ahl al-Bayt Jurisprudence, No. 43, (2004). [in Persian]
Khazaei, Hossein, Laws of Commerce (Commercial documents), third volume, first edition, (Tehran: Nash Qonun, 2015). [in Persian]
Mafi, Homayun; Farzanegan, Mohammad, "Unconditional Payment of Bank Guarantee from the Perspective of Independent Principle", Journal of Private Law Research, 5(17), (2015). [in Persian]
Nematullahi, Ismail, "Guarantee as an Obligatory Rule", Journal of Islamic Law, (27) (2010). [in Persian]
Nematullahi, Ismail, "Dhimmah and responsibility in Shia jurisprudence", Journal of Jurisprudence and Principles, 44(3) (2011). [in Persian]
Nematullahi, Ismail, "Methods for the Development of the Domain of Guarantee Contracts in Imami Jurisprudence", Journal of Islamic Law, 17(65), (2018). [in Persian]
Qanbari, Saeeda; Tabatabaei, Seyyed Mohammad Sadegh, "Identify the Subject of the Contract in Customary Guarantee", Journal of Jurisprudence, Volume 27, Number 3 (2019). [in Persian]
Saadat, Saleh, "Investigation of the rule of destruction with an approach from Imam Khomeini's point of view", Journal of Jurisprudence, No. 59 (2010). [in Persian]
Saadat, Saleh, "Examination of the rule of waste with an approach from the point of view of Imam Khomeini (RA)", Journal of Jurisprudence, No. 59 (2010). [in Persian]
Safai, Seyyed Hossein; Javaherkalam, Mohammad Hadi, Advanced Civil law (guarantees of Dein), first volume, second edition, (Tehran: Sahami Publishing, 2021). [in Persian]
Salehi Mazandarani, Mohammad, "A new view on the nature of guarantee contract in the light of concept and aim of its legalization", Journal of Jurisprudence, 22 (3), (2014). [in Persian]
Saqri, Mohammad, Commercial Laws (Documents), vol. 1 and 2, first edition, (Tehran: Sahami Publishing Company, 2001). [in Persian]
Seyed Ahmad Sajjadi, Seyed Ali, "Solidarity in commercial documents," Qom Higher Education Complex, 14(4), (2002). [in Persian]
Sharifi, Elias, Faqrat Fiqhieh, (Qom: Beit Ayatollah Elias Sharifi Ashkuri, 2008). [in Persian]
Sokoti Nasimi, Reza, Analytical discussions of commercial document law, 4th edition, (Tehran: Majd, 2022). [in Persian]
Sokoti Nasimi, Reza, Analytical discussions of commercial document law, 4th edition, (Tehran: Majd, 2022). [in Persian]
Skini, Rabia, "Rules Governing Commercial Obligation in Iranian Law", Journal of Judicial Law, No. 23 (1998). [in Persian]
Skini, Rabia, Commercial Laws (bill of exchange, promissory note, Warrant, bearer Bonds and cheque), 27th edition, (Tehran: Samit, 2018). [in Persian]
Skini, Rabia, Commercial Laws -Commercial Documents-, (Tehran: Samt, 2021). [in