تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می‌باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می­باشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر‌ قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrow Interpretation of the Courts’ Authority to Enforce Foreign Arbitral Awards: the Compliance with Pro-Enforcement Policy of New York Convention

نویسندگان [English]

  • Hamid Bagherzadeh 1
  • Ayyoub Mansouri Razi 2
1 PhD in Private Law from the University of Tehran, Tehran, IRAN
2 PhD in Private Law, University of TehranTehran, Iran
چکیده [English]

< p >< p >< p >< p >< p >New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards is one of the most globally accepted treaties which offers a pro-enforcement policy. Basically, the precedent echoes the pro-enforcement policy of the Convention. The Convention gives the authority to the domestic Courts to restrict the grounds of refusal aiming to enforce more arbitral awards. The refusal grounds, Under the Convention. And public policy and arbitrability; private agreements between the parties and awards annulled in the seat of the arbitration. This article aims to study the pro-enforcement policy of the Courts in various jurisdictions such as Iran. The gathered information indicates that the Courts in many countries limit the refusal grounds relying on the most favourable regime rule under article 7 of the Convention. They construe the subject of public policy and arbitrability for foreign awards in a different way from domestic ones. Moreover, they apply the private set-ups of the parties only if they have been addressed duly in the determination period. Further, they give similar effect to the awards annulled if the grounds of invalidation have the same consequence in the enforcing country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Compliance with Pro
  • Enforcement Policy of New York Convention
فارسی
-    ایرانشاهی علیرضا، «بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رای داوری تجاری بین­المللی»، مجله حقوقی بین­المللی مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، شمار 44، صص 73-114، (1390) .
-    جنیدی لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، (تهران: انتشارات شهر دانش، 1392 ).
-    ________، «کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن»، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره دو شماره 1، صص 51 - 85، (1389).
-    خدری صالح، «دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین­المللی»، مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 6 شماره 2،  صص 519- 540، (1394)
-    شریعت­باقری محمدجواد، «آثار الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1985 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 36، صص 49-96، (1380).
-    طباطبائی­نژاد سید محمد، «نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‏المللی»نشریه دانش حقوق مدنی دانشگاه تربیت مدرس، شماره 9، صص 67-79، (1394).
-    کاویانی کوروش، «اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی»، نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 5، صص 129-143، (1380).
-    میرزا نژاد جویباری اکبر، «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در آیینه رای شماره 139-138 هیات عمومی دیوان عدالت اداری»، فصلنامه حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 8،  صص 115-142، (1394).
-    __________________، «بحثی پیرامون منبع نظم عمومی در حقوق قراردادهای ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، انگلیس و فرانسه»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 22، شماره 1، صص 156-183، (1397).
English sources
-       Albert Jan Van den Berg , Refusal of Enforcement Under the New York Convention of 1958: The Unfortunate Few in Arbitration in the Next Decade-Special Supplement: ICC International Court of Arbitration Bulletin ICC publication,(1999),p86.
-       Anton G Maurer, The Public Policy Exception Under the New York Convention, USA,  Juris, (2013)
-       David Joseph, Jurisdiction and Arbitration Agreement and their Enforcement (1st ), UK, Sweet & Maxwell, 2005
-       Gray B Born, international Commercial Arbitration, 2nd , Netherland, Kluwer law international , (2015), p 3309.
-       IBA, Report on the Public Policy Exception in the New York Convention (2015) online access:<https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/ Arbitration/Recogntn_Enfrcemnt_Arbitl_Awrd/publicpolicy15.aspx>
-       Janicijevic Dejan,” Delocalization in International Commercial Arbitration”, Law and Politics,vol 3(1), 2005, 63-71.
-       Jonathan Hill, “Exercise of Fiducial Discretion in Relation to Application to Enforce Arbitral Awards Under the New York Convention 1958”, Oxford Journal of Legal Studies, vol36(2), 2015 304-333.
-       Paulson,Jan, Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding a Local Standard Annulment, ICC Bulletin Vol9(1), ICC Publication, (1998)
-       Renata Brazil-David, ‘Harmonization and Delocalization of International Commercial Arbitration’, Journal of International Arbitration ,vol 28(5),2011, 445,466
-       Renatto Nazzini, The Law Applicable to the Arbitration Agreement: Towards Transnational Principles, International and Comparative Law Quarterly,vol 65 3 , 2016,681-703
-       -------------------,” Enforcement of International Arbitral Awards, Res Judicata, Issue Estoppel and Abuse of Process in a Transnational Context” The American Journal of Comparative Law, vol66, 2018
-       Rishabh Jogani, The Role of National Courts in the Post-Arbitral Process: the possible issues with enforcement of a set-aside award, The international Journal of Arbitration ,vol81(3)
-       Thomas E Carbonneau, Arbitration Law and Practice (6th ), USA ,West, 2012
-       -------------------, The Law and Practice of Arbitration , USA, Juris, 2014
-        Thomas H Webster ,” Review of Substantive Reasoning of International Arbitral Awards by National Courts: Ensuring One-Stop Adjudication “ ,  Arbitration International 22(3) (2006)
-       United Nation Commission of Trade Law, UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (2016,UN Publication 2016)
-       Van den Berg, New York Arbitration Convention of 1958 (1st), Netherland, Kluwer, 1981
 
آرای قضایی:
England & Wales
Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction [1993]2 W.L.R 262
China Agribusiness Development Corp v Bali Trading [1997] CLC 1437
Dallah Real Estate & Tourism Holding Co v Ministry of Religious Affairs [2010] UKSC 46Deutsche Schachtbau-Und Tiefbohrgesellschaft m.b.H. v R''''''''''''''''''''''''''''''''as al-Khaimah National Oil Co [1987] 3 W.L.R. 1023
Henderson v Henderson (1843) 3 Hare 100
Malicorp Limited v Government of the Arab Republic of Egypt [2015] EWHC 361
Minmetals Germany Gmbh v Ferco Steel [1999] WL 249913
Sumukan Ltd v Commonwealth Secretariat [2007] 2 CLC 821
Yakos Capital Sarl v OJSC Rosneft Oil [2011] EWHC 1461
USA
Baker Marine (Nig.) Ltd v Chevron (Nig.) Ltd 191 F 3d 194 (2nd Cir. 1999)
 Bremen v. Zapata Off-Shore Co 407 U.S. 1 (1972)
Corporation Mexicana de Mantenimiento Integral v Pemex-Exploracion No 10 Civ 206 AKH 2013 WL
Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic of Egypt 939 F Supp 907 (D.C.1996)
 Fotochrome v Copal 517 F.2d 512 (2d Cir 1975)
Ledee v Ceramich Rag 684 F2d 184 (1st Cir 1982)
 National Oil Corp v Libyan Sun Oil Co 733 F.Supp. 800 (D. Del.1990(
Parsons & Whittemore Overseas Co Inc v Socie ́te ́ Ge ́ne ́rale de l’Industrie du Papier 508 F2d 969, 973 (2d Cir, 1974)
Rhone Mediterranee v Achille Lauro 444 Supp 481 (DVI 1982), 712 F2d 50 (3rd Cir 1983)
Other Jurisdictions
Abnaa Al-Khalaf Co v Sayad Aghajaved Reza (2012) No 64 Supreme court of Qatar
China Nanhai Oil Joint Service Corporation Shenzhen Branch v Gee Tai Holdings Co[1995] 2 HKLR 215 [49]
Corporation Mexicana de Mantenimiento Integral v Pemex-Exploracion No 10 Civ 206 AKH 2013 WL
General National Maritime Transport v Societe Gotaverken Arendal [1980] Paris Court of Appeal, 20 I L M 884
International Betchel v Department of Civil Aviation of the Government of Dubai No503/2003 [2005] Dubai Court of Cassation
Shenzen Nan Da Industrial and Trade United Co v FM International Ltd [1992] HKCFI 162
Terna Bahrain Holding Company v Ali Marzook Al Bin Kamil Al Shamsi [2012] EWHC 3283, [2013] 1 All ER (Comm) 580 [85]
Yukos Capital Sarl v OAO Roseneft Case No 200.005.269/01 2009 Amsterdam Gerechtshof