نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران

2 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به‌نظر نمی‌رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش‌بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش‌بینی امکان تعدیل نیز می‌توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of petroleum contracts adjustment consists renegotiation clause by arbitrator

نویسندگان [English]

  • AhmadReza Asaadinejad 1
  • Abdolhossein Shiravi 2
  • Mehdi Montazer 3

1 Ph.D Student of private law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Professor, College oF Farabi , University of Tehran,Tehran,Iran

3 Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Damavand Branch,Damavand,Iran

چکیده [English]

In many Petroleum contracts, the parties put renegotiation clause in order to keep longtime balance, so that if the balance disrupted, the parties should be obliged to renegotiate in order to rehabilitate the contract balance. So if renegotiation process didn’t reach result, what will happen to the contract? Also in which circumstances the parties have right to recourse arbitration? Do arbitrators have the right to adjust the contract? In one side, keeping the balance was the first base of the agreement, and by disrupting the balance the continuation of contract would become unfair and in contrast with common intention, and on the other side, termination of the contract without party consent is impossible. In the absent of arbitration clause, one parties can recourse to the arbitration tribunal, so that the tribunal can arbitrate the case if it is deduced from implicit agreement or enforceable law that it has jurisdiction. In case of putting adjustment right for arbitrator, he can adjust it. otherwise, it can be understood from the first intention of the parties, economical logic, principles of international trade law and the principle of similarity of arbitrator and judge authorities that the arbitrator has right to use adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renegotiation
  • adjustment
  • arbitration
  • Petroleum Contracts
  • International contracts
 
- کتاب‌ها
- بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، (تهران: نشر میزان، چ 4، 1394).
- جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، (تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ 3، 1392).
- خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویۀ قضایی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 5، 1397).
- شفایی، محمدرضا، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، (تهران: نشر ققنوس، چ 1، 1376).
- شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، (تهران: نشر میزان، چ 3، 1395).
- صفایی، سید حسین،  مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، (تهران: نشر میزان، چ 1، 1375).
- کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 11، 1385).
- محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، (تهران، نشر ققنوس، چ 1، (1379)،
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج 4، (تهران، فکرسازان، چ 2، 1389).
- نوری، محمدعلی، اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، تهران: مؤسسۀ بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی رم، کتابخانۀ گنج دانش، چ 1، 1378).
- عقیلی، میرشجاع‌الدین، تعدیل قراردادهای نفتی با تأکید بر رویۀ داوری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (1391).
- میرزایی‌نژاد، محمود، حقوق و تکالیف داور در نظام داخلی داوری ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، (1395).
- مقالات
- احمدی واستانی، عبدالغنی، «شرح بیانیه‌های الجزایر راجع به حل و فصل دعاوی ایران و امریکا»، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، دورۀ اول، (1363)، صص 9-61.
- آریان‌کیا، رضا، «شرط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، ش 41 (پاییز و زمستان 1388)، صص 197-214.
- شیروی، عبدالحسین و کاظمی، محمدجواد، «بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویۀ قضایی بین‌المللی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم، شماره یکصد و چهارم، صفحات 238-215.
- عیسی ‌تفرشی، محمد و مرتضوی، عبدالحمید، «مطالعۀ تطبیقی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، سال پنجم، ش 15 (زمستان 1397)، صص 12-31.
- علومی یزدی، حمیدرضا، «تعدیل قرارداد توسط داور»، نشریۀ دانشنامههای حقوقی، ش ۳ (تابستان ۱۳۹۸)، صص ۱۵۷-۱۷۹.