آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1631
تعداد پذیرش 186
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 899
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 337

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 1329300
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 653522
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 371 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 256 روز
درصد پذیرش 11 %