آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1671
تعداد پذیرش 192
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 927
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 344

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 1531765
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 711706
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 211 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 376 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 255 روز
درصد پذیرش 11 %