آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1709
تعداد پذیرش 207
تعداد پذیرش بدون داوری 13
تعداد عدم پذیرش 959
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 347

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 2618762
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1647500
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 221 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 381 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 621 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 165 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 97 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 258 روز
درصد پذیرش 12 %