اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

moazenazdegangmail.com
44737615

سردبیر

دکتر محمدرضا پاسبان

حقوق تجارت دانشیار

mpasebanhotmail.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

mhsadeghyut.ac.ir
44737615

دکتر حمید رضا علومی یزدی

حقوق تجارت بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

holoumiyazdiyahoo.com
44737615

دکتر حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

دکتر خیراله هرمزی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

drhormoziyahoo.com

دکتر محمد باقر پارساپور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mb.parsapourgmail.com

دکتر میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mirghasem.jafarzadehgmail.com
09122066828