اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسنعلی موذن زادگان

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

moazenazdegangmail.com
44737615

سردبیر

دکتر محمدرضا پاسبان

حقوق تجارت دانشیار

mpasebanhotmail.com
44737615

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسن صادقی مقدم

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

mhsadeghyut.ac.ir
44737615

دکتر حمید رضا علومی یزدی

حقوق تجارت بین الملل دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

holoumiyazdiyahoo.com
44737615

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر حسن بادینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

hbadiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر خیراله هرمزی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

drhormoziyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد باقر پارساپور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mb.parsapourgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر میرقاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mirghasem.jafarzadehgmail.com
09122066828

منصور جبار ی قره باغ

حقوق بین الملل استاد تمام در حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

mansorjabarigmail.com
09123843028

رضا سکوتی نسیمی

حقوق خصوصی استادتمام دانشگاه تبریز

r.sokutigmail.com
09143134282

ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه تبریز

e_shoariantabrizu.ac.ir
09141156237

ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق خصوصی استاد تمام حقوق خصوصی دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com
09120000000