وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری رییس شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشکاه شهید بهشتی تهران

10.22054/jplr.2020.41596.2205

چکیده

اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal status of leasehold property

نویسندگان [English]

  • MOJTABA SHAFIEI 1
  • QODARZ EFTEKHAR JAHROME 2
1 رییس شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
2 Faculty Member of Shahid Beheshti University of Tehran
چکیده [English]

Propagation is one of the things imaginable about property. In this case, instead of the ownership of the property in general, it belongs to one person, two or more persons own the property. In the case of distribution, the ownership of the partners is in all components, so that each part of the property that is considered is shared by all partners, and no partner can have any exclusive claim against the part of the property. The question is, does one of the partners have the right to rent the property to another? There are two general points in this regard and it is accepted in Iran's law following the famous jurisprudence of the Imams. There is also a controversy in Egyptian law, but in the end, the rights of this country, with a decree, have been passed to the acceptance of the theory of the rentier rentals Is. However, both in the doctrine and in the judicial system of the country, there are sometimes opposing views on the inaccuracy of mortgage lease. In the present article, the concept of hire-rent, the basics of admission, has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lease
  • property
  • partner's permission
  • seizure of property
  • Health