نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ،قم ، ایران

2 استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه حقوق خصوصی ،دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب می‌شوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه‌ای یاد می‌کند که می‌تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت عنصر خارجی در قرارداد رهن حق اختراع، چه قاعده ای امکان دست یابی به راه حل قابل پیش بینی و قطعی را در چارچوب روشهای شناخته شدة حل تعارض قوانین حقوق بین‌الملل خصوصی، میسر می نماید؟ بنظر می رسد اگر قانون حاکم بر قرارداد، با توافق طرفین تعیین نشده باشد و یا نزدیکترین عامل ارتباطی به قرارداد رهن حق اختراع، بدلایل اقتصادی غیر از عاملی باشد که در مادة 968 قانون مدنی ذکر شده است؛ آنگاه اتکاء به صرف روش حقوقی برای تعیین قانون حاکم کارآمد نخواهد بود. در این مقاله کوشش می‌شود با اشاره به ویژگی خاص اقتصادی رهن اموال فکری، و رویکردهای بین‌المللی اخیر بویژه راهنمای قانونگذاری آنسیترال، برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد رهن حق اختراع، روشی را برای حل تعارض پیشنهاد کنیم که با ویژگی‌های مبنایی حقوق مالکیت فکری نیز مطابقت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conflict of Law rules Analysis on Security Interests of Patent Rights and Trade Marks

نویسندگان [English]

  • Abbas Ahadzadeh 1
  • Najadali Almasi 2
  • Saeed Habiba 3

1 PhD Student in Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Professor, Department of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Private Law, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Patent rights and Trade Marks are potentially substantial assets to invest in various fields of developing industries. Article 1(d) Foreign Investment Promotion and Protection Act ratified by Iranian parliament in 2002 refer to those rights that could be the subject of foreign investment agreements in Iran. The question is that if there was an international factor in a security contract of a patent right, what conflict of law rule within the framework of well-known methods could achieve a definitive and, predictable solution. It seems that if there is not neither a mutual agreement nor the most closely connecting factor financially is other than the one referred to the Article 968 of Iranian Civil Code, merely recourse to the legal methods to resolve conflict of laws could be problematic. As a governing law on security interests in patent rights, this article attempts to propose a method of the conflict of law rule corresponded to fundamental features of intellectual property rights by referring to the classical rules of conflict of laws, fundamental economic features of security interests in intellectual property rights and recent international approaches, particularly, the UNCITRAL legislative guide of secured transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Property Rights
  • Security Interests Contract
  • Party Autonomy Principle
  • Choice of Law
  • Lex Fori
  • Economic Interests Analysis