نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بین‌المللی کیش، کیش، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی برده‌داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقل‌وانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه‌گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم‌گیری‌های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Third-party Ownership in Football

نویسندگان [English]

  • Behnam Noorzadeh 1
  • Fereidoon Nahreini 2
  • Mohsen Izanloo 2
  • Hasan Badini 3
  • Mohammad Khabiri 4

1 Ph.D. Student in Private Law, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran

2 Associate Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

"Third Party Ownership" is one of the restraint of Trade Law in Sport, whereby a third party acquires all or part of the player's economic rights for financing the player or injecting cash into the club. Contrary to  the common perception in the field, this mechanism does not grant the decision-making power of the contract to a third party, and therefore, this will not lead to a type of slavery or curtail a player’s freedom. As the result, it will not result in the third party’s interference in implementation of the contract which is in breach of Article 960 of the Civil Code and Article 18 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players. In practice, various countries adopted different approached to the validity of this mechanism. The present study shows that by relying on economic efficiency and justice this mechanism merely entitles a third party to the player’s incomes in his future transfers without any unfair wealth transfer to third parties. FIFA regulations do not prohibit any investment by a third party, but they have banned him from influencing over club’s decisions. The mechanism could be introduced as a business model for football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third-party Ownership
  • Restraint of Trade
  • Economic Rights
  • Liberty of Contract Principle
  • Football Industry
انصاری‌پور، محمد‌علی؛ ولدبیگی، فرزاد؛ حسینعلی‌زاده، مهدی، «غرر و کاربرد آن در قراردادها»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال چهل‌و‌پنجم شماره ۱،(۱۳۹۴)، صص 40-21.
بادینی، حسن، «مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره62 (1382).
بادینی، حسن، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، (1391).
بادینی، حسن، «شرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کار»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره1، (1394).
باقری، محمود. «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی‌های حقوق خصوصی»، نشریه دو فصلنامه حقوق و سیاست، شماره  19، (1385).
تی چامپیون جونیور، والتر. مبانی حقوقی ورزش‌ها: مسئولیت مدنی در ورزش، ترجمه حسین آقائی‌نیا، (تهران: نشر دادگستر، 1388).
شهیدی، مهدی؛ باریکلو، علیرضا، «قرارداد عدم تجارت»، نشریه نامه مفید، شماره29، (1381).
صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد 2، (تهران: نشر میزان، 1386).
صفایی، سیدحسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، چاپ سوم، (تهران: میزان، 1383).
طالب احمدی، حبیب. «تأثیر غرر در معاملات»، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 33، (1380).
علومی یزدی، حمیدرضا؛ شاه بابای، حمیدرضا، «محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران»، دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره 26 ، شماره 15، (1398).
کاتوزیان، ناصر، «خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43، (1378).
کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، (تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1383).
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، (تهران: نشر میزان، 1384).
مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛  جعفری، اکرم «بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران»، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، (1392).
نورزاده، بهنام، بررسی تعهدات طرفین در قراردادهای بازیکنان فوتبال با باشگاه‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، (تهران، دانشگاه تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391).
References
Amit, R.; Zott, C., "Value creation in e-business", Strategic Management Journal, Vol. 22, No. 6/7, (2001).
Andrews, Matthew; Harrington, Peter. "Off Pitch: Football’s Financial Integrity Weaknesses, and How to Strengthen Them", HKS Faculty Research Working Paper Series and CID (Center for International Development at Harvard University), (2016), 
Andrews, Richard, "Third Party Ownership– Risk or Reward?", Sports Law Bulletin, number 10 (Special Report on Third Party Ownership) of EPFL, (2012).
Baur, Dirk G.; Lehmann, Sibylle. "Does the Mobility of Football Players Influence the Success of the National Team", IIIS Discussion Paper, No.217, (2007).
 Beloff, Michael, Kerr, Tim, Demetriou, Marie, Sports Law, (Hart Publishing, 1999).
Black, Henry Campbell M. A., Black's Law  Dictionary, ) U.S.A, West publishing Co., 1968).
Blackshaw, Ian. "The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively ‘Within the Family of Sport", The Entertainment and Sports Law Journal, 2 (2), (2003), pp.61–83.
Boniface, Pascal; Lacarriere, Sarah; Verschuuren, Pim; Tuaillon, Alexandre; Forrest, David; Icard, Jean-Michel; Meyer, Jean-Pierre; Wang, Xuehong; Sports betting and corruption: how to preserve the integrity of sport, IRIS, University of Salford, Cabinet Praxes-Avocats, CCLS Université de Pékin, Sportaccord, (2012).
Pfarrer, Charles P., "Contracts in Restraint of Trade", 4 Notre Dame L. Rev. Vol. 244, (1929).
Cooter, Robert; Ulen, Thomas. Law and Economics, (Addison-Wesley, 2010).
De Sousa Martins, Daniel. Hedonic Pricing in Professional Football: Is players' transfer value explained by sporting performance?, Thesis, (Universidad do Porto, 2015).
Dimitrov, Vassil, “Third party ownership of football players’ economic rights: introduction of the global ban against third party ownership as from 1 May 2015”, Global Sports Law and Taxation Reports, No 3, (2016).
Gomes, Fernando Veiga. "Third Party Player Ownership, Again!", Sports Law Bulletin, number 10 (Special Report on Third Party Ownership) of EPFL, (2012).
Hall, W. Tyler, “After the Ban: The Financial Landscape of International Soccer After Third-Party Ownership”, Oregon Law Review (University of Oregon), Vol. 94, No. 1, (2015(.
Harald, Dolles; Sten, Söderman, "Globalization of Sports: The Case of Professional Football and its International Management Challenge", Deutsches Institut für Japanstudien, (2005).
Hover, P.; Dijk, B.; Breedveld, K., & Eekeren, F. van. Integrity & sport events: position paper, (Mulier Institute, 2016).
Johnson, James, "Restraint of Trade Law in Sport", Sports Law Journal, Bond University, Australia, (2009).
Kim, John, "An Examination of the KBO Reserve Clause and its Legal Implications for American Baseball Player", ASU Sports & Entertainment Law Journal, Vol. 3, No. 3, (2014).
Krabbenbos, Tim; Commercialization Strategies in football, Thesis, (University Of Twente, 2013).
Loland, Sigmund. Fair Play in Sport: A Moral Norm System, (London: Routledge, 2002).
Lombardi, Rosa; Simone, Manfredi; Nappo, Fabio, “Third Party Ownership in the Field of Professional Football: A Critical Perspective”, Business Systems Review, Vol. 3, (2014).
Lucey, Mary Catherine, The interface between competition law and the restraint of trade doctrine for professionals: understanding the evolution of problems and proposing solutions for courts in England and Wales, thesis, (The London School of Economics and Political Science (LSE), (2012).
Martins, Roberto Carlos Branco. The introduction of the social dialogue in the European professional football sector: impact on football governance, legal certainty and industrial relations, Thesis, (UK, University/Publisher: Edge Hill University, 2014).
Melero, Victoriano; Soiron, Romain, "The dilemma of third-ownership of football players", Sports Law Bulletin, Vol. 10, (2012).
Menke, Johan-Michel. "Football player transfers: a manager's perspective",  International Sports law Conference on the occasion of UEFA EURO , (2012).
Ogilvie, Bruce; Tutko, Thomas. "Sport: If you want to build character try something else", Psychology Today, (1971).
Pe´rez, Juan de Dios Crespo,; Whyte, Adam, "A review of third party ownership – Where do we go from here?", “Sports Law Bulletin”, number 10 (Special Report on Third Party Ownership) of EPFL, (2012).
Purdon, Jane. "Third Party Investment", Sports Law Bulletin, number 10 (Special Report on Third Party Ownership of EP, (2012), p.38.
Reilly, Louise. "Introduction to the Court of Arbitration for Sport (CAS) & the Role of National Courts in International Sports Disputes, An Symposium", Journal of  Dispute Resolution, (2012).
The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players, Centre for the Law and Economics of Sport (CDES), KEA European Affairs, JANUARY 2013
Williams, Burgess, "The Fate of Third Party Ownership of Professional Footballers' Rights: Is a Complete Prohibition Necessary", Texas Review of Entertainment & Sports Law, Vol. 10, (2008).
Woratschek, Herbert: Schafmeister, Guido. "New Business Models for the Value Analysis of Sport  Organisations", University of  Bayreuth, (2005).
Cases
Case of Newport Association Football Club Ltd and others v Football Association of Wales Ltd (High Court of Justice, Chancery Division, United Kingdom, 12.4.95).
Petrofina (Great Britain) Ltd v Martin [1996].
Herbert Morris Ltd v Saxelby [1916].
Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Jean-Marc Bosman (1995) C-415/93.
Eastham v Newcastle United Football Club.
Metropolitan Exhibition Co. v. Ward, 9 N.Y.S. 779, N.Y. Supreme Court (1890).
RCD Mallorca v. Club Atletico Lanus.