مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

=

چکیده

رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبای
تجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتی
که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار
برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی
قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط
پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfair competition and comparison with the concept of trade-related institutions

نویسندگان [English]

  • Hoseyn simaee Sarraf
  • Asef Hamollahi
چکیده [English]

Fair competition in the market provides benefits to both consumers and
society. However, in some cases, competitors adversely affect the commercial
interests of each other by resorting to illegal methods. Such a competition in
which competitors use illegitimate means is regarded as illegitimate and
unlawful. In order to clarify the nature of unfair competition, this paper
examines the concept of unfair competition and its various instances. For a
better understanding, it also compares the concept of unfair competition with
some relevant institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unfair competition
  • competition
  • Unfair competition law
-1ادوارد عید، ) ،(1971الاعمال التجاریه و التجار و المؤسسـه التجاریـه، بیـروت: مطبعـه باخوش و شرتونی.
-2أکثم امین الخولی، ) ،(1970الموجز فی القانون التجاری، الجزء الأول، حقـوق الملکیـۀ الصناعیه والمتجر، مکتبه سید عبد االله وهبه.
-3بادینی، حسـن، )» ،(1391بررسـی تطبیقـی مسـئولیت مـدنی ناشـی از رقابـت نامشـروع تجاری«، فصلنامه حقوق، شماره ،4زمستان.
-4جابری، عصمت االله، ) ،(1386حقوق مصرف کننده، اصفهان: نشر دادیاران.
-5دادگر، یداالله، ) » ،(1378نظام سرمایه داری از زبان اقتصاد دانان سرمایه داری«، مجلـه: کتاب نقد، شماره ،11تابستان.
-6رشوند، مهدی، ) ،(1390حقوق رقابـت در فقـه امامیـه حقـوق ایـران و اتحادیـه اروپـا، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.
-7ریپرت، جورج ؛ وگل، لوییس؛ روبلوت، رنه ، ) ،(2007المطول فی القـانون التجـاری، المجلد الاول، ، الجزء الاول، ترجمۀ منصور القاضی، مطبعه مجد المؤسسه الجامعیه للدراسـات و النشر و التوزیع، ص.737
-8رهبـری، ابـراهیم، ) » ،(1388نقـش قراردادهـای محـدود کننـده در حمایـت از اسـرار تجاری مطالعه در حقوق آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایران«، مجله تحقیقات حقـوقی، شـماره،50 پاییز و زمستان.
-9ژان کله الوا، )» ،(1377معرفی حقوق مصرف«، متـرجم: قاسـمی حامـد، عبـاس، مجلـه حقوقی بین المللی، شماره ،23پاییز و زمستان.
-10سمیحه القلیونی، ) ،(1989المحل التجاری، البیع والرهن بالجدک ، دار النهضه العربیه.
-11شـمس، عبدالحمیـد، ) ،(1382حقـوق مالکیـت بـر علایـم تجـاری و صـنعتی، تهـران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها)سمت(، چاپ اول.
-12صادقی مقدم، محمد حسن و غفاری فارسـانی، ) ،(1390بهنـام، »روح حقـوق رقابـت ، مطالعه ی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت«، مجله حقوقی دادگستری، بهار شماره .7
-13عباسی، سیمین، ) ،(1386سیاست های حقوق رقابت و حقـوق مالکیـت فکـری، پایـان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه تهران68.
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1394
-14علی حسن یونس، ) ،(1974المحل التجاری، دار الفکر العربی .
-15غفاری فارسانی، ) ،(1393بهنام، حقوق رقابت و ضمانت اجراهـای مـدنی آن، تهـران: نشر میزان، چاپ اول.
-16کاتوزیان، ناصـر، )» ،(1387محـدودیت هـای آزادی قـراردادی بـر مبنـای حمایـت از مصرف کننده«، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ،38شماره.3
-17محمد حسنی عباس، ) ،(1971الملکیه الصناعیه و المحل التجاری، دار النهضه العربیه.
-18معین، محمد، ) ،(1376فرهنگ معین، ج ،2تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
-19میرحسینی، سید حسین، ) ،(1390حقوق علائم تجاری، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
-20یوسفی، محمد قلی، ) ،(1386آثار حـق مالکیـت فکـری بـر اقتصـادهای توسـعه نیافتـه، مرکز پژوهشهای مجلس، سلسله مباحث نشست های تخصصی حقوق و اقتصاد، دفتر مطالعـات اقتصادی. 21
22- Alden F. Abbott, The Harmonization of Intellectual Property Rights And Competition Policy A unified Approach to Economic Progress, September 8, 2005.
23- Black,s law Dictionary, It was founded by Henry Campbell Black(1860–1927), West publishing co. 1968,4th edition, p 1700. Available at: http://i-uv. com/wp content/uploads/2014/05/BlacksLaw4th. pd
24- Christopher Wadlow, The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation acts de Bruxelles, 1901
25- Guyon, Yves , Droit des affaires « Droit commercial et sociétés » , 9ème éd. , Economical-Delta, 1996
26- Haines, Charles Grove, Efforts to define unfair competition, University of California Libraries, 1919.
27- Josserand, Louis, De l, esprit des lois et de leur Relativite Essai de teleologie juridique, Tome 1Theorie dite de l,abus des droits, 2e edition, DallozSirey, mars 2006
28- Khemani, R. Shyam , A Framework for Design and Implementation of Competition law and policy, Paris: World Bank&OECD, 1998
29- Knight. F, The Economic Organization, Quarterly Journal o f Economics, Oxford University Press وvol. 37, 1923
30- L. Julliot De la Morandiere, Etude de droit contemporain, Editions Sirey, 1959.
31- Mermillord, Louis, Essai sur la notion de la concurrence deloyale en France et aux Etats -Unis, Paris : Pichon & Durand Auzias, 1954
32- PIROVANO, Antoine, Répertoire de droit commercial, tome 2, 2ème éd. , Paris: Editions Dalloz, 1988.
33- Russo, J. Edward; Metcalf, Barbara L. ; and Stephens, Debra, 69 مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط
«Identifying misleading Advertising, The journal of consumer Research», vol. 8, No2, (sep,1981
34- Schricher, Gerhard, «Twenty-five Years of protection against unfair competition», 26 International Review of industrial Property and copyright law, No. 61995
35- Shilling, Dana, Essentials of Trademarks and Unfair Competition , New York: John Wiley & Sons, Inc, 2002
36- SERRA, Yves, Répertoire de droit commercial, concurrence déloyal , Paris: Dalloz, 1996 .
37- Suthersanen, Uma , Design Law in the European Union, Sweet & Maxwell (December 23, 1999).
38- Thunken, Alexander, «Multi-state Advertising over the Internet and the Private International law of unfair competition