مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران

سعید بیگدلی؛ اکبر اصانلو

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.59754.2548

چکیده
  یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ‌ه‌های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 ...  بیشتر

ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه

سید حسین واثقی؛ قوام کریمی؛ محمد باقر عامری نیا

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 45-67

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.59898.2550

چکیده
  اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در ...  بیشتر

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت

مهدی حسن زاده

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.67763.2670

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، ...  بیشتر

تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)

هاشم فرهادی؛ احمد شمس

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 97-126

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.61878.2591

چکیده
  تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع ...  بیشتر

پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی

هادی آقاپور حسین بیگی؛ جعفر نوری؛ مختار نعم

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 127-159

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.63288.2607

چکیده
  پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعۀ حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش ...  بیشتر

رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا

محمدجابر قنبری؛ جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده

دوره 10، شماره 38 ، فروردین 1401، صفحه 161-196

https://doi.org/10.22054/jplr.2022.60968.2570

چکیده
  انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان ...  بیشتر