دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 1-257 
6. رهن منفعت در فقه امامیه

صفحه 159-187

10.22054/jplr.2020.45869.2271

محمد حسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی