بارقه‌ای از خلاقیت یا انتخابی آگاهانه: معیارهای احراز اصالت

مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده طادی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 9-40

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.52943.2419

چکیده
  اصالت شرط ضروری حمایت از آثار ادبی و هنری است. با این‌حال هیچ‌یک از مقررات ملی یا بین‌المللی از جمله قوانین ایرانی، اصالت را تعریف نکرده‌اند. رویه‌قضایی کشورها نیز در ارایه مفهوم و قلمرو اصالت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و معیارهای مختلفی را برای احراز اصالت معرفی می‌نمایند. معیارهای سنتی، اصالت را مساوی «کارو تلاش » و یا « ...  بیشتر

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سعید حقانی؛ مرضیه حکیمی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.51359.2384

چکیده
  در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال ...  بیشتر

چالش های اساسی تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث

محمد علی بهمئی؛ محمدمهدی اسدی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 65-96

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.47991.2322

چکیده
  تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، پدیده ای نوظهور و جدید است. با وجود انواع روش های تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث، آنچه مورد مطالعه می باشد روشی بدیع است که در آن تامین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان در داوری را به عهده می گیرد و در صورت پیروزی خواهان، استحقاق مبلغ توافق شده را دارد اما در صورت شکست در دعوا، حق مراجعه ...  بیشتر

ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها

لعیا جنیدی؛ ایوب منصوری رضی

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 97-121

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2018.25812.1668

چکیده
  چکیده بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی ...  بیشتر

تحلیل حقوقی تامین یا توقیف منفعت

احد قلی زاده منقوطای

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 150-123

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.52073.2399

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی نه خود خواسته منفعت بلکه فقط معادل آن را قابل تامین میداند. آن قانون در جایی تامین از محل دستمزد خوانده (معادل منفعت او) را مجاز می‌شمرد اما در جای دیگری تامین از محل محصول املاک و باغات (خود منفعت) را پذیرفته است. این حالت باعث ابهام شده است. قانون اجرای احکام مدنی نیز با تکرار امکان توقیف دستمزد محکوم‌علیه، توقیف ...  بیشتر

«تحلیلی بر قواعد حل تعارض قوانین رهن حق اختراع و علائم تجاری»

عباس احدزاده؛ نجاد علی الماسی؛ سعید حبیبا

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1400، صفحه 151-184

http://dx.doi.org/10.22054/jplr.2021.50903.2394

چکیده
  حق اختراع و علائم تجاری غیر مشهور، دارایی بالقوه برای سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، بخصوص برای تامین سرمایه در توسعة صنایع محسوب می‌شوند. بند 3 مادة 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، از این حقوق، به عنوان کالای سرمایه‌ای یاد می‌کند که می‌تواند موضوع قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. مساله این است که با دخالت ...  بیشتر