دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 1-202 
2. لوازم عقلی دعوا

صفحه 29-51

10.22054/jplr.2021.47845.2316

خیرالله هرمزی؛ سید فریدالدین تکاپو


3. تفسیر شرط داوری اجباری

صفحه 53-81

10.22054/jplr.2020.40179.2138

امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی