دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1399 
3. از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی

صفحه 65-85

10.22054/jplr.2019.36593.2024

زهرا محمودی کردی؛ مهدی زاهدی؛ سیده عاطفه قدیری نژاد