دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1398 
11. انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389

صفحه 285-308

10.22054/jplr.2018.32642.1903

رضا نیک خواه؛ سید مهدی صالحی؛ منصور اکبری آرائی