دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 9-277 
6. تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن

صفحه 135-158

10.22054/jplr.2019.38396.2080

غلامعلی سیفی زیناب؛ محمد احمدنژاد بهنمیری؛ محمدرضا درگاهی