حقوق خصوصی
شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی

حمیدرضا علومی یزدی؛ علی رضا دانش آرا

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 9-47

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.71583.2720

چکیده
  شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه‌ها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در ...  بیشتر

حقوق خصوصی
موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل

سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی؛ محمود رستگاری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 49-95

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.74824.2769

چکیده
  چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم‌بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به‌عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارندة سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمة مضمون‌ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر

ایرج بابائی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 97-130

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.50777.2372

چکیده
  علی‌رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ‌گاه به‌عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به‌خصوص حقوق فرانسه و خانوادة رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق‌دانانِ ایرانی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیر شرکت های تجاری

محمدرضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ محمدرضا مظاهری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 131-185

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.75192.2772

چکیده
  در دوران پیشرفت فناوری،شرکت ها نمی توانند با همان روش های کند پیشین،همپای شتاب تأثیرگذاری فناوری به خصوص نوع هوشمند آن بر جامعه،به حیات خود ادامه دهند و باید در اندیشه بهره ­گیری از شیوه های نو و چابک تر در اداره امور شرکت باشند.با پیچیده تر شدن محیط کاری شرکت ها و نیاز به پردازش حجم انبوه داده ها و اطلاعات و تصمیم گیری های سریعتر،ویژگیهای ...  بیشتر

تجارت بین الملل
تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی

مجیدرضا عرب احمدی؛ محمد کریمی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 187-219

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.73545.2742

چکیده
  امروزه داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حلّ‌و‌فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه‌های ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین‌المللی، نظریه‌های متعددی مطرح شده که یکی از مهم‌ترین و البته ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده

مجید بنایی اسکوئی؛ یوسف فضلی جمور

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 221-254

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.73407.2743

چکیده
  وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون‌های بین‌المللی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا

سیدحسن حسینی مقدم؛ ستاره ایوبی؛ مهدی طالقان غفاری

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 255-284

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68651.2690

چکیده
  تعداد مصرف‌کنندگانی که از پلتفرم‌های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می‌کنند، افزایش یافته است و فروشگاه‌های اینترنتی به‌جهت نقش واسطه‌ای و بستری که جهت خرید‌و‌فروش‌آنلاین فراهم می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. پژوهش ‌حاضر در تلاش جهت پاسخ ‌به این سؤال است که مسئولیت‌ مدنی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی

بهنوش فلاحت پیشه؛ سید محمد موسوی بجنوردی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، صفحه 285-322

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.64268.2619

چکیده
  حقّ فسخ ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ متعهّد به اجرای تعهّد، برای متعهدٌله وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ...  بیشتر