حقوق خصوصی
«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

فریدون نهرینی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69574.2707

چکیده
  تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان‌بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می‌کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)

محمدعلی حسینی؛ علی رضائی؛ سیروس حیدری؛ حجت مبین

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 41-76

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68767.2696

چکیده
  مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی از جهت مصادیق خیارات منشأ «حقّ فسخ»، مصادیق «شرط ضمنی عدم تصرّفات ناقلۀ مشتری» و معنای واژۀ «باطل»، مبهم است، اما رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۳، هیئت‌عمومیِ دیوان عالی کشور نیز مبهم و خارج از چارچوب دعاوی است. دادگاهی خیار تخلّف از پرداخت قسط ثمن و شرط تحویل مبیع هنگام فسخ را منع ضمنی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه

محمود کاظمی؛ حسن انصاری چشمه فرد

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68884.2702

چکیده
  ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم‌زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می‌رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی

ناهید صفری

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 109-143

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.57780.2513

چکیده
  حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌‌های‌‌ مغزی است ﻛﻪ علی‌‌رغم مرگ نیم‌کرﻩ‌‌ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقة ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ‌‌ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام‌‌های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی

ابراهیم شعاریان ستاری؛ مهرداد اعتماد قراملکی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 145-173

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.69446.2706

چکیده
  از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ضمانت‌اجرای رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت در رژیم‌های مختلف بخش بالادستی

جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 175-219

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.61795.2589

چکیده
  مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت‌‌ها و تعهدات شرکت‌‌های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه‌‌های بین‌‌المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه‌‌ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت‌اجرای تخلّف از این رویه‌‌ها در پرتو بررسی روش‌‌های حلّ اختلاف در رژیم‌‌های مختلف حاکم بر فعّالیت‌‌های بخش بالادستی می‌‌پردازد. ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر

جعفر شهند؛ ابراهیم تقی‌زاده؛ سیدابوالقاسم نقیبی

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 221-246

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.65467.2639

چکیده
  بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوق‌دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم‌ به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون‌گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران

سیدحسن حسینی مقدم؛ علی سلیمانی اندرور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 247-276

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68703.2693

چکیده
  انقلاب دیجیتال منجر به بازار روبه‌رشد کالاهای هوشمند شده است که امروزه به یک عنصر مهم اقتصادی و اجتماعی مبدّل گشته است. این امر اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا به جهت استفادة حداکثری از ظرفیت موجود و رشد اقتصادی کشورهای عضو، در طی دستورالعمل شماره 771/2019 مقرراتی را در خصوص عناصر اساسی بیع کالا از جمله انطباق مادی کالاهای دیجیتالی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی با بررسی رویه قضایی

علی فقیه حبیبی؛ توکل حبیب زاده؛ پرویز حاجی‌پور

دوره 11، شماره 42 ، فروردین 1402، صفحه 277-314

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.68027.2675

چکیده
  اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به‌شمار می‌آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می‌تواند ...  بیشتر