1. تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی

خیر الله هرمزی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 9-33

چکیده
  یکـی از امـوری کـه بـهعنـوان یـک اصـل در آیـین دادرسـی مـدنی پذیرفتـه شـده، اصـلتغییرناپذیری عناصر دعوی میباشد. در ادبیات حقوق و قوانین ما بـه ایـن اصـل اشـاره و بحثـینشده است. هدف از تحریر این مقاله تبیین عناصـر دعـوی و بررسـی امکـان تغییـر آن در طـولدادرسی یا همان قسمت اخیر ماده 98قانون آیین دادرسـی مـدنی مـیباشـد کـه اسـتادان ...  بیشتر

2. شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت

ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولائی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 35-64

چکیده
  یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده ...  بیشتر

3. شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه

فرهاد پروین؛ وحیده حسینی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 65-94

چکیده
  ا آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال میباشد و اصل، عدم سلطهی انسانی بر انسـان دیگـراست، اما بهموجـب آیـهی 34سـوره نسـاء و مـادهی 1105قـانون مـدنی در رابطـهی زوجیـت،ریاست از آن شوهر میباشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـرهمسر خود نیست، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشتهاند: »مقصود از تعبیر )الرجال قوامـونعلی ...  بیشتر

4. تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

سعید بیگدلی؛ ابوذر صحرانورد

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 95-123

چکیده
  در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران ...  بیشتر

5. امکان ثبت رژیمهای دوزِ دارویی به عنوان اختراع در اروپا

مهدی زاهدی ؛ محمدحسین عرفانمنش

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 125-149

چکیده
  ابداع رژیمهای دوز همانند سایر اختراعـات مـیبایسـتی شـرایط لازم بـرای ثبـت بـهعنـواناختراع را کسب کنند. در میان این شرایط، دو چالش اساسی پیشروی قابلیت ثبـت رژیـمهـایدوز دارویی وجود دارد. اولین چالش این است که آیا کشـف رژیـم دوز جدیـد بـرای داروهـاجزو روشهای معالجه بیماریها قلمداد میشوند که صریحاً از محدودهی اختراعات قابل ثبـتاستثنا ...  بیشتر

6. روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

محمود جلالی؛ معصومه شکوری

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 151-177

چکیده
  دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد ...  بیشتر

7. تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما

زهره نیک فرجام

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1392، صفحه 151-177

چکیده
  عامل فعل زیانبار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت واردهمیباشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیانبار نیست، بلکـه عوامـل و اسـبابدیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـابتقصیر به خوانده میشود و گاه رابطهی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـیکنـد.بارزترین ...  بیشتر