دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 9-280 
6. نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه

صفحه 115-138

10.22054/jplr.2018.23627.1614

محمدتقی کریم پور آل هاشم؛ سید محمد تقی علوی؛ ناصر مسعودی؛ محمد مظهری