مدیر مسئول


دکتر حسنعلی موذن زادگان دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • moazenazdegangmail.com

سردبیر


دکتر محمدرضا پاسبان استاد تمام در حقوق تجارت در دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق تجارت

 • mpasebanhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور جبار ی قره باغ استاد تمام در حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق بین الملل

 • mansorjabarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرقاسم جعفرزاده دانشیار ،رشته حقوق خصوصی در دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

 • mirghasem.jafarzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا سکوتی نسیمی استادتمام در حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

حقوق خصوصی

 • r.sokutigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم شعاریان ستاری استاد تمام در حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن صادقی مقدم استادحقوق خصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • mhsadeghyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم عبدی پور فرد استاد تمام حقوق خصوصی دانشگاه قم

حقوق خصوصی

 • drabdipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رضا علومی یزدی دانشیار ، رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق تجارت بین الملل

 • holoumiyazdiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله هرمزی دانشیار ، رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق خصوصی

 • drhormoziyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد باقر پارساپور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • mb.parsapourgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • hbadiniut.ac.ir

مدیر داخلی


زهرا حیدری مدیر داخلی فصلنامه حقوق خصوصی، تهران، ایران

 • jplratu.ac.ir

ویراستار


محمد متین پارسا دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق جزا و جرم شناسی

 • m_matinparsaatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور ویراستار انگلیسی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ایران

 • arghavanomranigmail.com

صفحه آرا


محبوبه گرایی سایر

 • geraee.mahboobehgmail.com