مدیر مسئول


دکتر حسنعلی موذن زادگان استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • moazenazdegangmail.com

سردبیر


دکتر محمدرضا پاسبان استاد حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق تجارت

 • mpasebanhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منصور جبار ی قره باغ استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق بین الملل

 • mansorjabarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرقاسم جعفرزاده دانشیار ،رشته حقوق خصوصی در دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

 • mirghasem.jafarzadehgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

حقوق خصوصی

 • r.sokutigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم شعاریان ستاری استاد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن صادقی مقدم استادحقوق خصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • mhsadeghyut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم عبدی پور فرد استاد تمام حقوق خصوصی دانشگاه قم

حقوق خصوصی

 • drabdipouryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رضا علومی یزدی دانشیار ، رشته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق تجارت بین الملل

 • holoumiyazdiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله هرمزی دانشیار ، رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق خصوصی

 • drhormoziyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد باقر پارساپور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 • mb.parsapourgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

 • hbadiniut.ac.ir

مدیر داخلی


زهرا حیدری مدیر داخلی فصلنامه حقوق خصوصی، تهران، ایران

 • jplratu.ac.ir

ویراستار


محمد متین پارسا دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق جزا و جرم شناسی

 • m_matinparsaatu.ac.ir

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور ویراستار انگلیسی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی

کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ایران

 • arghavanomranigmail.com

صفحه آرا


محمد متین پارسا دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 • m_matinparsaatu.ac.ir