دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 9-193