سیف و شروط خلال مقتضای استاندارد آن

مهرابl داراب پور

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 9-38

چکیده
  سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ...  بیشتر

اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت

مهدی حسن زاده

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 39-62

چکیده
  چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل ...  بیشتر

چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

حمیدرضا علومی یزدی

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 67-83

چکیده
  چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از ...  بیشتر

دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

محمدرضا پاسبان؛ مجتبی جهانیان

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 85-108

چکیده
  چکیدهدعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهتاستیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشت ق ب ه دلی ل تخل فمدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصوی بقانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا را ج ز در موار د استثنائ ی از اقام هدعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ...  بیشتر

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول

غفور خوئینی؛ عطیه شمس اللهی؛ سهیل ذوالفقاری

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 111-137

چکیده
  چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن ...  بیشتر

بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران

منصور جباری؛ مجید حسن زاده

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 141-165

چکیده
  چکیدهمتصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف ازمسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیرمسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیممی شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادیکه تابع ...  بیشتر

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

حسن بادینی؛ لیلا جوانمرد

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 169-191

چکیده
  چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز ...  بیشتر