پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی

سعید حبیبا؛ بهنام حبیبی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 9-30

چکیده
  چکیدهدر اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع هایمعین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی وغیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابعطبیعی و زیستمحیطی ...  بیشتر

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان

جعفر نوری؛ عبدالرشید آخوندی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 35-59

چکیده
  چکیدهتحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همانبررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی ...  بیشتر

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)

طاهر حبیب زاده

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 64-80

چکیده
  چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحثاست که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیلنقش ...  بیشتر

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

سید محمد صادق طباطبایی؛ زهرا اکرمی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 83-94

چکیده
  چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاًقراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.تعیین ...  بیشتر

مفهوم و ماهیت معامله آفست

ابراهیم دیانتی نسب

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 97-120

چکیده
  چکیدهدر اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آندر فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامیو تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهایناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گرانقیمت« ...  بیشتر

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی

محمد سلطانی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، صفحه 123-148

چکیده
  چکیدهضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت وهم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی،ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. امااز زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت ...  بیشتر