دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، تابستان 1393 (این مقاله مربوط به تابستان 93 می باشد که در بهار 94 چاپ شده)