دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1397، صفحه 9-289