اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز

چکیده

در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده‌ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون‌گذار مواجه شده و همین امر قانون‌گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به‌موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می‌شود و همه تردید‌ها ازاینجا شروع می‌شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می‌تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین‌باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی‌شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه‌شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون‌گذاری آینده در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early performance of contractual obligaition in Islamic and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad tagi Alavi 1
  • hossein yousefi 2
1 Proffessor of University of Tabriz, Tabriz. Iran.
2 LL.M. In Private Law University of Tabriz, Tabriz. Iran
چکیده [English]

In contract law, general rule is that contractual obligation must be fulfilled in due date. Any breach of this rule either as a result of a delay or the lack of its implementation requires compensation. Undoubtedly, the time of contract performance is among the factors that has a direct effect on the parties’ liability. Therefore, the obligation must be met in due date within the definite period.  However, there is a possibility that under some circumstances, the performance occurs earlier than due date which is interpreted as an early performance. The question is whether it is possible to perform before the due date. Although some countries have a clear legal position in this regard, Iranian law does not consider early performance. This subject has not discussed by lawyer and academics either. On the other hand, this issue has been dealt with by jurisprudence, and different views have been expressed. There is no stipulated valuation in Iranian Law, we suggest that this issue should be considered in the Civil Code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • obliation
  • implementation of obliation
  • Due time of performance
  • Early performance
 فارسی

- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، چاپ دهم، (تهران: انتشارات سمت، 1385).

- انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، (تهران: محراب دانش، 1386).

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، (تهران: مشعل آزادی، 1357).

- _____________، حقوق تعهدات، (تهران:کتابخانه گنج دانش، 1378).

- _____________، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، (تهران: گنج دانش، 1382).

- _____________، فرهنگ عناصر شناسی، (تهران: گنج دانش، 1382).

- _____________، الفارق، جلد اول، (تهران: گنج دانش، 1386).

- داراب‌پور، مهراب، ترجمه حقوق بیع بین‌المللی (کنوانسیون 1980 وین)، (تهران: گنج دانش، 1374).

- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارب، چاپ بیستم، جلد سوم، (تهران: نشر دادگستر، 1390).

- شعاریان، ابراهیم و قربانزاده، محمد، «مبانی فقهی و حقوقی اجرای پیش از موعد قرارداد بامطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی»، فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره 1، 1392.

- شهیدی، سید مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، ( تهران: انتشارت مجد، 1393).

- _______________ ، شروط ضمن عقد، تهران، (تهران: انتشارات مجد، 1387).

- صفایی، سید حسین و سایرین،  حقوق بیع بین‌المللی، (تهران: نشر دانشگاه تهران، 1392).

- صفایی، سید حسین، حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، (تهران: نشر میزان، 1386).

-کاتوزیان، ناصر،  نظریه‌ عمومی تعهدات، (تهران: نشر میزان، 1382).

- ____________، عقودمعین، جلد اول، (تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، 1392).

- معین، محمد، فرهنگ لغت، (تهران: انتشارات سپهر، 1371).

- واحدی، جواد،  قانون تعهدات سوئیس، (مترجم)، (تهران: نشر میزان، 1378).

 عربی

- انصاری، مرتضی،  المکاسب، جلد ششم، قم، کنگره‌ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415.

- بصری بحرانی، محمدامین زین‌الدین،  کلمه‌التقوی، جلد دوم، قم، سیدجواد وداعی، 1416.

- تبریزی، جواد بن علی، ارشاد الطالب الی‌تعلیق علی‌‌المکاسب، جلد چهارم، قم- ایران، موسسه اسماعیلیان، 1416.

- حسینی روحانی قمی، سید صادق، فقه‌الصادق علیه‌السلام، جلد هفدهم، قم، دارالکتاب، مدرسه امام صادق (ع)، 1412.

- ___________________________، منهاجالفقاهه (للروحانی(، جلد ششم، قم – ایران، انوارالهدى، 1221.

- حسینی روحانی قمی، سیدمحمد، المرتقی الی الفقه الارقی، الخیارات،جلد دوم، تهران -ایران، موسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیه (دارالجلی)، 1420.

- حسینی سیستانی، سید علی، منهاج‌الصالحین، جلد دوم، چاپ پنجم، قم، دفتر حضرت آیت‌الله سیتانی، 1417.

- حلّی(علامه حلی)، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، جلد اول، تهران، نشرمکتب رضوی، بی تا.

- خوانساری، سیداحمدبن یوسف، جامع‌المدارک فی شرح مختصر‌النافع، جلد سوم، قم، اسماعیلیان، 1405.

- دزفولی، مرتضی‌ بن‌محمدامین شیخ انصاری، کتاب‌المکاسب، جلد سوم، قم، منشورات دارالذخائر، 1411.

- سنهوری، عبدالرزاق،  الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلدسوم، قاهره، منشورات حلبی الحقوقی، بی تا.

- شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب الی المکاسب، جلد شانزدهم، تهران، منشورات اعلمی، بی تا.

- طباطبایی قمی، سید تقی، دراساتنا من‌الفقه‌الجعفری، جلد چهارم، قم- ایران، چاپ خیام، 1400.

- ____________________، مبانی منهاج الصالحین، جلد هشتم، قم، قلم‌الشرق، 1426.

- طباطبایی قمی، سید تقی ، عمدﺓ‌المطالب فی‌التعلیق علی‌المکاسب، جلد چهارم، قم، کتاب فروشی محلاتی، 1413.

- طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب (للیزدی)، جلد دوم، قم، اسماعیلیان، 1421.

- طباطبایی(صاحب ریاض)، سیدعلی، ریاض المسایل فی بیان الاحکام بالدلایل، جلد هشتم، موسسه النشرالاسلامی، 1412.

- عاملی کرکی(محقق ثانی)، علی‌­بن­حسین، جامع‌المقاصد، جلدپنجم، قم، موسسه آل‌البیت، 1414.

- عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الفاظ الفقیهه، جلد اول، نشردارالفضیله، قاهره-مصر، بی تا.

- عراقی، آقا ضیاءالدین، شرح‌ تبصرﺓ‌المتعلمین، جلد پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1414.

- غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب،جلد پنجم، قم، نشرانوار الهدی، 1418.

- کمپانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، جلد پنجم، قم، نشر انوارالهدی، بی تا.

- مفید، محمدبن‌محمدبن نعمان عکبری بغدادی، المقنعه، قم، کنگر، جهانی هزاره شیخ مفید، 1413.

- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، جلد اول، قم، دارالعلم، بی‌تا.

- موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه(المکاسب)، جلد هفتم، بی تا.

- نجفی(صاحب جواهر)، محمد حسین، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد بیست و سوم، بیروت، داراحیاء التراث‌ العربی، 1404.

- وزارت اوقاف وشئون سلامی، الموسوعه الفقهیه، جلد دوم، کویت، 1404.

 English Sources

 - Christine zaccaria, Elana,”The Dilemma of good Faith in international commercial Trad “.Macquarie journal of business Law, vol.1.111, 2004.

- Enderlin, fritz&maskow, Diertrich.international sales Law: united nations convention on contracs for the international sales of goods, oceana pub, 1992.

- Honnold, john&flechtner, harry M, uniform Law for international sales under the 1980 united  nations convention, The Netherlands, kluwer law international, 2009.

- Joachim bonell Michael, an international restatement of contract law, 2nd ed new yourk, 1997.

- Lando, ole&beale, Hugh(eds), the.pinciples of European contract Law, part I&II, prepared by the commission on European contract Law, kluwer law international, netherlands, 2000.

- P. Huber & A Mullis, A, the cisG:A new textbook for students and practitioners, sellier 2007.

- S. Eselen, a comparison of the remedies for breach of contract under the CISG and south Law ,(basedow et al, eds, aufbruch nach Europa-75 jahre max-plank-institut fur privatrecht, mohr siebeck;Tubingen 2001).

- Treitel (G.H.) - The Law of contract, 6th ed, London, 1983.

Uncitral Digest of case Law on the United Nations convention on contracts for the international sale of Goods United Nations, New York, 2012.

Will, Michael, bianca-bonel, commentary on the international sales Law ,Giuffre 1987.

- Ying, colin, time for delivery and early delivery:comparison between the provision of CISG articles 33 and 52 (1)and the counterpart provisions of the PECL (articles 7:103).an international approach to the international of the united nations convention, 2007.