دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار اسبق حقوق خصوصی دانشگاه تهران

3 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها
بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد
سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار
آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و
تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب
پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان
اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل
تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه
صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین
مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول
مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه
بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک
قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه
تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The competent court and the governing law of copyright by reviewing international documents

نویسندگان [English]

  • Fatemeh alsadat Iravan mohajeri 1
  • Morteza Nassiri 2
  • Mahmoud Sadeghi 3
1 Ph.D. student of private law at Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN
2 Associate Professor, Faculty of Law, Tehran University, Tehran, IRAN
3 . Associate Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

In the past, the protection of copyright was minimal, and the infringement of the copyright was regarded only as a tort. Conflict of law issues were resolved solely by the territorial approach to intellectual property rights and in accordance with the principle of national treatment. With the advent of the Internet, the availability and use of copyright were uncontrollably accelerated and facilitated, and the possibility of using cross-border copyright as well as the entry of the foreign element caused the complexity of these claims.The ubiquitous infringment of copy right is the result of broadcasting information on the internet and indeed in world that there is no solution for it in existing documents because of its novelty.The two fundamental issues of the governing law and the competent court in this article are aimed at responding to the efficiency or ineffectiveness of the common conflict of law system by studying the provisions of the Berne Convention as the most important document, the Brussels Convention and the ALI and the CLIP principles (as non-binding principles), and it was concluded that The traditional  system of conflict of laws is not enough for this purpose and doesn’t respond the copyright lawsuits and  so we requires a special conflict of law  system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • copyright
  • governing law
  • competent court
  • the Bern Convention
  • Brussels Convention
- امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ 23، 1382).

- ایزانلو محسن، «نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری»، فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4 (1387).

- بابایی ایرج، حقوق بیمه، (تهران: انتشارات سمت، چاپ 11، 1390).

- بادینی حسن و شعبانی کندسری هادی و رادپرور سجاد، «مسئولیت محض؛ مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1 (1391).

- بهرامی احمدی حمید، «تحلیلی بر قانون بیمه اجباری سایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1347 و اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1387»، مجله پژوهش‏های اسلامی، شماره 3 (1387).

- جعفری لنگرودی محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3 و 4، (تهران: گنج دانش، چاپ دوم، 1381).

- حاجی عزیزی بیژن و غلامی، نگین، «جایگاه فرض سببیت در مسئولیت مدنی»، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره 2 (1392).

- خادم رضوی قاسم و نوعی الیاس و مهرپویان آزاده، «رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی‏احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان»، پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 10 (1394).

- خدابخشی عبدالله، «مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 74 (1390).

- ره پیک حسن، حقوق مسئولیت مدنی و جبران‏ها، (تهران: انتشارات خرسندی، چاپ 15، 1390).

- ره پیک سیامک، «مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 3 (1390).

- صفایی سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، (تهران: میزان، 1382).

- ___________، «قوه قاهره یا فورس ماژور»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3 (1364).

- ___________، مجموعه مقالات حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، (تهران: میزان، 1375).

- _________ و رحیمی، حبیب اله، مسئولیت مدنی؛ الزامات خارج از قرارداد، (تهران: سمت، 1389).

- طهماسبی جواد، «گفتمان دامنه اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 68 (1388).

- عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج 2، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378).

- قاسم زاده سید مرتضی، الزام‏ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، (تهران: میزان، چاپ نهم، 1390).

- قبولی درافشان سید محمدمهدی و رضادوست وحید، «نقش اسباب خارجی در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1 (1391).

- کاتوزیان ناصر، الزام های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، ج 1، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 10، 1390).

-  ___________، الزام های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، ج 2، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 10، 1391).

- ___________، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اعمال حقوقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1383).

- ___________، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ وقایع حقوقی، (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1389).

- معبودی نیشابوری رضا و حداد خداپرست مریم، «مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری»، پژوهشنامه بیمه، شماره 1 (1393).

- نظری ایراندخت، «مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات»، مجله ندای صادق، شماره‏های 26 و 27 (1381).

- نیکبخت حمیدرضا، «آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 21 (1376).

- وروایی اکبر و رسولی سید صادق و فتاحی علی، «تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی»، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 31 (1392).

English Sources
-     Larroumet Christian, Droit civil, les obligations, le contrat, (Economica, 5th ed. 2003).

Le Tourneau Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, (Dalloz, 6th ed. 2006- 2007), pp. 482-483.

Tancelin Maurice, Des obligations: actes et responsabilités, (Montréal: Wilson & Lafleur, 6th ed. 1997).

Terre François & Similer Philippe & Lequette Yves, Droit civil; les obligations, (Dalloz, 9th ed. 2005).

Yearbook of the International Law Commission, Force majeure and fortuitous event as circumstances precluding wrongfulness: survey of State practice, international judicial decisions and doctrine Study, prepared by the Secretariat, vol. II, Part One (1978).