اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن‌ها می‌شود، این وابستگی گاهی آن‌قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به‌عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن‌ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می‌آورد. بی‌توجهی به این مسئله هنگامی‌که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به‌عنوان معضل پیش می‌رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می‌شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه‌ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده‌اند. قانون ایران دراین‌باره ساکت است و به نظر می‌رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل‌تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم‌زمان» به پرونده‌های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می‌گذارد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Link of Civil Cases to Extension of Justiciablity of Judgments In Iran and France: Emphasizing on Case-Law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hasanzadeh 1
  • Badi`e Fathi 2
1 Associated Professor in Faculty of Law, Qom University
2 PhD Candidate of Private Law, Qom University
چکیده [English]

The link of disputes causes procedural dependence and connection between them. The dependence is sometimes so serious that requires to deal with the cases in all phases of proceedings as a whole. Disintegration of the cases makes the most serious problems in term of conflict of rulings and implementation of conflicting rulings. Disregarding this issue will result in some crisis in proceedings and may create problems for judicial system especially where the remedies of judicial system are not effective for reduction of issuing conflicting rulings or- as the case may be- for cancelation of rulings.  Accordingly, it is necessary to consider exactly if one of the concerned cases is justiciable and the other is non-justiciable, whether taking action against a justiciable one may be extended to the other one. In French law, article 39 of the Code of Civil Procedural gives positive answer regarding incidental cases and in the other cases resorted to non-dividablity. In Iranian law, the law is silent and it seems, in the case of "full connection", the cases are dividable in later phases of proceedings. In this regard, the legal obligation for simultaneous proceedings for concerned cases is also applicable to the later phases of proceedings.  The complaint regarding one case, therefore, affects the other case, too.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full connection
  • non-ividability of cases
  • complaint of rulings
  • sufficient connection
- بزرگمهر، عباس و مهرانی، غزال؛ اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه، )تهران: نتشارات دانشگاه عدالت، چاپ اول، 1395(.

- بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر؛ «بررسی تحلیلی اعاده‌ دادرسی»، )تهران: مجله کانون وکلا، شماره ‌176، فروردین 1381(.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، ج3، )تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، 1372(.

- حسن‌زاده، مهدی و افشارزاده قوچانی، زهره؛ «ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی ایران و فرانسه»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 17، شماره 2، تابستان 1392.

- ______________؛ «دعاوی متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهی و تجدیدنظر»، حقوق اسلامی، شماره 35، زمستان 1390.

- الشاوی، منذر؛ فلسفه الدوله، )بغداد، الذاکره، الطبعه الثانیه، 2013(.

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ‌جلد سوم، )تهران: انتشارات دراک، چاپ هفتم، زمستان 1385(.

- ___________؛ آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ‌جلد دوم، )تهران: انتشارات دراک، چاپ هفتم، زمستان 1385(.

- فتحی مسقانی، بدیع؛ دعوای متقابل در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به راهنمایی دکتر خیرالله هرمزی، زمستان 1386.

- غمامی، مجید؛ «دعوای متقابل»، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، تابستان 1384.

- مهدی‌پور، حمید؛ «گزارش نشست قضایی استان»، ماهنامه قضاوت، شماره 31، خرداد 1384.

- معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست جمهوری؛ مجموعه آیین دادرسی مدنی، جلد 1، )تهران: انتشارات معاونت پژوهش و تدوین مقررات ریاست جمهوری، چاپ ششم، 1383(.

-  کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، )تهران: انتشارات میزان، ویرایش سوم، چاپ نهم، 1392(.

- کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، )تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1393(.

- ژراد، کوشه؛ لانگلد، جان و لبو، دانیل؛ آیین دادرسی مدنی، ترجمه سید احمدعلی هاشمی، )تهرن: نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان 1391(.

- متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 2، )تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، 1381(.

- محسنی، حسن؛ حدود وابستگی دعوای طاری به دعوای اصلی: استقلال یا وابستگی آیینی، کتاب نقد رویه قضایی زیر نظر ناصر کاتوزیان، به اهتمام معاونت آموزش دادگستری استان تهران، )تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول،1391(.

- محسنی، حسن؛ «دعاوی مرتبط و ناکارآمدی مقررات مرتبط»، مجله حقوقى دادگسترى، دوره 76، شماره 77، بهار 1391.

- ___________؛ از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، )تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391(.

- مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، )تهران: نشر میزان، چاپ نخست، 1385(.

- واحدی، جواد؛ «اعاده دادرسی»، مجله‌ کانون وکلای دادگستری، شماره 150 و 151، تابستان 1369.

 French Sources

 Vincent, Jean et Serge, Guinchard; Procedure Civile, paris, Dalloz, 26 ed, 2001.

Gerard, Cornu; vocabulaire Juridique, Paris, Dalloz, 1995.

Cadiet Loic; Reprtoir de Procedure Civile, Connexite, Dalloz, juin 2001.

Capitant, Henri; Vocabulaire Juridique, presse univrsitaire de france, paris, 6 ed, 1996.

Corniot.S; Dictionnaire de Droit, tome 2, paris, Dalloz, 2 ed, 1966.

Douchy-Odot Melina; Reprtoire de Procedure Civile, Demandere conventionnlle, Dalloz, Septembre 2003.

De paepe; Etudes sur la competence civile,T1, 1886.

Dworkin, Ronald Myles; Law's Empire, Harvard University Press, 1987.

T.R.S. ALLAN; Law, Justice and Integrity: The Paradox of Wicked Laws, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.29, No.4, 2009.

Cadiet; distinction entre les demandes incidentes et les demandes connexes, Civ. 2e, 7 juin 1989, JCP 1990!1.21470, obs.