مراجع رقابتی و تعدیل ادغامهای پیشنهادی (با تأکید بر مسائل حوزه مالکیتهای فکری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ادغام میان بنگاه‏ها همواره مورد حساسیت مراجع رقابتی بوده است که کوشیده‌اند به طرق مختلف مانع از بروز رویه‌های مخل رقابت به‌واسطه آن‌ها شوند. یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در این زمینه، ترسیم سازوکاری برای ارزیابی ادغام‌های پیشنهادی پیش از نهایی شدن آن‌ها و نیل به یک نقطه توازن در تأیید مشروعیت ادغام‌ها از طریق کاربست ضمانت اجراهای ساختاری و رفتاری است. در گستره مالکیت‌های فکری نیز تدابیر یادشده در پرتو ملاحظات خاص این حوزه، به مدد مراجع رقابتی می‌آیند تا ضمن تعدیل ادغام‌ها در دوره انتظار، مجال بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادغام در بهبود جریان نوآوری و توسعه تکنولوژیک فراهم شود. نوشتار حاضر می‌کوشد تا با واکاوی راهکارهای مطروحه در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به بررسی اقسام ضمانت اجراهایی بپردازد که مسیر اعتباربخشی به ادغام‌ها را هموار ساخته کارایی، چالش‌ها و تحولات آن‌ها را در بستر خاص مالکیت‌های فکری تبیین می‏نماید. همچنین این پژوهش درصدد ارائه تفسیری از موازین قانونی موجود در حقوق ایران است تا فرایند تأیید مشروط رقابتی ادغام‌ها را توجیه و نظام‌مند کند. باوجوداین، حاصل مطالعه تطبیقی به‌روشنی گویای کاستی‌های عمیق و عدم توجه به بایسته‌های مالکیت‌های فکری در قواعد مربوط به اعتباربخشی رقابتی به ادغام‌ها در حقوق ایران است.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition Authorities and the Modification of Proposed Mergers (With Emphasis on Issues of Intellectual Property Domain)

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rahbari
Assistant Professor of International Trade Law & Intellectual Property Law Department, The Faculty of Law at Shahid Beheshti University, Tehran. IRAN
چکیده [English]

Mergers have always raised competition concerns and competition authorities have tried to prevent anticompetitive practices made through them. One of the most efficient methods is designing a framework to primary evaluation of proposed mergers and striking a balance through the validation of mergers by employing structural and conduct remedies. In IP domain, the mentioned measures in the light of particular matters of such field, come to assist competition authorities in order to modify the mergers in waiting period and provide a proper chance in utilizing the potentials of the mergers in promoting innovation and technology development. By analyzing the solutions proposed by US and EU law, this research aims to examine different types of remedies relevant to proposed mergers and clarify their efficiency, challenges and developments in IP field. This article also tries to regulate and justify the process of validation the proposed mergers subject to some conditions by making an interpretation on existing legal rules contained in Iranian laws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger
  • Competition law
  • Intellectual property law
  • Competition remedies
  • Divestiture
غفاری فارسانی، بهنام، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، چ 1، (تهران: انتشارات میزان، 1393).

 English Sources

 - ABA, FTC Practice and Procedure Manual, American Bar Association, USA, 2007.

-Anderman, Steven, The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, UK, 2007

-Baer, William, A Study of the Commission's Divestiture Process, DIANE Publishing, USA, 1999.

-Bertelsen, Erik et al, Competition Law in Denmark, Kluwer Law International, Netherlands, 2011.

-Colino, Sandra, Competition Law of the EU and UK, OUP, UK, 2010.

-Colston, Catherine et al, Modern Intellectual Property Law, Routledge, UK, 2010.

-Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation, 2004; Available at: https://ec.europa.eu/competition/mergers/...remedies/remedies_notice_en.pdf Last visited: 7/12/2017

-Competition Directorate–General of the European Commission, "EU merger control and innovation", 2016; Available at:  http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_001_en.pdf p. 1-7.

-DOJ, "Policy Guide to Merger Remedies", 2011; Available at: https://www.justice.gov/atr/public/guidelines/272350.pdf p. 1-39. Last visited: 7/12/2017

-European Commission, "Merger Remedies Study", 2005; Available at: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf p.1-233. Last visited: 7/12/2017

-FTC, "FTC Proposes to Study Merger Remedies", 2015; Available at: https://www.ftc.gov/system/files/documents/federal_register_notices/2015/01/1501hsrdivestiturefrn1.pdf p.1-6. Last visited: 7/12/2017

-Geradin, Damien, Remedies in Network Industries: EC Competition Law Vs. Sector-specific Regulation, Intersentia nv, UK, 2004

-Hoehn, Thomas & Lewis, Alex, "Interoperability Remedies and Innovation: A Review of Recent Case Law", 2012; Available at: https://workspace.imperial.ac.uk/ business-school/Public/IP-Research-Centre/Interoperability% 20remedies%20and %20innovation-%20a%20review%20of%20recent%20case%20law.pdf p.1-30. Last visited: 7/12/2017

-Hovenkamp, Herbert  et al, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property, Wolters Kluwer Law & Business, Netherlands, 2015.

-Hüschelrath, Kai, Competition Policy Analysis: An Integrated Approach, Springer Science & Business Media, Germany, 2008.

-Jones, Alison & Sufrin, Brenda, EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, UK, 2008.

-Kokkoris, Ioannis, Merger Control in Europe: The Gap in the ECMR and National Merger Legislations, Routledge, UK, 2010.

-Lévêque, François & Shelanski, Howard, Merger Remedies in American and European Union Competition Law, Edward Elgar Publishing, USA, 2003.

-Monti, Giorgio, EC Competition Law, Cambridge University Press, UK, 2007.

-Moser, Michael  & Yu, Fu, Doing Business In China, Juris Publishing, Inc., USA, 2014.

-Niels, Gunnar et al, Economics for Competition Lawyers, Oxford University Press, UK, 2011.

-Proger, Phil et al, "Mergers of Competitors: Negotiating Remedies to Resolve U.S. Antitrust Concerns", 2016; Available at: http://practice.findlaw.com/practice-guide/mergers-of-competitors-negotiating-remedies-to-resolve-u-s-anti.html#sthash.xqiXV7CN.dpuf Last visited: 7/12/2017

-Ritter, Lennart & Braun, David, European Competition Law: A Practitioner's Guide, Kluwer Law International, Netherlands, 2005.

-Russo, Francesco et al, European Commission Decisions on Competition: Economic Perspectives on Landmark Antitrust and Merger Cases, Cambridge University Press, UK, 2010.

-Sher, Scott & Kemp, Kellie, "A Comparative Analysis of the Use of Merger Remedies in Technology Industries", 2014; Available at: https://www.wsgr.com/ publications/PDFSearch/sher-kemp-1214.pdf p.1-11 Last visited: 7/12/2017

-Sher, Scott, "Non-structural Remedies in High-technology Markets", Clayton Act Newsletter, Vol. 3, No. 1, 2002, p. 19-27.

-Sturiale, Jennifer, "Compulsory Licensing of Intellectual Property As Merger Remedy: A Decision-Theoretic Approach", Louisiana Law Review, Vol. 72, No. 3, 2012, p. 604-646.

-Trattner, Marina,  Assessment of Anti-innovative Mergers in High Technology Markets, Master Thesis, Lund University, Sweden, 2016.

-Verloop, Peter et al, Merger Control in Europe: EU, Member States and Accession States, Kluwer Law International, Netherlands, 2003.

-Weakley, Suzanne, Intellectual Property in Business Transactions: 2016 Update, CEB Publication, USA, 2016.

-Whish, Richard & Bailey, David, Competition Law, Oxford University Press, UK, 2015.