دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 9-176 
6. بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران

صفحه 149-178

غلام نبی فیضی چکاب؛ ابراهیم تقی زاده؛ عزیزاله فهیمی؛ خداداد خدادادی دشتکی