تجارت بین الملل
تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی

مجیدرضا عرب احمدی؛ محمد کریمی

دوره 12، شماره 44 ، مهر 1402، ، صفحه 187-219

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.73545.2742

چکیده
  امروزه داوری بین‌المللی به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های حلّ‌و‌فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه‌های ملی، گزینة کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می‌شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین‌المللی، نظریه‌های متعددی مطرح شده که یکی از مهم‌ترین و البته ...  بیشتر

تجارت بین الملل
اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا

سارا آقایی؛ طیبه صاحب

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1402، ، صفحه 219-250

https://doi.org/10.22054/jplr.2023.66957.2659

چکیده
  یکی از تعهدات متصدی‌حمل در قراردادهای حمل ونقل دریایی طی نمودن مسیر قراردادی یا مسیر مناسب است که تخلف از آن می‌تواند متصدی‌حمل را از برخی حقوق قراردادی خود محروم نماید. شرط آزادی در انحراف از مسیر به عنوان یک راهکار حقوقی برای خنثی نمودن آثار انحراف کشتی از مسیر به نفع متصدیان حمل‌ونقل در قرارداد گنجانده می‌شود. شرط مذکور در حقوق ...  بیشتر