کلیدواژه‌ها = داوری
تعداد مقالات: 5
1. تفسیر شرط داوری اجباری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1399، صفحه 53-81

10.22054/jplr.2020.40179.2138

امید رشیدی؛ عیسی امینی؛ ربیعا اسکینی


3. اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

دوره 8، شماره 30، بهار 1399

10.22054/jplr.2019.42690.2220

حمیدرضا نیکبخت؛ احمد همتی کلوانی


4. مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو

دوره 6، شماره 22، بهار 1397، صفحه 93-117

10.22054/jplr.2018.8353

حمیدرضا علومی یزدی؛ حمید درخشان نیا


5. ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 9-29

10.22054/jplr.2016.6739

علی مقدم ابریشمی؛ مسعود محبوب